Bidden als Paulus

Dit artikel is geschreven voor het magazine Uitdaging (editie 446).

Wat kunnen we leren van Paulus’ gebeden?

Paulus schrijft in zijn brieven dat hij onophoudelijk (Kol. 1:9), nacht en dag (1 Thess. 3:10) bidt voor de gelovigen. Als we kijken naar de inhoud van deze gebeden dan komt daar een aantal terugkerende thema’s in naar voren. Deze gebeden zijn als een spiegel voor ons eigen gebedsleven: waar bidt Paulus voor en hoe verhoudt zich dat tot hoe we zelf bidden?1

Bidden om God te danken

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen.

Kolossenzen 1:3-5 (NBV21)

Een van de opvallende kenmerken van de gebeden van Paulus is zijn voortdurende dankbaarheid, zelfs te midden van beproevingen en moeilijkheden. In de brief aan de Filippenzen schrijft hij: “Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.” (Fil. 4:6). Deze dankzegging lezen we ook in Paulus’ eigen gebeden steeds terug. Hij dankt God voor het geloof en de uitwerking van dat geloof in het leven van de gelovigen. Maar de dank richt zich niet enkel op de gelovigen, maar richt zich nadrukkelijk ook op wat God, in het verlossingswerk van Christus, voor ons heeft gedaan. Voor Paulus is er zo altijd reden God te danken. Het is deze dank waar hij – in het algemeen gesproken – zijn gebeden mee begint en eindigt.


Bidden voor geestelijke groei en standvastigheid

Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

Filippenzen 1:9-11 (NBV21)

Naast te danken voor wat het geloof uitwerkt in de levens van de gelovigen, bidt Paulus ook voor de geestelijke groei en volwassenheid van de ontvangers. Uit de gebeden komt een warme betrokkenheid naar voren. Paulus is oprecht bewogen met de geestelijke groei van gelovigen en brengt dit terugkerend in gebed. Het is zijn verlangen dat ze geworteld en gegrondvest raken in de liefde en groeien in het kennen van de liefde van Christus en vervuld zullen raken van de volheid van God (Ef. 3:14-19). Hierbij bidt hij ook voor kracht en standvastigheid, te midden van beproevingen en vervolging waar de gelovigen mee te maken hebben (2 Kor 1:3-7).

Bidden voor de voortgang van de verkondiging van het Evangelie

Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim van het evangelie bekend mag maken, waarvoor ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn plicht is.

Efeziërs 6:19-20 (NBV21)

Een aantal keren lezen we dat Paulus aan zijn lezers vraagt ook voor hem zelf te bidden. In al deze gevallen staat deze gebedsoproep in het teken van de voortgang van de bediening waartoe Paulus zich geroepen voelt: de verspreiding van het evangelie en het toerusten van de gelovigen. Voor Paulus is er een vanzelfsprekende verbinding tussen het christen-zijn en het verlangen dat het evangelie verspreid wordt. Het is een terugkerend gebedsonderwerp en omdat dit voor Paulus zo essentieel is, neemt hij de vrijmoedigheid een dringend beroep te doen op de gelovigen om daarvoor voor hem te bidden. Zo vraagt hij bijvoorbeeld dringend aan de lezers om vurig met hem tot God te bidden, zodat hij in de gelegenheid zal worden gesteld spoedig naar hen toe te kunnen komen (Rom. 15:30-32).

Persoonlijke reflectie: hoe bid ik?

Het zijn je gebeden die uiting geven aan je diepste verlangens. Als ik zo de gebeden van Paulus op mij laat inwerken, dan roept dit de volgende (confronterende) vragen bij mij naar boven:

 1. Waar dank ik God voor?
  Wat mij het meest raakte in het doornemen van Paulus’ gebeden is dat Paulus God steeds dankt en prijst voor alles wat Hij doet in het leven van de gelovigen. Paulus’ gebeden zijn gericht op de ander en niet op zichzelf. Als ik dat leg naast mijn eigen gebeden, dan valt het mij op dat mijn dankpunten toch vooral gericht zijn op wat God voor mij heeft gedaan; wie Hij is voor mij en wat ik van Hem heb ontvangen aan gezondheid, eten en drinken, etc. Paulus daagt me uit veel meer oog voor te krijgen voor wat God doet in de levens van de mensen om mij heen en God daarvoor te danken.
 2. Wat staat er op mijn ‘verlanglijstje’?
  Bidden kan soms wel ervaren worden als een verlanglijstje indienen bij God. We vragen God of Hij ons dit of dat wil geven en we maken onze noden bij Hem bekend. In mijn geval uit zich dat bijvoorbeeld in gebeden voor een goede nachtrust, bescherming van mijn kinderen of het vragen om wijsheid en leiding in besluitvorming op mijn werk. Je zou kunnen zeggen dat dit gebeden zijn die op zichzelf goed en oprecht zijn, maar die zich wel concentreren op eigen behoeften.
  Wat ik echter in de gebeden van Paulus tegenkom is een gebed dat veel meer is afgestemd op Gods missie. Het is een meebidden met wat Gods Geest aan het doen is in de gemeente en in het leven van de individuele gelovigen. De voortgang van de verspreiding van het Evangelie en de uitwerking ervan in de persoonlijke levens van de gelovigen staat bij Paulus bovenaan zijn gebedslijst. Zou dit ook niet veel meer onderdeel moeten zijn van mijn gebedsleven?
 3. Is bidden voor mij een activiteit of een levensstijl?
  Paulus geeft aan onophoudelijk te bidden voor de gelovigen waar hij contact mee heeft. Hoewel Paulus dit in figuurlijke zin zal hebben bedoeld, geeft het weer hoe bidden onlosmakelijk met zijn bediening samenhing. Het was voor Paulus geen opzichzelfstaande activiteit, maar verweven met alles wat hij deed. Gebed als levensstijl. Als ik dit leg naast mijn eigen (gebeds)leven, dan ervaar ik dat ik hierin nog veel mag leren. Ik heb nu vaste tijden waarin ik bid voor mijn gezin en vaste gebedsmomenten op mijn werk. Hoe mooi zou het zijn als (daarnaast) al mijn dagelijkse activiteiten meer doortrokken zouden zijn van gebed, op een manier zoals ik dat ook bij Paulus ervaar.

 1. Leestip: Carson, D.A. (2021), Bidden als Paulus: oproep tot geestelijke vernieuwing. Brevier Uitgeverij, Kampen / The Gospel Coalition Nederland & Vlaanderen. ↩︎

Uitgelichte berichten