Kopstudie: Gebedspastoraat en Charismatisch Spreken

In aanvulling op het 2-jarige studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, wordt er door de partnerorganisaties een aanvullende kopstudie aangeboden, waarin voortgebouwd wordt op wat er in de eerste twee leerjaren is geleerd. Deze kopstudie bestaat uit een tweetal keuzevakken die afzonderlijk worden aangeboden en de jaarlijkse retraitedag. Gezamenlijk vormen zij een aanvullend derde leerjaar met een omvang van in totaal 8 EC bij het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest.

Gebedspastoraat (6 EC)

In aanvulling op het 2-jarige studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, wordt er door partnerorganisatie New Wine een aanvullende kopstudie aangeboden over gebedspastoraat. Dit eenjarige leertraject kan gevolgd worden als Jaar 3 van het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Het bouwt voort op wat er in de eerste twee leerjaren is geleerd.

In het kort

1-jarig programma hbo-niveau6 ec
Zelfstudie: theoretische verdieping
Intervisie: onderlinge reflectie in een vaste intervisiegroep
Praktijkstage: je draait mee met een gebedspastoraat-team
Vier trainingsweekenden in het Emmausklooster in Helvoirt

Inleiding

Gebedspastoraat is een vorm van charismatisch pastoraat, dat methodisch de nadruk legt op het gebed, in de verwachting dat God zelf helend werkzaam wil zijn wanneer wij in verwachting naar Hem uitreiken en tegelijk onze eigen verantwoordelijkheid oppakken. Gebedspastoraat is gericht op groei in heelheid voor de hele mens, opdat we groeien in het uitleven van Gods Koninkrijk.

De Cursus Gebedspastoraat is een eenjarig leertraject voor gebedspastors, dat verzorgd wordt door New Wine. Het bestaat uit vier trainingsweekenden, zelfstudie, intervisie en een praktijktraject waarbij de cursist meedraait met een gebedspastoraat-team. In dit leertraject ligt de nadruk op de praktijk van gebedspastoraat en op de eigen pastorale houding en vaardigheden van de gebedspastor.

Doelgroep

Het leertraject is bedoeld voor mensen die in de eigen kerkelijke gemeente betrokken zijn bij gebedsministry en/of pastorale zorg en zich (verder) willen bekwamen in gebedspastoraat.

Het leertraject Gebedspastoraat kan gevolgd worden als derde jaar van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest, of als onderdeel van de deeltijdopleiding Theologie (via de keuzevakken).

Leerdoelen

In dit leertraject ligt de nadruk op de praktijk van gebedspastoraat en op de eigen pastorale houding en vaardigheden van de gebedspastor. Als je de cursus met succes hebt afgerond, heb je de volgende leerdoelen bereikt:

 • Je hebt – door theorie én praktijk – zicht ontwikkeld op charismatisch pastoraat in de christelijke gemeente en begrijpt hoe gebedsministry, gebedspastoraat en bedieningen van genezing en bevrijding onderling samenhangen.
 • Je begrijpt hoe het perspectief van Gods Koninkrijk en het bijbels-holistische mensbeeld bepalend zijn voor onze visie op – en onze houding in – het gebedspastoraat en je hebt geoefend in het toepassen van deze noties in het pastoraat.
 • Je begrijpt hoe charismatisch pastoraat altijd een trialoog is waarin pastor, pastorant en Gods Geest actief betrokken zijn en je hebt je geoefend in het meebewegen met wat Gods Geest aan het doen is in de pastorant.
 • Je bent je bewust van dynamieken en mechanismen in pastorale relaties (o.a. overdracht en tegenoverdracht) en bent in staat te reflecteren op je eigen houding als pastor. Je hebt  geoefend in een basishouding van aanwezigheid en in basisvaardigheden van contact.
 • Je hebt een helder begrip van de ‘cirkel van Gods liefde’ als werkmodel voor gebedspastoraat. Je begrijpt zowel de onderlinge samenhang van de aspecten (wonden, zonden, binding en demonische belasting) als het belang van hun onderscheid.
 • Je begrijpt dat je als gebedspastor deelt in de zalving van Christus en dat je bediening in het Koninkrijk zowel een priesterlijk als profetisch als koninklijk aspect heeft. Je hebt zicht gekregen op je eigen priester-profeet-koning-profiel en kunt de verschillende aspecten onderscheiden en laten samenwerken.

Opzet van de cursus

Het leertraject is opgedeeld in vier periodes.

 • Zelfstudie. In elke periode bestudeer je zelfstandig de verplichte literatuur, als voorbereiding op de trainingsweekenden.
 • Trainingsweekenden. Tijdens de kloosterweekenden ligt de nadruk op de praktijk van gebedspastoraat en op oefeningen rond de eigen pastorale houding en vaardigheden.
 • Intervisie: in een vaste intervisiegroep reflecteer je op je functioneren als gebedspastor en leer je van elkaar. Als intervisiegroep kom je samen tijdens en ná elk trainingsweekend.
 • Praktijktraject: je draait mee met een gebedspastoraat-team (minimaal 5 sessies). Dat mag een team zijn in jouw eigen omgeving, in afstemming met New Wine.


Data trainingsweekenden 2022-2023

7-8 oktober 2022
20-21 januari 2023
21-22 april 2023
9-10 juni 2023

Studiebelasting

De totale studiebelasting van dit leerjaar bedraagt 168 uur (6 ec). Dit betekent dat je (uitgaande van een studiejaar van 40 weken) naast de vier trainingsweekenden gemiddeld nog zo’n 2,5 uur per week bezig bent met zelfstudie, reflectieverslagen, intervisie en het praktijktraject.

Literatuur

Je ontvangt een cursusmagazine en een reader met aanvullende literatuur. Daarnaast lees je (gedeelten uit) verschillende boeken die je zelf aanschaft.

Toetsing

Er vindt geen toetsing plaats met een theoretisch tentamen: de nadruk van deze cursus ligt op het functioneren in de praktijk van gebedspastoraat. De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Reflectieverslagen leerproces: na elk trainingsweekend schrijf je een kort reflectieverslag over je eigen leerproces, dat je deelt met je intervisiegroep en de begeleidende docent.
 • Reflectieverslag praktijk: je schrijft een reflectieverslag over het praktijktraject en bespreekt dit met je stagebegeleider en je docent.
 • De stagebegeleider evalueert je functioneren in het pastorale team aan de hand van een beoordelingsformulier.
 • Er vindt een gesprek plaats met een van de docenten over je leerproces (geen mondeling tentamen).

De reflectieverslagen én je praktijktraject moeten met een voldoende worden beoordeeld. Ook is actieve deelname aan de vier trainingsweekenden en de intervisiegroep een vereiste.

Certificaat

Als je de cursus met een voldoende afrondt ontvang je een certificaat van het Evangelisch College. Je behaalde studiepunten kunnen ingebracht worden binnen de vrije ruimte van de Opleiding Theologie.

Ingangseisen

 • Je bent ervaren in de praktijk van gebedsministry en draait bij voorkeur mee in het ministryteam van je kerkelijke gemeente.
 • Je hebt of de eerste twee jaar van het studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest gevolgd óf je hebt de ministrycursus van New Wine gevolgd (bij voorkeur Module 1, 2 en 3 van de nieuwe ministrycursus).
 • Voorafgaand aan de Cursus Gebedspastoraat heb je Module 1, 2 en 3 van de New Wine-ministrycursus gelezen.
 • Jouw voorganger of leiderschapsteam acht jou geschikt voor pastoraal werk en is bereid een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je hebt in de afgelopen twee jaar zelf gebedspastoraat ontvangen of bent bereid om dit alsnog te doen (voorafgaande aan de cursus).

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 700,- (ovb), inclusief cursusmagazine en vier volledig verzorgde retraiteweekenden.

Aanmelding

Aanmelding voor dit leertraject verloopt rechtstreeks via New Wine.
Cursuscoördinator: Daniëlle Los (danielle.los@new-wine.nl).

Charismatisch Spreken (1,5 EC)

Je verzorgt met enige regelmaat overdenkingen, Bijbelstudies of preekbeurten. Je bent hier ook al in getraind. Maar hoe kun je nu meer afstemmen op de Heilige Geest? Hoe kan het geschreven Woord van God ook een specifieke boodschap voor hier en nu zijn?

In deze module leer je hoe je kunt groeien in het afstemmen op Gods leiding in het proces van de voorbereiding, de uitvoering en het vervolg van je overdenking, Bijbelstudie of preek.

Retraitedag (0,5 EC)

Na afloop van elk studiejaar vindt er vanuit het Studietraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest een gezamenlijke retraitedag plaats. Voor studenten die het volledige derde jaar volgen, maakt deelname aan deze retraitedag onderdeel uit van hun programma. Voor externe deelnemers is deze retraitedag optioneel te volgen. De kosten bedragen € 45,- voor de hele dag (inclusief koffie/thee en een verzorgde lunch).

Aanmeldingsformulier