Evangelische identiteit

Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat zich situeert binnen het grote geheel van de evangelische beweging en heeft als vertrekpunt het belijden van het geloof in Jezus Christus als de Zoon van God en de daaruit voortkomende erkenning van Hem als Verlosser en als Heer van ons leven. De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, vormt de basis voor ons onderwijs.

Wie kiest voor een opleiding bij het Evangelisch College, kiest bewust voor een opleiding vanuit evangelische identiteit, waarbij studenten en cursisten toegerust en geïnspireerd worden tot een leven dat gericht is op het navolgen van Christus.

Geloofsbelijdenis

Het Evangelisch College belijdt haar geloof als volgt in de statuten: Statutaire geloofsbelijdenis.
Van studenten wordt verwacht dat zij onderstaande (beknoptere) geloofsbelijdenis onderschrijven.

 • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God is.
 • Wij geloven dat er één God is, eeuwig bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 • Wij geloven in de Godheid van onze Here Jezus Christus, zijn maagdelijke geboorte, zijn zondeloze leven, zijn wonderen, zijn dood, die als offer plaatsvervangend en verzoenend is, zijn lichamelijke opstanding, zijn hemelvaart en zijn zitten aan de rechterhand van de Vader, en zijn persoonlijke wederkomst met macht en heerlijkheid.
 • Wij geloven dat ieder mens zondig en verloren is en daarom tot redding wederom geboren moet worden door de Heilige Geest.
 • Wij geloven in de bediening van de Heilige Geest in deze tijd. Door zijn inwoning wordt de christen in staat gesteld een godvruchtig leven te leiden.
 • Wij geloven in de wederopstanding van hen die behouden worden tot de opstanding ten leven en van hen die verloren gaan tot de opstanding ten oordeel.
 • Wij geloven in de geestelijke eenheid van hen die in Christus geloven.

Identiteitsdocument

Het Evangelisch College heeft haar evangelische identiteit nader uitgewerkt in een Identiteitsdocument welke als titel heeft gekregen ‘Imitatio Christi’.

 

Beginselverklaring MissieNederland

Als deelnemer van MissieNederland onderschrijft het Evangelisch College ook onderstaande Beginselverklaring van stichting MissieNederland:

 • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
 • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
 • de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
 • de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
 • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
 • de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
 • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
 • het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.
Historische wortels

Middels bovestaande geloofsbelijdenis en identiteitsdocument wil het Evangelisch College zich ook verbonden weten met het historisch belijden zoals uitgedrukt in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel.

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwige leven.
Amen.

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden; die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen.
En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.
Amen.