De Belastingdienst heeft Stichting Evangelisch College en Stichting Vrienden van de EBS aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan het Evangelisch College aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Stichting Evangelisch College
 Stichting Evangelisch College
RSIN:0094.80.109
Adres:Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
Telefoonnummer:078-6190037
Website:www.evangelisch-college.nl
Bestuur:drs. F.S.L. Koopmans, voorzitter
drs. E.J. Tigelaar AA, penningmeester
Mevr. W. Bal-Plomp, vice-voorzitter
Mevr. G.B. Houter-Seinen, secretaris
Historische achtergrond:Stichting Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen Stichting Evangelische Bijbelscholen (opgericht in 1972) en Stichting Evangelische Theologische Academie (opgericht in 1985). ► Lees meer.
Doelstelling:Stichting Evangelisch College beoogt niet het maken van winst en heeft tot doel: het verstrekken van onderwijs op de in de statuten vermelde grondslag, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Stichting Evangelisch College geeft invulling aan deze doelstelling middels het onderwijsaanbod dat zich primair richt op diegenen die vanwege hun werk, gezin of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een voltijdse opleiding te volgen, maar toch het verlangen hebben hun geloof te versterken, het effectief uit te dragen en/of zichzelf te bekwamen tot een taak in de christelijke gemeente of anderszins.
Strategie en beleid:Het beleid van Stichting Evangelisch College richt zich in de periode 2022-2025 op de volgende drie hoofdpunten:
1. Duidelijke(re) profilering en groeiende naamsbekendheid
2. Investeren in personeel
3. Verbetering van financiële positie
Beloningsbeleid:Stichting Evangelisch College is overheidsonafhankelijk en ontvangt derhalve geen subsidies. Hierdoor is de stichting (naast de inkomsten uit collegegelden en studiematerialen) mede afhankelijk van giften en legaten. Ook wordt er een (zeer) sober beloningsbeleid gevoerd. Niet alleen de stichting is missiegedreven, maar ook haar werknemers, freelance-docenten en bestuursleden: omwille van de missie van de stichting nemen zij genoegen met een beloning die ver beneden markt- en opleidingsniveau ligt. In concreto betekent dit:
Werknemers (afhankelijk van het aantal dienstjaren) krijgen een salaris dat varieert tussen minimumloon en 125% daarvan (naar rato van de omvang van het dienstverband).
De directie ontvangt een salaris tussen 175% en 200% van het minimumloon (naar rato van de omvang van het dienstverband). Voor werknemers (inclusief directie) is bovendien geen sprake van een pensioenregeling.
Freelance-docenten (niet-werknemers) worden in principe vergoed binnen de grenzen van de zogenaamde vrijwilligersregeling.
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden; uitsluitend hun reiskosten worden vergoed.

Documenten

  Naam Beschrijving Datum
Beleidsplan Beleidsplan  
Jaarrekening Jaarrekening  
Jaarverslag Jaarverslag  
Stichting Vrienden van de EBS
 Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool
RSIN:8161.16.350
Adres:Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
Telefoonnummer:078-6190037
Website:www.vriendenebs.nl
Bestuur:drs. F.S.L. Koopmans, voorzitter
drs. E.J. Tigelaar AA, penningmeester
Mevr. W. Bal-Plomp, vice-voorzitter
Mevr. G.B. Houter-Seinen, secretaris
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden; uitsluitend reiskosten worden vergoed.
Personeel:De stichting heeft geen directie- of andere personeelsleden in dienst.
Historische achtergrond:Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool is opgericht op 22 oktober 2001 voor onder meer het werven van fondsen ten behoeve van stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS), waaronder indertijd de volgende scholen vielen: de Evangelische Toerusting School (ETS) en de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH).
Inmiddels is de ETH onderdeel geworden van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), een school die door de overheid wordt gesubsidieerd.
De ETS is ondergebracht bij stichting Evangelisch College (EC), een onderwijsinstelling die is ontstaan in 2011 middels een fusie van stichting Evangelische Bijbelscholen en stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Omdat deze instelling niet door de overheid gesubsidieerd wordt, richt stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool zich sinds 2011 uitsluitend op de ondersteuning van het Evangelisch College.
Doelstelling van de stichting:Het op materiële en immateriële wijze leveren van bijdragen aan uitsluitend de stichting Evangelische Bijbelscholen (en haar rechtsopvolger: stichting Evangelisch College) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Dit gebeurt onder meer door het geven van daadwerkelijke en financiële steun, bijvoorbeeld op grond van verkregen schenkingen, erfstellingen, legaten, giften en donaties.
Financiële verantwoording:Vanwege het onderbrengen van de ETH bij de CHE en vanwege de fusie met de ETA (zie historische achtergrond), hebben de activiteiten van stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool tijdelijk stilgelegen en zijn er weinig financiële transacties geweest, zoals blijkt uit de jaarrekening. Na de totstandkoming en opstart van het Evangelisch College heeft de stichting haar activiteiten weer opgepakt en wil zij vanaf 2014 actief aan haar doelstelling werken.
Strategie en beleid
(2022-2025):
Het beleid van Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool richt zich op het werven van fondsen (vooral in de vorm van donaties en legaten) bij particulieren, kerken en bedrijven ten behoeve van het financieel ondersteunen van stichting Evangelisch College.
Hiertoe ontplooit de stichting de volgende activiteiten:
– Het verzorgen van (s)preekbeurten en lezingen;
– Het verspreiden van wervend foldermateriaal;
– Het gebruikmaken van (een deel van) de uitgave van het EC-Magazine.
Het vermogen dat dankzij donaties en legaten ontvangen wordt, wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Betalingen e.d. vinden onder verantwoordelijkheid van de penningmeester plaats door de boekhouding van het Evangelisch College.

Documenten

  Naam Beschrijving Datum
VvdEBS jaarrekening 31-08-18.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-18.pdf Jaarrekening 2017-2018 19 mei 2023
VvdEBS jaarrekening 31-08-19.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-19.pdf Jaarrekening 2018-2019 19 mei 2023
VvdEBS jaarrekening 31-08-20.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-20.pdf Jaarrekening 2019-2020 19 mei 2023
VvdEBS jaarrekening 31-08-21.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-21.pdf Jaarrekening 2020-2021 19 mei 2023
VvdEBS jaarrekening 31-08-22.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-22.pdf Jaarrekening 2021-2022 19 mei 2023
VvdEBS jaarrekening 31-08-23.pdf VvdEBS jaarrekening 31-08-23.pdf Jaarrekening 2022-2023 19 maart 2024