Inleiding

Het Van der Perk Studiefonds van het Evangelisch College is bedoeld om hen tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is een opleiding te volgen. Het studiefonds keert alleen uit ten behoeve van te betalen collegegeld en is niet bedoeld voor betaling van studiematerialen. Het fonds keert per student maximaal 50% van het verschuldigde collegegeld uit.

Doelgroep

Het studiefonds van het Evangelisch College is bedoeld voor:

 • een (kandidaat-)student van de opleiding
  • Theologie
  • Missionair Werk
  • Pastorale Hulpverlening
  • Jongerenwerk
 • die als doel heeft de gekozen opleiding beroepshalve te gaan gebruiken,
 • en (aantoonbaar) onvoldoende financiële middelen heeft om de opleiding te betalen.

Voorwaarden en regelgeving

Toekenning van gelden uit het studiefonds gebeurt onder voorwaarde dat:

 • de student zich verplicht alle colleges te volgen (ziekte en andere bijzondere situaties uitgezonderd en niet van toepassing voor een student van het gestructureerd afstandsonderwijs);
 • zich verplicht alle tentamens, werkstukken en alle overige opdrachten te maken / uit te voeren;
 • zich verplicht alle financiële verplichtingen m.b.t. de school stipt na te komen;
 • zich verplicht bij het niet naleven van bovengenoemde voorwaarden de toegekende gelden uit het studiefonds aan de school terug te betalen.

Toekenning van gelden uit het studiefonds is in principe één jaar geldig. Desgewenst kan na dit jaar opnieuw een vervolgaanvraag worden ingediend.

Aanvraagprocedure

Stap 1: Aanmelding opleiding

Voordat een aanvraag voor het studiefonds in behandeling kan worden genomen, dient men zich eerst aan te melden voor de betreffende opleiding.

Stap 2: Aanvraag studiefonds

Daarna dient u het aanvraagformulier studiefonds in te vullen en (digitaal) op te sturen.

Stap 3: Beoordeling

Nadat de opleidingsaanmelding én de aanvraag voor het studiefonds is binnengekomen, worden beide achtereenvolgens in behandeling genomen. Nadat uit de opleidingsaanmelding gebleken is, dat toelating tot de gekozen opleiding mogelijk zou kunnen zijn, wordt de aanvraag voor het studiefonds behandeld.

Stap 4: Reactie

U ontvangt schriftelijk (per e-mail of per post) een reactie van de directie naar aanleiding van uw aanvraag. Indien u op basis hiervan besluit de opleiding niet te willen volgen, heeft u het recht om binnen 7 dagen de aanmelding te annuleren. Het bij de aanmelding reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Indien de school binnen 7 dagen geen reactie van u verneemt, is uw aanmelding en de eventuele toekenning van het studiefonds definitief.

(Continueringsaanvraag)

De (eventuele) aanvraag vindt plaats voor een periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw vóór 1 augustus te worden aangevraagd middels een schriftelijk verzoek waarin u aangeeft in hoeverre uw situatie overeenkomt of verschilt met de oorspronkelijke aanvraag.