Onze missie

Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen (theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.

Onze visie

Als Evangelisch College zijn we een kwalitatief hoogstaand opleidingsinstituut dat in de breedte van de kerk bekend is en gewaardeerd wordt. We richten ons op het toerusten van christenen die verlangen naar geloofsverdieping en het opleiden van professionals in de kerk. Dit doen wij door:

  • Het aanbieden van inspirerende en verdiepende toerustingscursussen aan duizenden cursisten.
  • Het aanbieden van gedegen en praktijkgerichte deeltijdopleidingen op hbo-niveau aan honderden studenten.

Het is ons verlangen door ons onderwijs een bijdrage te leveren aan het vormen van toegewijde discipelen van Jezus Christus, waardoor het Evangelie steeds meer impact zal krijgen in kerk en samenleving.

Onze kernwaarden

In onze organisatie kennen we zeven kernwaarden van waaruit we in ons onderwijs willen werken en waarop we als organisatie aanspreekbaar zijn.

1. Bijbelgericht

De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde gezaghebbende Woord van God, vormt de basis voor ons onderwijs. In bescheidenheid zoeken we ernaar Zijn Woord recht te doen en ons erdoor te laten vormen.

2. Geloofsopbouwend

Gedreven door de liefde van en voor Christus willen we met ons onderwijs bijdragen aan de geloofsopbouw van onze studenten. We willen hen vormen en toerusten het Evangelie in hun leven gestalte te geven. Moeilijke vragen en lastige theologische dilemma’s gaan we hierbij niet uit de weg. We willen onze studenten leren zelfstandig verantwoorde theologische posities in te nemen. Hierin schrijven wij niet voor, maar geven wel richting aan.

3. Verbindend

Wij willen een samenbindend opleidingsinstituut zijn dat docenten en studenten met verschillende kerkelijke achtergronden bij elkaar brengt. Gelovigen verschillen van elkaar op onderdelen, maar vinden elkaar in de fundamenten van hun geloof en inspireren elkaar tot een leven in navolging van Jezus Christus. We geloven dat deze uitwisseling verrijkend is voor het geloofsleven en bijdraagt aan de eenheid van de gemeente van Jezus Christus. Waar mogelijk zoeken we dan ook naar vruchtbare samenwerking met kerken en partnerorganisaties om onze missie te versterken.

4. Degelijk

Wij willen gedegen en academisch verantwoord onderwijs aanbieden. We doen dit met een hecht team van gedreven medewerkers en (gast)docenten die een passie hebben voor God en hun gaven en talenten op professionele wijze willen inzetten ten dienste van Gods Koninkrijk. Als opleidingsinstituut zijn we hierin allereerst zelf een lerende organisatie, die ernaar streeft zichzelf steeds te verbeteren ten dienste van onze studenten en samenwerkingspartners. We willen een kwalitatief hoogwaardige onderwijservaring aanbieden, zowel in de colleges als in de ondersteunende processen daaromheen.

5. Praktijkgericht

In ons onderwijs willen we – door de werking van Gods Geest – de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk, zodat het geleerde vruchtbaar gemaakt kan worden in de lokale geloofsgemeenschappen. Ons onderwijs is niet enkel iets van het verstand, maar ook van ons hart en vindt z’n uitwerking in de praktijk van het dagelijks leven. Het is ons verlangen hiermee een bijdrage te mogen leveren aan het vormen van toegewijde discipelen van Jezus Christus, tot opbouw van de gemeente.

6. Toegankelijk

Het is ons verlangen een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken met ons onderwijs. We streven er daarom naar ons onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken (o.a. door meerdere studieniveaus en leslocaties aan te bieden) en financieel haalbaar te maken (o.a. door studiefondsen aan te bieden en geen winstoogmerk te hebben).

7. Persoonlijk

Met ons onderwijs willen we het persoonlijk leerproces van iedere student zo optimaal mogelijk ondersteunen. We zetten daarom in op een persoonlijke benadering en bieden ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling en geestelijke groei.