Meld je aan vóór 19 augustus 2024 om op tijd te kunnen beginnen.

Leg het uit, leef het uit

Vanuit een unieke samenwerking bieden we een studietraject aan gericht op de doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.

Het studietraject in het kort:

 • Theorie én praktijk op hbo-niveau
 • Verkort of volledig programma: 4 of 8 studiepunten per jaar
 • Studiebelasting van 3-6 uur per week
 • 2-jarig studietraject, met mogelijkheid kopstudie
 • 5 zaterdagen per jaar, op een centrale locatie
 • Studiekosten: € 895,- per jaar

3 redenen om te kiezen voor het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

 1. Je wilt een theologisch fundament ontwikkelen onder je visie op Gods Koninkrijk, de werking van de Heilige Geest en het spanningsveld tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’.
 2. Je verlangt er naar theologie en praktijk met elkaar te verbinden.
 3. Je wilt je uitstrekken naar de werking van de Heilige Geest in en door jou heen.
Wil jij theologie en praktijk met elkaar verbinden? Dan kan ik dit traject echt aanbevelen.
Marianne Esselink
Ik wilde ontdekken wat Jezus bedoelde toen Hij zei ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen’.
Dennis Heiligenberg
Ik was op zoek naar theologische en geestelijke verdieping.
Anneleen Koelmans
Ik krijg hier een genuanceerd beeld van wat het Koninkrijk van God inhoudt.
Richard van den Bos
Gods Koninkrijk betekent voor mij goed nieuws zijn voor de mensen om me heen.
Henk den Breejen
Zowel binnen mijn werk als in de kerk kan ik veel van wat me geleerd wordt tijdens het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest gebruiken.
Rian Wesseling

Verdieping in de koninkrijkstheologie

In dit studietraject gaan we flink de diepte in.  We bestuderen de bijbelse, systematische en praktische theologie van het Koninkrijk van God. Onze koninkrijkstheologie is geënt op het denken van onder meer Oscar Cullmann, George Ladd en John Wimber. Wimber was een van de grondleggers van de wereldwijde Vineyardbeweging, waaruit ook New Wine is ontstaan. De manier waarop hij de koninkrijkstheologie  doorontwikkelde en toepaste is voor velen een grote inspiratiebron. Je zult verder in aanraking komen met werk van hedendaagse Vineyard-theologen Derek Morphew, Alexander Venter en Doug Erickson. Ook worden veelgelezen theologen als Graham Tomlin, Jürgen Moltmann, Tom Wright en Dallas Willard behandeld. In de praktisch-theologische vakken oefenen we ons in het verstaan van Gods stem, in gebedsministry en de bediening van genezing.
Een beknopte beschrijving van onze (theologische) uitgangspunten kun je hier lezen.

Doelgroep

Het studietraject is bedoeld voor zowel leden als leiders van kerken en organisaties die zich (willen gaan) inzetten voor Gods Koninkrijk, in de kracht van de Heilige Geest. Het biedt een theoretische, praktische en persoonlijke verdieping voor jong en oud. Het traject wordt gevolgd door christenen, die verlangen naar een dergelijke verdieping en vorming. (Toekomstige) leiders worden met dit studietraject toegerust voor hun dienst in Gods Koninkrijk. Onder meer voorgangers/predikanten, kerkelijk of missionair werkers, ouderlingen/oudsten en anderen die leiding geven aan allerlei werk in kerk en samenleving vonden al hun weg naar het studietraject.  Het traject kan op verschillende manieren worden gevolgd:

 • Als een losstaande studie.
 • In het kader van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.
 • Als onderdeel van de Opleiding Theologie van het Evangelisch College.

Unieke samenwerking

Dit studietraject is bedoeld voor christenen uit alle kerken en stromingen. Het wordt aangeboden door een uniek, interkerkelijk samenwerkingsverband. Hierin participeren: Evangelisch Werkverband, New Wine Nederland, Rafäel Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vineyard Benelux en het Evangelisch College.

Logo Evangelisch Werkverband

Evangelisch Werkverband

New Wine

Rafaël Nederland

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

Vineyard Benelux

Evangelisch College

Een veelzijdig studieprogramma

Studieprogramma
De eerste twee jaar vormen de basis van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Elk jaar worden drie vakken behandeld. De studie bestaat uit videocolleges, werkcolleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten. Na deze twee jaar kan er een kopstudie worden gevolgd van nog eens één of twee studiejaren. Zie voor meer informatie het het curriculum.

Studieniveau
De opleiding kan gevolgd worden op twee niveaus. Studenten van beide studieniveaus volgen gezamenlijk de colleges. De te bestuderen literatuur, de toetsing en studiebelasting verschillen van elkaar.

Student (A-niveau)Student (B-niveau)
StudieniveauHBO-niveauHBO-niveau
Studiebelasting4 EC per jaar (± 3 uur p/w)*8 EC per jaar (± 6 uur p/w)*
DoelgroepOudsten, diakenen, taakgroepleidersPredikanten, voorgangers, (kerk)leiders, theologie-studenten
ToetsingLeesopdrachten en verwerkingsopdrachtenLeesopdrachten, verwerkingsopdrachten en tentamens
StudiemateriaalNederlandstalig Engels- en Nederlandstalig
* Deze studiebelasting is berekend op basis van circa 38 studieweken per jaar, inclusief lesdagen.

Colleges en toetsing
De colleges worden gegeven in het Nederlands en zijn bedoeld om de te lezen literatuur samen te vatten en hier gezamenlijk op te reflecteren door groepsgesprek en oefeningen. De literatuur en videocolleges bestudeer je zelfstandig. Afhankelijk van je gekozen studieniveau is het studiemateriaal Nederlandstalig en (voor studenten op B-niveau) ook Engelstalig.
De vakken worden afgerond met een leesopdracht, een verwerkingsopdracht en/of een tentamen. Bij het A-niveau ligt de nadruk op praktische toetsing (soms een tentamen), bij het B-niveau op zowel praktische als theoretische toetsing (vrijwel altijd een tentamen).

Na de studie

Als je de eerste twee jaar volledig doorloopt en met goed gevolg afrondt, kun je een certificaat van het Evangelisch College aanvragen. Stop je na het eerste jaar, dan kun je een getuigschrift ontvangen. Volg je het volledige traject van vier jaar, dan krijg je na afloop een diploma.

Er zijn goede mogelijkheden om door te studeren. Je behaalde studiepunten van dit traject geven je vrijstelling voor de keuzevakken binnen de Opleiding Theologie van het Evangelisch College.

50+
studenten die het Studietraject volgen
8.4
gemiddelde waardering van onze studenten
6
samenwerkende organisaties die dit studietraject aanbieden
Curriculum

Het traject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ telt één tot vier studiejaren met een omvang van 8 ec (B-niveau) of 4 ec (A-niveau) per jaar (1 ec = 28 studie-uren).

Bij ieder vak wordt de studiebelasting voor zowel het B-niveau als het A-niveau en het aantal lesdagen vermeld.

Jaar 1

VakEC (B-niveau / A-niveau)Lesdagen
Verhaal van het Koninkrijk
Groeien in Gods Woord
2,5 / 1,21
Theologie van het Koninkrijk
Groeien in begrijpen en uitleggen
2,5 / 1,21
Gebed van het Koninkrijk
Groeien in luisterend bidden
2,5 / 1,42
Retraitedag0,5 / 0,21
 8 / 45

Jaar 2

VakEC (B-niveau / A-niveau)Lesdagen
Heelheid van het Koninkrijk
Groeien in bidden om genezing
2,5 / 1,42
Gemeenschap van het Koninkrijk
Groeien in kerk-zijn
2,5 / 1,21
Eenheid van het Koninkrijk
Groeien in liefdevol onderscheiden
2,5 / 1,21
Retraitedag0,5 / 0,21
 8 / 45

Kopstudie: Jaar 3 en 4

Leerjaar 3 en 4 wijken af van de eerste twee leerjaren in het aantal vakken en lesdagen. De vakken/modules zijn ook los te volgen. In leerjaar 3 kan de cursus Gebedspastoraat van New Wine worden gevolgd en kunnen hier zes ec’s voor behaald worden. Het vierde leerjaar is nog in ontwikkeling en de informatie hieronder is onder voorbehoud.

Jaar 3

VakECLesdagen
Gebedspastoraat (via New Wine)64×2
Geestgevoelig Spreken1,52
Retraitedag0,51
811

Jaar 4

Vak (werktitels)ECLesdagen
Integral Mission2,51
Gemeentevernieuwing2,52
Geestelijkevorming2,51
Retraitedag0,51
84

Ik heb geleerd hoe ik nog meer kan samenwerken met de Heilige Geest. Ik ben gegroeid in het luisteren naar Zijn stem, voor mezelf en voor anderen.
Jaron Jongeneel, theologiestudent

Retraitedagen

Elk jaar sluiten we af met een retraitedag. Daarop aanbidden en danken we God, blikken we biddend terug en vooruit en ontvangen we verdere verdieping en inspiratie.

Vakomschrijvingen

Onderstaande vakomschrijvingen geven een indicatie van de inhoud en beoogde leerdoelen van de vakken.

Verhaal van het Koninkrijk: Groeien in Gods Woord
Beschrijving

Dit vak bevat een introductie in de Bijbelse theologie van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God blijkt de rode draad te zijn van het héle verhaal dat de Bijbel ons wil vertellen. Het gaat onder meer over de groeiende verwachting van de komst van Gods Koninkrijk in het Oude Testament en de komst van het Koninkrijk in het leven en de bediening van Christus.

Leerdoelen
 • Je kunt aantonen hoe het Koninkrijk van God de rode draad is door de Bijbel.
 • Je kunt uitleggen wat de drie toenemende ‘vensters’ van de oudtestamentische verwachting van het Koninkrijk zijn.
 • Je kunt de missie en boodschap van Jezus Christus beschrijven.
 • Je kunt de verkondiging en daden van Jezus Christus plaatsen tegen de achtergrond van het Judaïsme van de eerste eeuw en enkele symbolen van het Koninkrijk in de bediening van Christus benoemen.
 • Je kunt uitleggen hoe de gebeurtenissen van kruis, opstanding en hemelvaart dienen als de grootste momenten van ‘enacted, inaugurated eschatology’.
 • Je kunt uitleggen wat het evangelie van het Koninkrijk van God inhoudt.
 • Je kunt verantwoorden dat de christen zowel geroepen als gemachtigd is om het Koninkrijk aan te kondigen zoals Christus deed.
Theologie van het Koninkrijk: Groeien in begrijpen en uitleggen
Beschrijving

Dit vak verkent de (systematisch-theologische) kenmerken van de theologie van het Koninkrijk. De bedoeling is om deze theologie zorgvuldig te definiëren als ‘enacted, inaugurated eschatology’ en de implicaties voor de praktijk te bepalen. We onderzoeken de oorsprong en verdere ontwikkeling van dit gedachtegoed. Daarvoor beginnen we bij John Wimber en zijn theologische reis, waarbij hij door verschillende eigentijdse christelijke stromingen gaat om uiteindelijk zijn vernieuwende en unieke ‘smaak’ van theologie en praktijk te ontwikkelen. We kijken tevens naar hoe deze theologie verder ontwikkeld en versterkt kan worden. Daarbij komen ook theologen als Graham Tomlim en Jürgen Moltmann ter sprake. Kortom: in dit vak verkennen we de contouren van een robuuste, systematische theologie van het Koninkrijk van God.

Leerdoelen
 • Je kunt de charismatische vernieuwing van Vineyard en New Wine zowel historisch als theologisch plaatsen binnen de bredere context van pentecostale en charismatische ‘golven’ van de afgelopen 150 jaar.
 • Je hebt geleerd hoe John Wimber tot zijn theologie kwam en welke theologische invloeden hierin een rol hebben gespeeld. Je kunt uitleggen welke theologische groepen/tradities of theologen vormend zijn geweest voor enkele kernnoties in de theologie en praxis van Wimber (denk aan ‘everyone gets to play’, ‘non-hype’, ‘waiting on the Spirit’, ‘the mystery of the Kingdom’, ‘culturally relevant’, ‘Word and works’).
 • Je kunt helder uitleggen wat we verstaan onder ‘enacted, inaugurated eschatology’. Je kunt aangeven wat hierin onderscheidend is ten aanzien van andere charismatische stromingen. En je begrijpt hoe deze drie termen sturend zijn voor onze kernwaarden en geloofspraktijken (en onze duiding daarvan), bijvoorbeeld rond profetie, genezing en sociale/ecologische gerechtigheid.
 • Je begrijpt hoe ‘de spanning van het Koninkrijk’ (‘reeds’ en ‘nog niet’) bepalend is voor de geloofspraktijken en je kunt helder onderscheiden wat er scheef gaat wanneer die spanning wordt opgeheven (door een ‘underrealized’ of ‘overrealized eschatology’), concreet bijvoorbeeld in geloofspraktijken rond profetie, genezing en sociale/ecologische gerechtigheid.
 • Je kunt de hoofdlijnen schetsen van een systematisch-theologisch verstaanskader voor charismatische vernieuwing, waarbij je het verband kunt uitleggen tussen de doop met de Geest (pneumatologie) en de komst van Gods Koninkrijk (eschatologie), vanuit trinitarisch perspectief (sociale triniteit / perichorese).
 • Je begrijpt hoe Wimber de doop in/met de Heilige Geest opvatte en hoe dit zich onderscheidt van de klassieke pentecostale leer (je kent de termen ‘situational’ en ‘constitutional understanding of the spiritual gifts’, ‘subsequence’, ‘first evidence’).
 • Je kunt de doop in/met de Geest ook uitleggen vanuit eschatologisch en soteriologisch perspectief.
Gebed van het Koninkrijk: Groeien in luisterend bidden
Beschrijving

Dit vak zet de stap van theorie naar praktijk, gericht op luisterend gebed in zowel je persoonlijke spiritualiteit als in je bediening in de (missionaire) gemeente of daarbuiten. Hoe kun je groeien in het verstaan van de stem van God? Hoe kun je de leiding van de Heilige Geest leren onderscheiden? Een belangrijk onderdeel van dit blok is het vormgeven en leiden van een cursus ‘Luisterend bidden’ voor een groep deelnemers. Tijdens de werkcolleges is er ruim de tijd om samen de praktijk van het leren luisteren voor jezelf en elkaar te verkennen en te oefenen.

Leerdoelen
 • Je werkt aan je bewustwording van een vertrouwelijke omgang met God, zoals ook Jezus dicht bij de Vader leefde en steeds luisterde naar zijn stem.
 • Je  kunt verschillende manieren waarop God spreekt onderscheiden en kunt dit ook herkennen in je eigen leven.
 • Je weet hoe je Gods stem kunt onderscheiden binnen een voortgaand leerproces, vanuit ontspanning, al doende lerend, in de veiligheid van een gemeente.
 • Je beseft dat je bent geroepen om mee te werken met God, in de gaven van zijn Geest, tot opbouw, troost en bemoediging van elkaar.
 • Je hebt geleerd hoe je indrukken van Gods Geest zorgvuldig kunt wegen en eventueel delen en je bent je bewust van de valkuilen en de richtlijnen om elkaar liefdevol te dienen.
 • Je bent gegroeid in een luisterende levenshouding, je hebt geleerd hoe je dit vorm kunt geven in je eigen leven en hoe je ook anderen hierin kunt uitnodigen.
 • Je hebt geleerd hoe je luisterend kunt Bijbellezen (Lectio Divina) en kunt dit ook faciliteren voor en overbrengen op anderen.
 • Je hebt een gebedsmodel geleerd dat een handreiking biedt voor luisterend bidden met elkaar.
 • Je kunt een groep door een cursus ‘Luisterend bidden’ leiden en op hen overbrengen wat je zelf tijdens dit blok hebt geleerd.
Heelheid van het Koninkrijk: Groeien in bidden om genezing
Beschrijving

In dit praktijkvak gaan we aan de slag rond gebedsministry en de bediening van genezing. Vanuit de theologie van het Koninkrijk leggen we een Bijbelse en theoretische basis én reiken we concrete handvatten aan voor een pastoraal zorgvuldige praktijk.
Bij gebedsministry bidden twee mensen onder handoplegging voor een derde persoon, op gezag van Jezus en in de kracht van de Heilige Geest. Daarbij zijn we – vanuit een Bijbels-holistisch mensbeeld – gericht op herstel in de liefde van God en groei in heelheid (naar geest, psyche, lichaam, en in relaties met God, met onszelf, met anderen en met de schepping). Gebedsministry is in die zin per definitie “genezingsbediening”.
Elk werkcollege omvat veel oefenruimte, waarin we voortbouwen op de oefeningen in het praktijkvak van Jaar 1 (Gebed van het Koninkrijk).

Leerdoelen

Het doel van dit vak is om je vertrouwd te maken met de theologie en praktijk van gebedsministry en de bediening van genezing, vanuit het Bijbels paradigma van Gods Koninkrijk, zodat je hieraan leiding kunt geven binnen de christelijke gemeente.

 • Bediening van Gods Koninkrijk: Je bent vertrouwd met het verstaanskader van de theologie van het Koninkrijk voor gebedsministry en de genezingsbediening, en je kunt:
  • Onderbouwen waarom de bediening van herstel en genezing (shalom) tot de kern behoort van de verkondiging van Gods Koninkrijk, en waarom het luisterend bidden daar onlosmakelijk mee verbonden is.
  • Het verschil uitleggen tussen ‘inaugurated eschatology’ en ‘enacted, inaugurated eschatology’ in het omgaan met gebrokenheid, ziekte en gebed voor genezing.
  • Uitleggen wat we verstaan onder ‘het mysterie van het Koninkrijk’ en wat dit betekent voor de praktijk van gebedsministry.
  • Uitleggen wat de drie ‘toonaarden’ van gebed zijn (vragen, proclameren en bevelen) en hoe we die toepassen.
 • Bijbels-holistisch mensbeeld: Je kunt helder en kernachtig beschrijven wat we verstaan onder het Bijbels-holistische mensbeeld en de Bijbelse kijk op ziekte en genezing die daaruit voortvloeit, in onderscheid met andere mensbeelden en visies op ziekte en genezing. Je kunt uitleggen wat enkele implicaties hiervan zijn voor de praktijk van gebedsministry en de genezingsbediening.
 • Gezag, kracht en ‘relationele afhankelijkheid’: Je kunt uitleggen op welke manier Jezus het rolmodel is voor onze genezingsbediening (kernnoties, stijl), en in het bijzonder wat we in dit verband leren van het Johannesevangelie. Je kunt daarbij de vier aspecten van ‘Spirit intimacy’ noemen en toelichten (Venter).
 • Je kunt de vijf stappen in het gebedsmodel beschrijven en toepassen.
 • Je kunt anderen trainen in het bidden volgens het model van gebedsministry.
 • Je kunt de zes dimensies van ziekte en genezing die Venter noemt beschrijven en aangeven wat dit betekent voor de benadering in het ministrygebed. Je kunt dit in beginsel toepassen in de praktijk van gebedsministry en anderen hierin trainen.
Gemeenschap van het Koninkrijk: Groeien in kerk-zijn
Beschrijving

In dit vak verdiep je je in het wezen en de praktijk van het gemeente-zijn vanuit het perspectief van de Koninkrijkstheologie. We kijken daarbij naar drie dingen: verschillende ‘philosophies of ministry’, leiderschap (en het samen zoeken naar Gods wil) en liturgie.

Leerdoelen
 • Je kunt de koninkrijkstheologie koppelen aan het denken over kerk en gemeente-opbouw en hoe die onderscheidend is van andere ‘philosophies of ministry’.
 • Je kent enkele sociologische modellen voor kerk en lidmaatschap en kunt die toepassen op je eigen gemeenschap.
 • Je kent de kenmerken van de drie (protestantse) liturgische hoofdstromen en de onderliggende filosofieën/verlangens.
 • Je hebt een open houding richting verschillende gaven en bedieningen die gegeven zijn aan de gemeente.
 • Je herkent de waarde van het zaken zoeken naar Gods wil voor je gemeente en/of jouw rol/bediening daarbinnen.
 • Je kunt leiding geven aan een proces waarin je samen met een team/groep Gods wil onderscheidt en volgt (in je bediening of gemeente).
 • Je kunt een gesprek leiden over liturgie en daarbij specifiek aanwijzen hoe de kerkdienst een werkplaats van de Geest kan zijn.
Eenheid van het Koninkrijk: Groeien in liefdevol onderscheiden
Beschrijving

In dit vak willen we zowel de grenzen van de Koninkrijkstheologie als de raakvlakken met andere visies verkennen. Het doel is om te leren hoe we ons kunnen verhouden tot die andere visies, zowel relationeel als inhoudelijk. Klassieke en moderne gnostiek krijgen daarbij de meeste aandacht. We kijken naar hoe deze in de geschiedenis voor zijn gekomen, wat het Nieuwe Testament erover leert en wat hedendaagse vormen van gnostiek zijn. Een visie op openbaring en een praktijk van profetie spelen hierin een sleutelrol. We bestuderen een model om andere stromingen te evalueren en we kijken naar enkele concrete eigentijdse voorbeelden (o.a. cessationisme, dispensationalisme, restorationisme en de nieuwe apostolische beweging).

Leerdoelen
 • Je hebt helder inzicht in het geloofssysteem en wereldbeeld van het klassieke gnosticisme, zijn wortels, belangrijkste tegenstanders en zijn theologische implicaties. (A+B)
 • Je begrijpt de aard van de apologetiek tegen gnostische ideeën, die door elk van de nieuwtestamentische schrijvers wordt ontwikkeld. (A+B)
 • Je kunt gnostische elementen in delen van de hedendaagse christelijke kerk en de problematische levenswijzen die door zulke overtuigingen worden voortgebracht onderscheiden. (A+B)
 • Je bent in staat om een positieve en gezonde theologie van openbaring te verwoorden, binnen de context van het historische, oecumenische, evangelicale geloof. (A+B)
 • Je kunt beschrijven hoe het Koninkrijk van God zich verhoudt tot de schepping (B), de kerk (A+B) en het christelijke leven. (A+B)
 • Je kunt beschrijven wat het cessationisme leert en waar deze leer in  tegenspraak is met de Koninkrijkstheologie. (B)
 • Je kunt beschrijven wat het dispensationalisme leert en waar deze leer in tegenspraak is met de Koninkrijkstheologie. (B)
 • Je kunt beschrijven wat het restorationisme leert en waar deze leer in tegenspraak is met de Koninkrijkstheologie. (B)
 • Je kunt beschrijven wat de zogenoemde Nieuwe Apostolische Reformatie leert en welke kanttekeningen hierbij geplaatst kunnen worden vanuit Schrift, ratio, traditie en ervaring. (A+B)
 • Je bent in staat om (christelijke) stromingen te evalueren, waarbij helder onderscheiden samengaat met een liefdevolle bejegening. (A+B)
Geestgevoelig Spreken
Beschrijving

Het doel van dit vak is om cursisten vertrouwd te maken met de prakijk van het ervaren van Gods leiding in studie, voorbereiding, voordracht en de aansluitende gebedsbediening.

Leerdoelen
 • Je bent in staat om de voordracht te combineren met aansluitende gebedsbediening in de kracht en openbaring van de Heilige Geest.
 • Je bent in staat om in voorbereiding, voordracht en vervolg bewust aandacht te hebben voor het ervaren van en het verwachten van Gods leiding.
 • Je bent gevoelig voor Gods Geest tijdens een samenkomst en in staat mee te bewegen met wat Gods Geest doet tijdens een samenkomst en je kunt jouw aandeel in onderwijs, prediking en gebedsbediening daarop afstemmen.
Uitgangspunten

Kernwaarden

In dit studietraject gaan we uit van de volgende kernwaarden:

 • We willen ons laten ons leiden door Woord én Geest en hechten daarbij aan theologische doordenking. We willen alles wat we geloven, onderwijzen en doen ontlenen aan de Bijbel als het geschreven Woord van God, terwijl we ook leren door te luisteren naar de stem van God en de werkingen van zijn Geest. We hechten daarbij aan gedegen Bijbelstudie en theologische doordenking. In ons onderwijs verhouden we ons tot de bredere academische theologie.
 • We zijn gericht op theorie én praktijk. In ons onderwijs leggen we een stevige theologische basis en leren we studenten om zelf theologisch te reflecteren op bijbelgebruik (hermeneutiek), zienswijzen en geloofspraktijken. Het onderwijs is steeds gericht op de praktijk en wordt – waar mogelijk – gekoppeld aan praktische beoefening.
 • We zijn gericht op de plaatselijke gemeente. Elke plaatselijke kerk is een voorpost van Gods Koninkrijk: hier mag het Evangelie daadwerkelijk goed nieuws worden voor mensen. Ons onderwijs is daarom primair gericht op het toerusten van de plaatselijke gemeente om het Koninkrijk in de kracht van de Geest te verkondigen en te demonstreren.
 • We zijn gericht op het inschakelen van alle gelovigen. We geloven dat iedere gelovige geroepen is om ontvanger én doorgever te zijn van Gods genade, ieder naar de genadegaven die hem gegeven zijn. Gaven en bedieningen zijn niet voorbehouden aan bijzondere leiders met bijzondere zalvingen en dus is ons onderwijs gericht op het inschakelen van alle gelovigen in de gemeente.
 • We staan bewust in de spanning van de ‘tussentijd’. Het Koninkrijk van God is gekomen in Jezus, maar het laat óók nog op zich wachten. Als gemeente van Christus leven we in dit spanningsveld van de ‘tussentijd’ en in ons onderwijs willen we ook in dat spanningsveld blijven staan.

Theologie

De kern van de ‘Koninkrijkstheologie’, waar we in dit studietraject vanuit gaan, wordt in het Engels wel aangeduid met ‘enacted, inaugurated eschatology’. Deze drie begrippen leggen we hieronder kort uit om een indruk te geven van onze uitgangspunten.

Eschatology

Eschatologie is “de leer van de laatste dingen” ofwel: Gods toekomst voor zijn schepping. Door onze theologie als eschatologie te typeren, zeggen we twee dingen:

 1. Ten eerste dat het heil van Gods Koninkrijk niet alleen geestelijk is, maar over Gods hele schepping gaat: het gaat om de nieuwe áárde.
 2. Ten tweede dat dit heil principieel toekomstig is: pas bij Jezus’ wederkomst breekt het Koninkrijk in volheid aan. Tot die tijd leven we in de gebrokenheid van een schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde en reikhalzend uitziet naar de jongste dag. Er is lijden en zinloosheid, er is onrecht en geweld, we worden ziek, takelen af en sterven (Romeinen 8). Als iets van Gods heelheid nú al doorbreekt, dan is dat toekomst die doorbreekt in onze tegenwoordige tijd (‘the presence of the future’ – de ‘tegenwoordigheid van de toekomst’).

Dit onderscheidt onze theologie van vergeestelijkte theologieën die zeggen dat de aarde er niet toe doet omdat onze eindbestemming in de hemel ligt. En het onderscheidt van theologieën die zeggen dat het Koninkrijk al volledig is aangebroken en alleen maar zijn beslag hoeft te krijgen op aarde: name it and claim it (Kingdom Now en Dominion theology).

Inaugurated

Denk bij ‘inaugurated’ aan de inauguratie van een nieuwe koning: het ceremoniële maar ook daadwerkelijke begin van zijn regeerperiode. Het Koninkrijk van God vindt weliswaar pas zijn voleinding en volledige vervulling op de nieuwe aarde (die dan Gods woonplaats zal zijn: de hemel daalt neer op aarde, Openbaring 21), maar het is al wel daadwerkelijk begonnen (Lucas 4: 21; 10: 9). We leven in het spanningsveld van de “tussentijd” van het Koninkrijk: het is er “nog niet” maar ook “al wél”! We leven immers al in het “eschaton”, het laatste der dagen. We leven, zegt Paulus, “in de tegenwoordige boze tijd” waarin het kwaad onverminderd lijkt te woeden, maar proeven toch al “de krachten van de toekomende tijd” (Hebreeën 6: 5). We wéten dat de geschiedenis een beslissende wending heeft genomen en ervaren dat het krachtenveld voorgoed is veranderd: Jezus is Koning en zit aan de rechterhand van de Vader.

Dit onderscheidt onze theologie van theologieën die zeggen dat het Koninkrijk van God volledig toekomstig is en pas aanbreekt bij de wederkomst.

Enacted

De betekenis van de term ‘enacted’ is tweeledig:

 • Denk aan een wet die is aangenomen door het parlement maar pas van kracht is als de koning zijn handtekening heeft gezet. Vanaf dát moment is de wet bekrachtigd en rechtsgeldig (enacted): het is een juridische realiteit die gevolgen heeft in de samenleving. Zo is het Koninkrijk van God daadwerkelijk van kracht door de kruisdood en de opstanding van Jezus, als een nieuwe realiteit die voelbaar gevolgen heeft.
 • Denk ook aan re-enactment plays, waarin mensen bijvoorbeeld historisch veldslagen naspelen. Bij het Koninkrijk gaat het niet om re-enactment (het verleden naspelen) maar om enactment: de nieuwe realiteit van Gods Koninkrijk uitleven. Als “ambassadeurs” wachten we niet lijdzaam de voleinding van het Koninkrijk af, maar we vertegenwoordigen en verkondigen het Koninkrijk in onze woorden en daden. We worden daartoe bekrachtigd door de Heilige Geest – met gaven, bedieningen en bijzondere krachten (1 Korintiërs 12: 1 – 11). Gód brengt het heil van zijn toekomst (heelheid voor de schepping), maar daar betrekt Hij ons actief in. Hij zendt ons uit in de wereld om in de kracht van de Geest “brengers van shalom” te zijn – brengers van gerechtigheid en vrede, van vergeving en verzoening, van genezing en herstel, van bevrijding van de machten van het kwaad. We brengen het licht van Gods toekomst waar de duisternis van het rijk van satan nog wil heersen.

Dit onderscheidt onze theologie van theologieën die het “reeds” en “nog niet” van Gods Koninkrijk weliswaar bevestigen, maar die bij het doorbreken van Gods Koninkrijk op aarde geen actieve rol zien weggelegd voor gelovigen, en die nauwelijks rekenen met wonderen, tekenen en krachten van de Geest.

Studiekosten
Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest | 2024-2025
€ 895,- per studiejaar
student B-niveau / A-niveau
4 collegedagen
Toetsing en begeleiding
+ jaarlijkse retraitedag

Bij bovenstaande collegegelden is ook inbegrepen:

 • Koffie en thee op leslocatie
 • Lidmaatschap bij het Evangelisch College (t.w.v. € 60,- per jaar)
 • Toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 160,- per jaar)
 • Ontvangst van hand-outs tijdens lessen en/of studieportaal
 • Ontvangst van getuigschrift/certificaat/diploma na afronding

Overige kosten

OnderdeelOmschrijvingKosten
StudiemateriaalJe ontvangt hiervoor toegang tot de videocolleges en (digitale) artikelen op het Studieportaal€ 100,- (jaarlijks)

Tot slot dien je rekening te houden met de volgende (mogelijke) kosten die niet zijn inbegrepen in het collegegeld:

 • Literatuur (zelf aan te schaffen): jaarlijks circa € 100,- (A-niveau) tot € 150,- (B-niveau).
 • Herkansingen: Mocht een vak niet gehaald worden, dan kan via de webshop een herkansing worden aangevraagd.

Veelgestelde vragen over studiekosten

Nee, dat kan helaas niet. Als overheidsonafhankelijke instelling staat het Evangelisch College niet geregistreerd in het STAP-scholenregister.

Wel heeft het Evangelisch College studiefondsen die bedoeld zijn om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen.

Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Nee, dat kan helaas niet meer. De mogelijkheid tot fiscale aftrek van studiekosten gold t/m 2021. Vanaf 2022 is deze fiscale faciliteit stopgezet.

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden.

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

 • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
 • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Docenten

Onze docenten

De vakken worden gegeven door docenten met veel ervaring met en kennis van de Koninkrijkstheologie. Voor alle docenten geldt dat zij:

 • kunnen getuigen van een levend geloof en een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
 • actief deel uitmaken van een plaatselijke gemeente.
 • zich van harte herkennen in de theologie van Gods Koninkrijk als “enacted, inaugurated eschatology” en zijn in hun eigen bediening vertrouwd met de kracht, gaven en werkingen van Gods Geest. Ze kunnen studenten hierin voorgaan.
 • praktijkervaring hebben in het gemeentewerk.
 • gedegen theologisch geschoold zijn, door het behalen van een master in de theologie of vergelijkbare theologische vorming.
 • in staat zijn om studenten te begeleiden in theorie en praktijk, vraaggestuurd en gericht op de leerdoelen van de vakken.
Mr. Anita Abbring

Mr. Anita Abbring

Anita heeft rechten gestudeerd in Utrecht (Mr.) en theologie in Kampen (MA). Momenteel is zij in de afrondende fase van de Master Theologie aan de TU Apeldoorn. Zij is werkzaam als kerkelijk werker in De Open Hof in Alkmaar (NGK/CGK) en als stafwerker Gebed en onderwijs bij New Wine Nederland. Ze heeft werkervaring in de jeugdzorg als jurist, in het VO als docent en in de kerk als jeugd- en gezinswerker. Sinds 2018 heeft ze preekbevoegdheid in de NGK en (s)preekt ze regelmatig door het hele land.
Anita heeft veel ervaring met het geven van de Alpha Cursus en de ministrycursus van New Wine. Ze heeft een passie voor het geven van onderwijs en ze wil mensen graag bekend maken met het goede nieuws van Gods Koninkrijk – waar zij zelf mede-arbeider in mogen zijn.

Hans Alblas, MA

Hans Alblas, MA

Coördinator Opleiding Pastorale Hulpverlening & Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (2011, praktische theologie). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus. Heeft acht jaar lang les gegeven aan de EC-Bijbelcursus, zowel OT als NT, op diverse locaties. Is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging. Namens Vineyard Benelux doceert Hans aan het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Hans is auteur van de boeken: A Different Breed: How to relate to the New Apostolic Reformation (2022); Eromheen draaien: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s (2020); Christus alleen: Lessen uit de Kolossenzenbrief (2019).

Frans Blok, BA

Frans Blok, BA

Na bijbelschool en HBO theologie gaf Frans leiding aan een bijbelschool in Nederland. Vanaf 1993 startte hij met anderen het Albanian Bible Institute – een opleiding voor voorgangers van de toen snelgroeiende Albanese kerk. Hij werd in 2002 voorganger van City Light in Alkmaar en vanaf 2015 van Pinkstergemeente Immanuel in Haarlem. Op het zendingsveld leerde hij om de Bijbel en Bijbelse thema’s op begrijpelijke en pakkende wijze te communiceren. Frans heeft 4 kinderen en woont met zijn vrouw Evelien in Haarlem.

dr. Piet Brinksma

dr. Piet Brinksma

Heeft informatietechnologie gestudeerd in Groningen en was naast een carrière in de ICT als innovatie en consultancy manager voorganger van Rafaël gemeenschap Amsterdam Noord samen met zijn vrouw Riek. In 2005 werd hij gevraagd om als voorzitter van Rafaël Nederland leiding te geven aan deze beweging (tot 2016). Vanuit zijn passie voor de impact van het Koninkrijk van God in de stad heeft hij in 2013 een Master en Doctorate studie gedaan in Urban Missie / Global Urban Transformational Leadership aan Bakke Graduate University (TX), waar hij in 2018 promoveerde met een dissertatie over het mobiliseren van de Kerk voor Gods missie in Amsterdam. Piet is naast zijn voorgangerschap actief in de stadsbeweging (ACCL en City to City) in Amsterdam en geeft trainingen, lezingen en coaching aan missionaire bewegingen, kerken en organisaties in steden in binnen- en buitenland.

Menno Helmus

Menno Helmus

Studeerde na VWO-b aan het Rotterdams Conservatorium. Afgestudeerd voor de opleidingen klassiek Gitaar en Compositie. Daarna acht jaar als docent en staflid verbonden aan vormingscentrum / Bijbelschool ‘In de Ruimte’ in Soest. Vervolgens als presentator en programmamaker 17 jaar werkzaam geweest bij de EO. Via collega’s daar betrokken geraakt bij de Vineyard Gemeente in Utrecht. Na jaren in het leidersteam van deze gemeente betrokken bij het stichten van een nieuwe Vineyard gemeente in Amersfoort. Daar part-time voorganger geworden en na een paar jaar ook in de Vineyard gemeente in Wageningen. Sinds 2016 Nationaal leider van Vineyard Benelux.
Mede initiator van het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ vanuit het verlangen dat de praktijk van Gods Koninkrijk en het werk van de Heilige Geest voor steeds meer kerken en christenen deel van hun dagelijkse leven zal worden.

Jane Hempenius, MA

Jane Hempenius, MA

Jane is een systematisch theoloog met een passie voor de centraliteit van Jezus in de theologie van het koninkrijk. Zij is sinds 1996 betrokken bij de Vineyard Beweging in Nederland en later ook in het buitenland. Zij vervulde diverse leiderschap rollen waaronder voorganger en directeur van Vineyard Music Benelux.
Begin jaren ’90 raakte Jane geïnteresseerd in de theologie van het Koninkrijk, met name omdat het woorden en betekenis gaf aan haar ervaring met God. Een aantal jaren later behaalde zij, onder begeleiding van Derek Morphew, haar bachelor (christian studies) gevolgd door een master systematische theologie aan de universiteit van Nottingham (VK). Met haar thesis, Christological Kingdom Theology, onderzocht zij Jezus’ zelfidentificatie met het Koninkrijk van God en wat dit betekent voor ons dagelijks leven als christen.
Jane heeft verschillende cursussen en trainingen geschreven waaronder ‘Horen van God’ en ‘De Bijbel in twee en een half uur.’ Onlangs schreef zij ‘The C-Course, een training apologetiek voor iedereen,’ hoe je de betrouwbaarheid van het Christelijk geloof kunt begrijpen en uitleggen.
Jane is HR-manager en woont met haar man Remco in Rotterdam. Zij hebben samen twee volwassen kinderen.

Agnes Huizenga

Agnes Huizenga

Studeerde aan de sociale academie (HBO), gevolgd door supervisiekunde en contextuele therapie. Is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ze heeft een eigen praktijk in coaching, training en contextuele therapie ‘Intersession’. Daarnaast is ze vanaf het begin betrokken bij New Wine, de laatste jaren als stafwerker Gebed. In dat kader spreekt ze regelmatig en traint mensen in ministry en gebedspastoraat. Ze verzorgt ook wekelijks overdenkingen bij Groot Nieuws Radio.
Bij het Evangelisch College is ze betrokken bij het Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, waar ze haar passie voor gebed en luisteren naar God overdraagt in de colleges ‘Hearing God’.

Daniël Sloots, MA

Daniël Sloots, MA

Daniël is theoloog en heeft een passie voor Gods koninkrijk. De afgelopen vier jaar is hij onderdeel geweest van het Nationaal Leiderschap van Rafaël Nederland. Hij is getrouwd met Anne Fleur en op dit moment zijn zij bezig om samen met anderen een gemeente te stichten in Utrecht. Daarnaast werkt hij fulltime bij de gemeente Amsterdam.

Bart Visser, ,MA

Bart Visser, ,MA

Bart Visser is directeur van New Wine Nederland. Hij heeft een passie voor de bloei van de kerk. Hij studeerde piano aan het conservatorium in Zwolle en Theologie aan de VU in Amsterdam. Hij spreekt veel over het Koninkrijk van God, de gaven van de Geest en over muziek/aanbidding. Van 2018-2020 was hij voorganger van De Lichtboog in Houten.

drs. Ben van Werven

drs. Ben van Werven

Studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en volgde de master predikantschap aan de PThU in Kampen. Hij begon als predikant in hervormd Zuilichem in 2012 en is sinds 2018 predikant in de Kruiskerk in Diever. Hij is lid van de Gereformeerde Bond en partner van het Evangelisch Werkverband, waar hij betrokken is bij conferenties en vorming & toerusting.

Open dagen / online informatieavond

Heb je interesse in het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest? 
Meld je dan vrijblijvend aan voor een (online) informatiebijeenkomst via Zoom.

Wat kan ik verwachten?
In deze online bijeenkomst zal de opleidingscoördinator je enthousiasmeren en informeren over de inhoud en opzet van de opleiding. Ook is er alle ruimte om vragen te stellen. Klik hier voor meer informatie.

Aanmelden online informatieavond

Meld je via onderstaand formulier aan door een datum te kiezen en je naam en e-mailadres in te vullen. Nadat je het formulier hebt verstuurd, ontvang je direct per e-mail een bevestigingsbericht met daarin de link voor Zoom. Je bent nu aangemeld en van harte welkom tijdens de online informatiebijeenkomst!

Er zijn voor dit studiejaar geen aankomende open dagen meer gepland. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanmelding en toelating

Het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ is een programma dat op twee verschillende niveaus wordt aangeboden. Om teleurstelling bij de student te voorkomen, vinden we het belangrijk om vooraf goed te bekijken welk niveau haalbaar is. Daarom hechten wij aan een zorgvuldige toelatingsprocedure.

Toelatingsvoorwaarden

 • Identiteit: We verwachten van onze studenten in de allereerste plaats dat zij de Heer Jezus Christus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en dat zij hun leven in woord en daad op Hem afstemmen.
 • Vooropleiding: 
  • Student (B-niveau): Om het studietraject als student goed te kunnen volgen, moet je zelfstandig kunnen werken, heb je een hbo werk- en denkniveau nodig en een goede beheersing van de Engelse taal. Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4), dan bestaat de mogelijkheid om eerst een toelatingstest af te leggen. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.
  • Student (A-niveau): Hiervoor gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo-niveau aanbevolen.

Uiterlijke aanmeldingsdatum

Meld je aan vóór 1 september, zodat je aanwezig kunt zijn bij de digitale startbijeenkomst begin september.

Aanmeldingsprocedure

Stap 1: Aanmelden

Je meldt je aan via het online aanmeldingsformulier. Door het invullen van dit formulier geef je aan akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden en de geloofsbelijdenis te onderschrijven.

Na het opsturen van het aanmeldingsformulier betaal je direct via iDeal het inschrijfgeld (€ 50,-).
Ben je al lid van het Evangelisch College? Dan betaal je geen inschrijfgeld.

Nadat het inschrijfgeld is betaald, ontvang je per e-mail een ontvangstbevestiging en een kopie van het ingevulde aanmeldingsformulier.

Stap 2: Verwerking van je aanmelding

Zodra het aanmeldingsformulier, het inschrijfgeld en de eventuele kopieën van diploma’s zijn ontvangen, nemen we je aanmelding in behandeling. Je ontvangt per e-mail vervolgens een definitieve bevestiging van je inschrijving.
Mochten we op basis van je vooropleiding en/of antwoorden op je aanmeldingsformulier twijfels hebben of deze opleiding voldoende bij je past, dan nemen we contact met je op.

Stap 3: Toegang studieportaal

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je per e-mail bericht om je account voor het Studieportaal te activeren. Op het Studieportaal vind je alle belangrijke informatie voor je studie (rooster, mededelingen, documenten, contactgegevens, etc.).

Stap 4: Uitnodiging aanvang opleiding

Uiterlijk twee weken voor aanvang ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de eerste collegedag. Het studiemateriaal krijg je via de post toegestuurd en/of wordt op de leslocatie uitgedeeld.

Veelgestelde vragen

Het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest kan gevolgd worden op twee niveaus. Studenten van beide studieniveaus volgen gezamenlijk de colleges. De te bestuderen literatuur, de toetsing en studiebelasting verschillen van elkaar.

 • Het B-niveau wordt aangeboden op hbo-niveau, met een grotere nadruk op de theoretische doordenking;
 • Het A-niveau wordt aangeboden op mbo-niveau, met een grotere nadruk op praktische vorming. De studiebelasting is de helft ten opzichte van het B-niveau en het te bestuderen studiemateriaal is allemaal Nederlandstalig.

Het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest begint jaarlijks in september. Je ontvangt dan van ons de benodigde materialen waar je zelfstandig mee aan de slag gaat, zodat je goed voorbereid bent voor de eerste collegedag in november.

Het theologisch perspectief dat de partners hanteren is die van de ‘Theologie van het  Koninkrijk van God’ ofwel ‘Koninkrijkstheologie’, zoals ontstaan en doorontwikkeld binnen de verwante internationale bewegingen Vineyard en New Wine en inmiddels breed aanvaard in
allerlei kerken en bewegingen. De kern hiervan laat zich definiëren als “enacted, inaugurated eschatology”. De Bijbel leert dat Gods Koninkrijk doorbreekt in onze wereld. Het werk van de Heilige Geest speelt daarbij een essentiële rol. De kerk leeft als het ware in twee tijden tegelijk: die van de huidige gebroken en in zonde gevallen wereld en die van het volmaakte Koninkrijk van God op aarde. Dat Koninkrijk is al aangebroken in Christus maar de volledige vervulling ervan laat nog op zich wachten tot zijn wederkomst. De partners weten zich geroepen om zich actief uit te strekken naar de verdere doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde en de komst van het Koninkrijk te proclameren en te demonstreren in de kracht van de Heilige Geest.

De participerende partijen delen het verlangen naar de doorbraak van Gods Koninkrijk in onze tijd en in ons land, een grotere eenheid onder kerken en christenen in Nederland en een gedegen theologische en praktijkgerichte toerusting van (toekomstige) leiders. Samenwerking versterkt de realisatie van dit gedeelde verlangen.

Vind je het lastig om te bepalen welke studie het beste bij jou zou passen? Neem dan zeker contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of tentamens ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

Heb je nog een vraag?

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Overzicht leslocatie(s)

Locatie
Lesmoment
Startmoment
Datum:
5 zaterdagen per jaar
Tijden:
09:00 tot (uiterlijk) 16:30 uur
Locatie:
VEG De Bilt
Adres:
Nieuwstraat 47 , 3732 DH , De Bilt
Catering:
Inclusief koffie en thee
Contactpersoon:
Coördinator studentenzaken: Hester Roos