Een veilige werk- en leeromgeving voor iedere student, docent en medewerker

Het Evangelisch College wil als opleidingsinstituut een veilige omgeving bieden voor iedere student, docent en medewerker; een plek waar verschillen en grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op het gebied van manipulatie en/of misbruik voorkomen wordt.

Om deze veilige werk- en leeromgeving te borgen, hanteren we het volgende beleid.

Vertrouwenspersoon

Binnen het Evangelisch College is Erik Groeneveld aangesteld als interne vertrouwenspersoon voor studenten, docenten en medewerkers. Deze vertrouwenspersoon kun je benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik of manipulatie.

Je kunt de interne vertrouwenspersoon benaderen door een mail te sturen aan: vertrouwenspersoon@evangelisch-college.nl.

Gedragscode

We maken gebruik van de gedragscode voor leidinggevenden, welke is opgesteld door Stichting Evangelisch Meldpunt (zie onder). Van al onze docenten en medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan deze gedragscode houden; zij zijn hierop aanspreekbaar.

Klik hier om deze gedragscode in te zien.

Klachtenreglement

Het Evangelisch College heeft voor haar studenten / cursisten een klachtenreglement opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze een klacht gemeld kan worden en hoe hier vervolgens in de organisatie mee om wordt gegaan.

Klik hier om het klachtenreglement in te zien.

Extern meldpunt machtmisbruik

Het Evangelisch College is aangesloten bij SEM, Stichting Evangelisch Meldpunt (tot eind 2019: Stichting Gedragscode Leidinggevenden, SGL). Deze stichting is begin deze eeuw in het leven geroepen door de Evangelische Alliantie en heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij (vermeend) machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, maar ook om machts- en/of financieel misbruik. Zie voor meer informatie: www.wijzijnsem.nl.

Met klachten over misbruik kan je terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. SEM is op werkdagen te bereiken van 9.00 -17.00 uur via het telefoonnummer: 085-4881449.

Uitleg SEM-meldpunt

Intake
Als je contact opneemt met het SEM-meldpunt dan word je te woord gestaan door een professionele vertrouwenspersoon die verbonden is aan SEM. Na de telefonische intake is er de mogelijkheid voor een vervolggesprek met een bij SEM betrokken vertrouwenspersoon, die in het dagelijks leven werkzaam is als hulpverlener. Deze kan jou eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners of advocaten of naar de SEM-klachtencommissie.

Indienen van klachten 
Klachten over misbruik kun je schriftelijk indienen bij de SEM-klachtencommissie. Deze bestaat uit ervaren juristen en hulpverleners. SEM kent een strikte scheiding tussen bestuur en klachtencommissie. Namen van betrokken personen of organisaties komen niet ter kennis van het bestuur. De SEM-vertrouwenspersonen kunnen jou de weg wijzen naar de klachtencommissie en je informeren over de procedure.
 
Uitspraak en advies 
De klachtencommissie bepaalt eerst of de klacht ontvankelijk is, d.w.z. aan de formele vereisten voldoet. Is dit het geval, dan wordt de klacht onderzocht waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast. Klagers kunnen zich hierbij door een derde laten vergezellen, bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon. Vervolgens komt de commissie tot een uitspraak (‘wel of niet gegrond’) die aan alle betrokkenen wordt toegezonden (klager, betrokken leidinggevende, het bevoegd gezag – i.c. het bestuur of de directie – van onze organisatie). Bij de uitspraak wordt een advies gevoegd aan het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen richting de betrokken leidinggevende en (eventueel) de organisatie. Het bevoegd gezag rapporteert aan de klachtencommissie welke maatregelen het heeft genomen. Men kan niet in beroep gaan tegen een uitspraak van de SEM-klachtencommissie. Langslepende procedures worden hierdoor voorkomen.