Update coronavirus; lessen weer op locatie aangeboden

In deze update houden we bij wat de maatregelen tegen het coronavirus betekenen voor ons onderwijs.

Update 15 januari 2022

Op de persconferentie van vrijdag 14 januari is aangekondigd dat het onderwijs weer open gaat. Voor het Evangelisch College betekent dit dat vanaf maandag 17 januari de lessen weer zoveel als mogelijk op locatie zullen worden aangeboden. Studenten en cursisten zullen hierover worden geïnformeerd via het Studieportaal.

Ons huidige coronaprotocol blijft hierbij van toepassing.

Update 20 december 2021

Als gevolg van de lockdown zullen alle lessen tot nader order online via Zoom worden aangeboden.

Update 15 december 2021

De aangekondigde verlenging van de coronamaatregelen op de persconferentie van dinsdagavond 14 december betekent voor het Evangelisch College een continuering van het onderstaande beleid (update 29 november 2021), met als uitzondering:

 • Bij de ETS-Bijbelcursus proberen we vanaf januari 2022 de lessen op de zaterdagen weer zoveel als mogelijk op locatie aan te bieden. Indien er voldoende ruimte beschikbaar is, krijgen cursisten van de avondlocaties ook gelegenheid hierbij aan te schuiven.

Update 29 november 2021

De aangescherpte coronamaatregelen van vrijdag 26 november hebben voor het onderwijs van het Evangelisch College de volgende consequenties:

 • De lessen van de deeltijdopleidingen (Theologie / Missionair Werk / Pastorale Hulpverlening / Jongerenwerk / Sprekersroute / Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest) blijven zoveel als mogelijk – binnen de richtlijnen – doorgaan op de leslocaties, met als eindtijd 17:00 uur. De volgende aanpassingen worden gedaan:
  • De lessen van de Opleiding Pastorale Hulpverlening van de vrijdagmiddag /-avond in Zwijndrecht worden verschoven naar de vrijdagochtend en -middag.
  • De lessen van de Opleiding Theologie op de donderdagavond in Rotterdam worden – zolang als nodig – online via Zoom aangeboden.
  • Studenten die vanwege klachten/quarantaine een tentamen op de leslocatie moeten missen, bieden we de mogelijkheid aan om deze in de week erna kosteloos online te maken.
 • Voor de ETS-Bijbelcursus hebben we het besluit genomen om één lijn te trekken en alle lessen in december online via Zoom aan te bieden (zowel voor de zaterdag- als de avondgroepen).
  • Voor groepen waar er geen docent is om online via Zoom les te geven, wordt er gezocht naar een mogelijkheid om groepen online samen te voegen.
  • Als de regels zo blijven (en het aantal besmettingen dalen), dan willen we in januari kijken of er wellicht een aantal zaterdaglocaties wel op locatie door kunnen gaan.
 • De geplande Toerustingscursus Pastoraat in Zwijndrecht en de Cursus Verantwoord Bijbelgebruik in Zwijndrecht gaan in januari gewoon door (onder voorbehoud van voldoende deelnemers). Indien nodig zal er worden overgeschakeld op online lesgeven.

Update 15 november 2021

Op vrijdagavond 12 november zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor onze (onderwijs)activiteiten betekent dit het volgende:

 • De lessen op locatie gaan door, omdat deze onder de noemer onderwijs vallen. Hierbij zijn wel de basisregels van het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in het gebouw van kracht.
  • Mochten verhuurders van locaties andere afwegingen maken en de externe verhuur tijdelijk stopzetten, dan hebben we dat te respecteren en zullen dan een passend online alternatief aanbieden voor de lessen.
 • De diplomeringsdiensten op zaterdag 20 en 27 november gaan door met een maximum bezoekersaantal van 40 personen per bijeenkomst. Voor gasten die er vanwege deze bezoekersbeperking niet bij kunnen zijn, wordt er een livestream aangeboden.

Update 4 november 2021

In verband met de (her)invoering van de verplichting van het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte is ons coronaprotocol voor studenten/cursisten bijgewerkt.

Update 6 oktober 2021

Naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen op 25 september hebben we ons coronaprotocol aangepast. We houden vast aan de basisregels. Dit betekent o.a. dat we zorg willen blijven dragen voor voldoende ruimte voor elkaar en voor het ventileren van de leslokalen.

Update 26 augustus 2021

De landelijke startdag van de Opleiding Theologie / Opleiding Gemeentewerk / Opleiding Bijbel & Exegese en de Sprekersroute gaat door! In plaats van het EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht zal deze dag plaatsvinden in het Missiecentrum van De Wegwijzer in Almere. Op deze locatie is er voldoende ruimte om een mooie startdag te kunnen houden én om voldoende afstand te kunnen houden.

Update 20 augustus 2021

De lessen gaan in september op alle locaties weer van start. Er wordt rekening gehouden met voldoende ruimte voor 1,5 meter afstand.. Geïnteresseerden voor de ETS-Bijbelcursus kunnen zich op alle locaties aanmelden voor het volgen van een gratis proefles (onder voorbehoud van voldoende ruimte).
Ook het introductieweekend van de Opleiding Missionair Werk en de Opleiding Pastorale Hulpverlening gaat door. Of de startdag van de Opleiding Theologie en de Sprekersroute door kan gaan op locatie is vanwege het verwachte aantal deelnemers nog onzeker. Nadere informatie hierover volgt nog.

Update 18 juni 2021

Na de zomer zullen onder de huidige omstandigheden alle lessen weer plaatsvinden op locatie. Met de reservering van de lesruimtes houden we rekening met de (vooralsnog) benodigde ruimte om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Update 30 april 2021

Aangezien er van overheidswege sprake is van versoepelingen en we graag de laatste lessen van het cursusjaar fysiek willen aanbieden, zullen de lessen van de opleidingen Theologie, Pastorale Hulpverlening, Missionair Werk, Jongerenwerkersopleiding en Sprekersroute na de meivakantie weer zoveel mogelijk op de locatie plaatsvinden, tenzij er vanuit de docent en/of vanuit de leslocatie beletsels zijn om fysiek les te geven. Studenten worden in de loop van mei via het Studieportaal geïnformeerd over hetgeen voor hun locatie van toepassing is.

Update 28 april 2021

Aangezien er van overheidswege sprake is van versoepelingen en omdat mei de laatste lesmaand is, zullen de lessen van de ETS-Bijbelcursus in mei weer zoveel mogelijk op de locatie plaatsvinden, tenzij er vanuit de docent en/of vanuit de leslocatie beletsels zijn om fysiek les te geven. Voor die locaties waar géén fysieke lessen kunnen worden gegeven zal (evenals in de vorige maanden) sprake zijn van ‘zoom-lessen’ c.q. verwezen worden naar de vooraf opgenomen videolessen. Cursisten worden (uiterlijk een week voorafgaand aan de lesdatum) geïnformeerd over hetgeen voor hun locatie van toepassing is.

Update 13 januari 2021

Zolang als de lockdown voortduurt, zullen de lessen van alle opleidingen van het Evangelisch College digitaal aangeboden blijven worden. Studenten en cursisten worden hierover geïnformeerd via het Studieportaal.

Update 8 januari 2021

De ETS-studiedag van zaterdag 6 maart over ‘Kringen rondom de Bijbel’ zal net als de voorgaande studiedag online via Zoom worden aangeboden. De studiedag begint om 09:30 uur en eindigt rond 14:00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Update 4 januari 2021

De lessen van de ETS-Bijbelcursus zullen vanaf deze maand nu ook per locatie online aangeboden worden via Zoom. Het reguliere lesrooster zal hiervoor worden aangehouden. Via het Studieportaal ontvangen cursisten de link om deel te nemen aan de colleges via Zoom.

Update 15 december 2020

Vanwege de landelijke lockdown komen alle klassikale lessen van alle opleidingen van het Evangelisch College tot en met 19 januari te vervallen. Studenten ontvangen via de opleidingscoördinator een overzicht van hoe elke docent de lessen t/m 19 januari gaat invullen (bijvoorbeeld d.m.v. colleges via Zoom, vooraf opgenomen videocolleges of aanvullend studiemateriaal en/of verwerkingsopdrachten). De tentamens worden zoveel als mogelijk volgens planning digitaal afgenomen.

Update 14 december 2020

Anticiperend op de aankondiging van een harde lockdown tot en met 19 januari 2021 hebben we besloten dat de lessen op de locatie van de ETS-Bijbelcursus per direct komen te vervallen. Ook in de maand januari zullen er geen lessen klassikaal meer worden gegeven. Op 1 februari hopen we weer van start te kunnen gaan. Behalve het bestaande aanbod van de videocolleges wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om in januari digitale lessen te verzorgen.

Ook voor alle overige opleidingen komen de klassikale lessen te vervallen (ieder geval t/m 19 januari 2021). Meer informatie volgt later.

Update 30 november 2020

In december worden de lessen van de ETS-Bijbelcursus weer zoveel als mogelijk klassikaal op de leslocaties aangeboden. Daar waar de locatie (nog) geen externe groepen toelaat, zullen we proberen een passend alternatief aan te bieden. Cursisten worden in dat geval hierover via het Studieportaal en per e-mail geïnformeerd.

Update 4 november 2020

Gisterenavond is er door de overheid een tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown maatregelen afgekondigd. Naar aanleiding hiervan hebben we als Evangelisch College gemeend de volgende besluiten te moeten nemen:

 • In de maand november komen alle lessen van de ETS-Bijbelcursus te vervallen. Cursisten kunnen gebruik maken van ETS-online en de videocolleges. Dit besluit is mede ingegeven doordat diverse leslocaties hebben aangegeven tijdelijk geen groepen meer te willen ontvangen. We zien deze maatregel daarom als tijdelijk noodzakelijk. Vanaf december zullen we de lessen ‘gewoon’ weer aanbieden (ervan uitgaande dat de overheid hiertoe dan weer ruimte biedt).
 • Voor onze deeltijdopleidingen (Opleiding Theologie, Opleiding Pastorale Hulpverlening, Opleiding Missionair Werk, Traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, Jongerenwerkersopleiding en de Sprekersroute) zijn we van mening dat deze gezien het beroepsmatige karakter en het hbo-studieniveau vallen onder de uitzonderingspositie van het onderwijs. Dit betekent dat de lessen binnen de huidige richtlijnen doorgaan. Dit wel onder voorbehoud van nog eventuele te verwachten regionale maatregelen en/of besluiten die verhuurders van leslocaties nemen. Mocht er lokaal tijdelijk geen fysiek onderwijs mogen of mogelijk zijn, dan wordt er per groep een passend alternatief gezocht.
 • De studiedag bevrijdingspastoraat van woensdag 11 november wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum in het voorjaar 2021.

Update 14 oktober 2020

Wat betekenen de nieuwe coronamaatregelen voor het (klassikaal) onderwijs van het Evangelisch College?

 • Binnen de kaders van de huidige richtlijnen blijven we gebruikmaken van de mogelijkheid om les te geven op locatie aan groepen van maximaal 30 studenten.
 • Onze docenten worden gevraagd meer regie te nemen over de begeleiding van de pauzes (zodat niet iedereen tegelijkertijd het lokaal uitgaat en koffie/thee gaat halen.
 • De verplichting om een mondkapje te dragen buiten het klaslokaal wordt opgenomen in onze protocollen, zowel voor studenten als docenten.
 • Onze medewerkers werken grotendeels thuis.

Update 8 oktober 2020

Naar aanleiding van de maatregel om binnen nog maar maximaal 30 mensen toe te laten, hebben we besloten om op de leslocatie van de ETS-Bijbelcursus in Veenendaal (waar we twee groepen van rond de 45 cursisten hebben) extra lesavonden in te plannen en te werken met een inschrijflijst voor de verschillende lessen.

Update 2 oktober 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen van afgelopen week, hebben we als Evangelisch College vastgesteld dat er ruimte blijft om klassikaal onderwijs op een verantwoorde manier aan te bieden binnen de huidige richtlijnen.

Update 28 september 2020

De diplomeringsdiensten op zaterdag 21 november en zaterdag 28 november zullen in klein verband doorgang vinden. Afhankelijk van het totaal aantal gediplomeerden is er wel of niet ruimte om een eventuele partner of ander familielid mee te nemen. Gediplomeerden ontvangen hierover nader bericht.

Update 17 september 2020

In verband met de afgekondigde regionale maatregelen waarbij er nog maar groepen tot 50 personen bijeen mogen komen, zal de ETS-studiedag van zaterdag 14 november digitaal worden aangeboden. Nadere informatie hierover volgt nog.

Update 1 september 2020

De lessen worden weer klassikaal aangeboden. Hierbij worden de voorschriften en richtlijnen van het RIVM in acht genomen. Concreet betekent dit dat we met de verhuurders van elke locatie afspraken hebben gemaakt over de te volgen protocollen en over hoe de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt.

We hebben voor onze studenten en cursisten de volgende protocollen opgesteld:

Archief 2019-2020

UPDATE – DINSDAG 9 JUNI 2020

De uitreiking van de studiemodulen bij de Opleiding Theologie, de Opleiding Missionair Werk en de Opleiding Pastorale Hulpverlening zal aankomend studiejaar niet plaatsvinden op de eerste lesdag op de leslocatie. In plaats daarvan krijgen studenten voorafgaand aan de lesdag hun studiemodulen per pakketpost toegestuurd. Hiervoor zullen éénmalig €7,50 verzendkosten in rekening worden gebracht op de factuur van het studiemateriaal.

De Opleiding Missionair Werk zal komend studiejaar uitwijken naar het kerkgebouw De Kandelaar in Amersfoort. 

UPDATE – DONDERDAG 4 JUNI 2020

We hebben een protocol opgesteld voor de lessen op locatie.

UPDATE – WOENSDAG 3 JUNI 2020

In verband met onvoldoende lesruimte in Amsterdam (rekening houdend met 1,5 meter afstand) zullen de lessen van de Sprekersroute in het studiejaar 2020-2021 worden aangeboden in het gebouw van De Wegwijzer in Almere.

UPDATE – DINSDAG 19 MEI 2020

Nu er vanaf 1 juni weer groepen van maximaal 30 personen bij elkaar mogen komen (met inachtneming van de 1,5 meter afstand), hebben we per opleiding een belangenafweging gemaakt in hoeverre we weer lessen willen gaan aanbieden en of de meerwaarde hiervan opweegt tegen de mogelijke nadelen en/of risico’s.

Bij deze afweging hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • We hechten veel waarde aan (minimaal) een afsluitende collegedag.
 • Als er weer colleges worden aangeboden op een leslocatie dan moet er een passend alternatief zijn voor studenten die om gezondheidsredenen niet bij de lessen op locatie willen of kunnen zijn (denk aan een livestream/opname van de lessen).
 • We willen maximaal één groep tegelijkertijd in het lesgebouw, zodat we onder de grens van 30 personen blijven.
 • We bieden alleen de lessen aan als de leslocatie een ruimte beschikbaar heeft waar de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en waar de protocollen en voorzorgsmaatregelen op orde zijn.
 • We inventariseren vooraf welke studenten wel/niet de lessen op locatie gaan bijwonen.
 • We vragen aan studenten en docenten zich te alle tijden te houden aan de voorschriften van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Op basis van bovenstaande uitgangspunten zijn we voornemens om de volgende lesdagen op locatie te gaan aanbieden (onder voorbehoud van toezeggingen leslocaties en richtlijnen vanuit de overheid):

 • Opleiding Theologie → Eén afsluitende collegedag op locatie
  • Amersfoort:
   • Groep Bijbelse Theologie:  za. 20 juni
   • Groep Systematische Theologie: za. 27 juni
   • Groep Praktische Theologie: Geen; wel webinar van studiedag Ethiek op za. 13 juni.
  • Meppel:
   • Groep Bijbelse Theologie: za. 27 juni
  • Rotterdam:
   • Groep Bijbelse Theologie: do. 25 juni
  • Zwijndrecht
   • Groep Bijbelse Theologie: vr. 26 juni
   • Groep Systematische Theologie: vr. 19 juni
  • Gestructureerd afstandsonderwijs:
   • Contactdag via Zoom
 • Opleiding Missionair Werk  Twee collegedagen op locatie, op za. 6 juni en za. 4 juli.
 • Opleiding Pastorale Hulpverlening Eén afsluitende collegedag met de groep 2e en 3e jaars studenten. In Meppel op za. 20 juni en in Zwijndrecht op vr. 12 juni.
 • Jongerenwerkersopleiding → Vanwege de aard van de vakken worden de resterende lessen in juni weer op de leslocatie in Zeist aangeboden.
 • Sprekersroute → De laatste lesdag zal digitaal plaatsvinden.

Voor een goede afronding van het cursusjaar bij de ETS-Bijbelcursus hebben we de volgende besluiten genomen:

 • Tentamens: Voor de begeleiding van het digitale tentamen van de ETS-Bijbelcursus op dinsdag 23 juni en zaterdag 27 juni gelden vanwege het coronavirus bij uitzondering de volgende regels:
  • De tentamenbegeleider mag ditmaal ook een familielid of huisgenoot zijn.
  • Er hoeft geen wachtwoord ingevuld te worden (die normaal gesproken naar de tentamenbegeleider wordt gestuurd) voor het openen van het tentamen.
  • Er zal na afloop van het tentamen een scherm te zien zijn waarop de cursist moet verklaren dat hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van niet-toegestane hulpmiddelen en dat er een tentamenbegeleider aanwezig is geweest die hier op toe heeft gezien.
 • Studiedag: De ETS-studiedag van zaterdag 20 juni zal worden vervangen door een videocollege dat omstreeks die datum gepubliceerd zal worden op het studieportaal. Externe deelnemers die zich reeds hebben aangemeld (of dat nog doen) krijgen hierover nog nader bericht en krijgen aangeboden om hun aanmelding te annuleren of het videocollege toegestuurd te krijgen.
 • Videocolleges: Komend studiejaar zullen we de ontwikkeling van videocolleges voor het ETS-Afstandsonderwijs continueren en hier verder in investeren. Zolang het coronavirus voortduurt zullen deze video’s ook kosteloos beschikbaar worden gesteld aan alle ETS-cursisten die de lessen volgen op een leslocatie. Op die manier is er een goed alternatief voor diegenen die vanwege bijvoorbeeld gezondheidsredenen niet (altijd) in de gelegenheid zijn om de lessen op de locatie te bezoeken.

UPDATE – MAANDAG 18 MEI 2020

De Studiedag voor kerkleiders over Ethische dilemma’s in de gemeente van zaterdag 13 juni zal doorgaan als een webinar (incl. een digitale boekpresentatie). Meld je kosteloos hiervoor aan!

UPDATE – DONDERDAG 17 APRIL 2020

 • Ter voorbereiding op het nieuwe studiejaar en anticiperend op de 1,5 meter samenleving, zijn we in gesprek met de beheerders van de ruim 60 leslocaties om te inventariseren op welke wijze we ons klassikaal onderwijs aangeboden kan worden.
 • Omdat het op korte termijn helaas niet lukt om via open dagen geïnteresseerden kennis te laten maken met ons onderwijsaanbod, bieden we komende maand een aantal webinars aan. In deze webinars geven onze docenten via een videopresentatie informatie over onze opleidingen en beantwoorden we via de chat vragen van deelnemers.

UPDATE – WOENSDAG 25 MAART 2020

 • Voor de ETS-Bijbelcursus worden voor de lesmaanden maart, april en mei videocolleges ontwikkeld. De tentamens in juni gaan gewoon digitaal door.
 • De resterende lessen van de Cursus Verantwoord Bijbelgebruik in Amersfoort worden digitaal aangeboden. 
 • De Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders in Zwijndrecht wordt opnieuw ingepland in het studiejaar 2020-2021.
 • De resterende lessen van de Toerustingscursus Sprekers in Drachten worden doorgeschoven naar het najaar 2020.
 • De resterende lessen van de Toerustingscursus Pastoraat in Groningen, Scheveningen, Veenendaal en Zwijndrecht worden doorgeschoven naar het najaar 2020.
 • De lessen van de Jongerenwerkersopleiding worden zoveel als mogelijk online aangeboden via Zoom.
 • Voor de Opleiding Theologie, Opleiding Missionair Werk, Opleiding Pastorale Hulpverlening en de Sprekersroute geldt het volgende:
  • Studenten ontvangen via de opleidingscoördinator een overzicht van hoe elke docent de lessen tot 1 juni gaat invullen (bijvoorbeeld d.m.v. colleges via Zoom, vooraf opgenomen videocolleges of aanvullend studiemateriaal en/of verwerkingsopdrachten).
  • De tentamens worden volgens planning digitaal afgenomen via Quayn. We leveren maatwerk voor diegenen die op dat moment door omstandigheden geen gelegenheid hebben om het tentamen te maken.
  • De uitlooptermijn voor het inleveren van werkstukken wordt verruimd van twee naar vier weken. Hiervoor hoeft geen uitstel te worden aangevraagd. Inleveren per e-mail bij de docent.
  • De uiterlijke datum om mutaties in de studie door te geven wordt verschoven van 1 juni naar 1 juli 2020.
  • Er wordt een ‘herkansingsvoucher’ t.w.v. €120,- beschikbaar gesteld. Deze voucher is bedoeld om studenten financieel tegemoet te komen die door deze crisis studievertraging oplopen. 
   • Vul bij het afrekenen in de webshop de volgende kortingscode in: COVID-19
   • De kortingscode is te gebruiken t/m 31 augustus 2020
   • Het tegoed kan verspreid worden gebruikt en is voor meerdere herkansingen te gebruiken.

UPDATE – MAANDAG 16 MAART 2020

 • In verband met de nieuwe maattregelen die gisteren (15 maart 2020) bekend zijn gemaakt, komen alle lessen t/m 6 april te vervallen.
 • Voor de ETS-Bijbelcursus en de cursus Verantwoord Bijbelgebruik komen alle lessen in maart én april te vervallen. Cursisten krijgen toegang tot videocolleges.
 • Bij de Toerustingscursus Pastoraat en de Toerustingscursus Sprekers wordt geprobeerd de uitgevallen lessen later in het jaar in te halen.
 • Voor de Opleiding Theologie, Opleiding Missionair Werk, Opleiding Pastorale Hulpverlening, Sprekersroute en Jongerenwerkersopleiding geldt dat studenten via de docenten geïnformeerd worden over de voortgang van de vakken. In algemene zin gelden voor deze opleidingen de volgende richtlijnen:
  • De tentamens gaan door op de ingeroosterde tijden en zullen digitaal worden afgenomen via Quayn.
  • Voor de inleverdata van de werkstukken geldt dat er een uitloopperiode van twee weken wordt gehanteerd. Hiervoor hoeft geen uitstel te worden aangevraagd. Inleveren van de werkstukken dient digitaal te gebeuren bij de docent. 

VRIJDAG 13 MAART 2020

In verband met de afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen tot en met 31 maart alle lesactiviteiten van het Evangelisch College te vervallen.

Voorkoming van verdere verspreiding
We hopen op deze manier bij te kunnen dragen aan de voorkoming van de verdere verspreiding van het virus en de kwetsbare doelgroep van ouderen en zieken te beschermen. Ook voorkomen we met deze maatregel dat onze docenten en studenten zelf voor een moeilijke keuze worden geplaatst om wel of niet les te geven c.q. lessen te volgen.  

Consequenties
In welke mate het mogelijk is om de uitgevallen les(sen) op een bepaalde manier later in te halen, zal komende weken duidelijk moeten worden en zal uiteraard mede afhankelijk zijn van de verdere ontwikkelingen rondom het coronavirus. Studenten en cursisten ontvangen hierover via hun opleidings- of cursuscoördinator nader bericht.

Bereikbaarheid
Onze medewerkers op kantoor is ook gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit betekent dat we komende periode minder goed telefonisch bereikbaar zullen zijn.
Neem voor eventuele vragen daarom per e-mail contact met ons op: info@evangelisch-college.nl.