Inleiding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor degene die gebruik wil maken van het Van Beek Studiefonds ten behoeve van het volgen van de Bijbelcursus van het Evangelisch College.

Achtergrond
Het Van Beek Studiefonds werd opgericht in het cursusjaar 2010-2011 dankzij een legaat van Freek en Toos van Beek. Als oud-studenten hebben zij hun vermogen aan de school nagelaten, als blijk van dank vanwege de belangrijke rol die de gevolgde opleiding in hun leven heeft gespeeld. Een deel van dit legaat is aangewend voor de oprichting van het Van Beek Studiefonds.

Wat doet het studiefonds?
Het studiefonds is bedoeld om hen tegemoet te komen voor wie het om financiële redenen niet mogelijk is de 4-jarige Bijbelcursus te volgen. Het fonds biedt een ruime korting aan op het cursusgeld. Cursisten die studeren via het studiefonds betalen maandelijks een bedrag van € 15,- (in plaats van de reguliere € 32,50). Cursusmaterialen worden niet door het fonds vergoed.

Voorwaarden en regelgeving studiefonds

  • Het studiefonds is alleen bedoeld voor degene die zich als cursist bij de Bijbelcursus wil inschrijven en aantoonbaar onvoldoende financiële middelen heeft om de cursus te betalen.
  • De toekenning van gelden uit het studiefonds is in principe één jaar geldig. Desgewenst kan na dit jaar opnieuw (schriftelijk) een vervolgaanvraag worden ingediend.
  • Toekenning van gelden gebeurt onder de voorwaarde dat de cursist zich verplicht de lessen zoveel mogelijk te volgen (ziekte en andere bijzondere situaties uitgezonderd).
  • Het (na aftrek van de korting) verschuldigde cursusgeld wordt in 12 termijnen geïncasseerd.
  • De cursist verplicht zich alle financiële verplichtingen m.b.t. de school stipt na te komen.
  • De beoordeling van de toekenning vindt plaats door de directie van de school. De directie gaat vertrouwelijk met de informatie om.
  • Over de (hoogte van de) toekenning (korting op het cursusgeld) kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Het aanvraagformulier dient volledig en waarheidsgetrouw te worden ingevuld.
  • Mocht achteraf blijken dat onvoldoende of onjuiste informatie is verschaft, of dat bovenstaande voorwaarden niet worden nageleefd, dan behoudt het Evangelisch College zich het recht voor de toegekende korting alsnog te laten betalen.

Aanvraagprocedure

Stap 1: Aanmelding cursus

Voordat een aanvraag voor het Van Beek Studiefonds in behandeling kan worden genomen, dient men zich eerst aan te melden voor de Bijbelcursus via het aanmeldingsformulier.

Stap 2: Aanvraag studiefonds

Daarna dient u het aanvraagformulier studiefonds in te vullen en (digitaal) op te sturen.

Stap 3: Beoordeling

Nadat de opleidingsaanmelding én de aanvraag voor het studiefonds is binnengekomen, worden beide achtereenvolgens in behandeling genomen. Nadat uit de opleidingsaanmelding gebleken is, dat toelating tot de gekozen opleiding mogelijk zou kunnen zijn, wordt de aanvraag voor het studiefonds behandeld.

Stap 4: Reactie

U ontvangt schriftelijk (per e-mail of per post) een reactie van de directie naar aanleiding van uw aanvraag. Indien u op basis hiervan besluit de cursus niet te willen volgen, heeft u het recht om binnen 7 dagen de aanmelding te annuleren. Het bij de aanmelding reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet geretourneerd. Indien de school binnen 7 dagen geen reactie van u verneemt, is uw aanmelding en de eventuele toekenning van het studiefonds definitief.

(Continueringsaanvraag)

De (eventuele) aanvraag vindt plaats voor een periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw vóór 1 augustus te worden aangevraagd middels een schriftelijk verzoek waarin u aangeeft in hoeverre uw situatie overeenkomt of verschilt met de oorspronkelijke aanvraag.