3 God is onze Vader

Hoe kom je nu aan een juist beeld van God? God kan zich op verschillende manieren openbaren, bijvoorbeeld in de natuur of in bepaalde ervaringen. Maar wie God echt wil leren kennen, zal de Bijbel moeten gaan lezen. Daarin laat Hij zien wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat Hij doet en zal doen. Je leert God kennen in Zijn Woord.

Jesaja 40:28

Een eeuwige God is de HEER, Schepper van de einden der aarde.

Dit vers wijst op het feit dat God de Schepper is van alles en iedereen en dat Hij als God niet te doorgronden is door ons mensen met ons beperkte verstand. Als dit echt zo is, dan zijn we ook van God zelf afhankelijk om Hem te leren kennen. Je moet je dan realiseren dat God, als Hij zich aan je openbaart, gebruik maakt van menselijke begrippen en menselijke beelden om de werkelijkheid van Hem te laten zien. Die beelden moet je dan ook als beelden zien. Ze zijn niet letterlijk bedoeld (“God troont boven het rond der aard” bijvoorbeeld), maar wel om de werkelijkheid en het hart van God weer te geven.

Jesaja 64:7

Toch, HEER, bent U onze Vader, wij zijn de klei, door U gevormd, wij zijn het werk van uw handen.

Hier zien we dat God, behalve Schepper en Formeerder, ook onze Vader is en wil zijn.

In het Nieuwe Testament wordt de gedachte van God als onze Vader verder uitgewerkt. In de Evangeliën wordt het woord ‘Vader’ 160 keer gebruikt. Denk maar aan het bekende gebed dat Jezus ons leert en dat begint met de woorden: “Onze Vader in de hemel…”. Dat gebed geeft een prachtig beeld van een zorgende, vergevende en liefdevolle Vader (Matteüs 6:9-15).

De apostel Paulus wijst erop dat we door het verzoenende werk van Jezus Christus kinderen van God worden en als gevolg hiervan de Geest van het zoonschap hebben ontvangen (Romeinen 8:14-16).

Hoewel het beeld van een vader gebruikt wordt om die intieme relatie te beschrijven die er is tussen God en de mens die Hem kent, weten we allemaal dat er toch een groot verschil is. Zijn Vaderschap is volmaakt, terwijl ons vaderschap vaak onvolkomen en gebrekkig is. Hij is inderdaad onze Vader, maar tegelijk de Koning der koningen en de Heer der heren, wat betekent dat we Hem ook moeten benaderen met gepaste eerbied. Verder is het zo dat wij bijvoorbeeld geneigd zijn mensen te gebruiken om dingen te krijgen, maar God gebruikt dingen om mensen te zegenen. Mensen hebben in zijn ogen meer waarde dan dingen.

God als onze hemelse Vader, gaf ons liefde en vergeving en aanvaardt ons zoals we zijn.

God als onze Vader betekent:

  1. Liefde
    De Bijbel leert ons dat God liefde is. Niet dat Hij liefhééft, maar dat Hij liefde ís. Het wezen van God is doordrenkt van liefde, goddelijke liefde, ‘agapè’. Liefde die gekenmerkt wordt door de woorden: “Ik houd van je ondanks…”. Je zult nooit helemaal kunnen begrijpen hoe groot die liefde van God voor jou is, maar in het offer van Jezus zie je hoe ver Hij is gegaan om jou weer in relatie met Hem te brengen.
  2. Vergeving
    In Christus ben je een nieuwe schepping en is het oude voorbij, het heeft afgedaan. Hij heeft je schuld gedragen en weggedaan en je kunt dus vrij en zonder schuldgevoel tegenover God en je naaste staan. Vergeving wil ook zeggen dat je dagelijks tot Hem kunt gaan en doorlopend mag leven vanuit die vergeving, door het belijden van je zonden. Je zou kunnen zeggen: bij God is er altijd een weg terug.
  3. Aanvaarding
    Als je verlost bent en mag leven vanuit Zijn vergeving, mag je ook weten dat Hij je aanvaardt zoals je bent, met al je goede en minder goede kanten. Hij kent jou zoals je werkelijk bent en toch vindt Hij het de moeite waard om in jou te investeren en je te kneden tot degene die Hij voor ogen had. En omdat Hij je aanvaardt, mag je ook jezelf en anderen aanvaarden.

Deze drie kernwoorden moeten niet alleen een werkelijkheid zijn in je leven, ze moeten ook centraal staan in het beeld van God dat je aan anderen probeert over te dragen.

Als je nu terugkijkt naar opdracht 1.C, zou je dan nog iets willen aanpassen in je antwoorden?

Het beeld van God als Vader is voor veel mensen tot grote zegen geweest. Je moet je echter wel realiseren dat dit beeld van God slechts één bepaald aspect van Zijn wezen is. Aan andere aspecten, zoals de grootheid, de macht, de majesteit, de heiligheid en de rechtvaardigheid van God geven we in deze les minder of geen aandacht.