Samenwerking tussen EBS/ETS en ETA

December 2009.
Samenwerking tussen Evangelische Bijbelscholen en de Evangelische Theologische Academie per 1 januari 2010.

PERSBERICHT
Amerongen / Zwijndrecht, 15 december 2009

Tussen de Stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS) te Amerongen en de Stichting Evangelische Theologische Academie (ETA) te Zwijndrecht zijn er het afgelopen jaar gesprekken geweest op bestuurs- en directieniveau over de vraag in hoeverre samenwerking mogelijk zou kunnen zijn. De gesprekken concentreerden zich met name rond de vraag wat de EBS en de ETA voor elkaar zouden kunnen betekenen met betrekking tot de ETS, de Evangelische Toerusting School (een onderdeel van de EBS) die op zo’n 40 plaatsen in Nederland aan ongeveer 900 cursisten een vierjarige Bijbelcursus biedt. Als resultaat van de gesprekken werd op 28 november jongstleden door beide besturen een intentieverklaring tot nadere samenwerking getekend. Het eerste concrete resultaat hiervan is, dat vanaf januari 2010 de administratie van de ETS door de ETA zal worden verzorgd. Verder zal in de eerste helft van 2010 worden onderzocht hoe de samenwerking kan worden uitgebouwd naar een vorm van samengaan.

Zowel de EBS/ETS als de ETA houden zich bezig met het aanbieden van cursussen en opleidingen aan christenen uit alle kerkelijke denominaties. Beide stichtingen staan als opleidingsinstituten op hetzelfde fundament van de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare Woord van God en het geloof in de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Centraal staat de verzoening door het plaatsvervangend offer van de Here Jezus Christus tot behoud van een ieder die gelooft. Dit fundament is het uitgangspunt van het onderwijs met een duidelijk evangelisch en interkerkelijk karakter. Zo willen zij christenen met verschillende kerkelijke achtergronden opbouwen in hun persoonlijk geloof en toerusten om actief mee te werken in de dienst van Gods Koninkrijk.

De ETS werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw opgericht als de Brandpunt Bijbelschool (BBS) door wijlen evangelist Jan Kits Sr. In de tachtiger jaren werd de BBS ondergebracht bij de eveneens door hem en door anderen opgerichte Stichting Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School. De ETA is ontstaan in 1985 en verzorgt sindsdien via deeltijd- en afstandsonderwijs theologische opleidingen op HBO-niveau.

Vanaf 5 januari 2010 zal de administratie van de ETS bij de ETA in Zwijndrecht operationeel zijn.

Zie voor meer informatie over de ETS: www.ets-cursus.nl