Curriculum

Het traject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’ is een tweejarig studieprogramma en heeft een totale studieomvang van 16 EC (B-niveau) of 8 EC (A-niveau).

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) voor zowel het B-niveau als het A-niveau en het aantal lesdagen vermeld.

 • EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren

Jaar 1

VakEC (B-niveau / A-niveau)Lesdagen
Verhaal van het Koninkrijk
Groeien in Gods Woord
2,5 / 1,251
Theologie van het Koninkrijk
Groeien in begrijpen en uitleggen
2,5 / 1,251
Gebed van het Koninkrijk
Groeien in luisterend bidden
2,5 / 1,252
Retraite0,5 / 0,251
 8 / 45

Jaar 2

Om jaar 2 te kunnen volgen, moet je eerst jaar 1 gevolgd hebben.

VakEC (B-niveau / A-niveau)Lesdagen
Heelheid van het Koninkrijk
Groeien in bidden om genezing
2,5 / 1,252
Gemeenschap van het Koninkrijk
Groeien in kerk-zijn
2,5 / 1,251
Eenheid van het Koninkrijk
Groeien in liefdevol onderscheiden
2,5 / 1,251
Retraite2,5 / 1,251
 8 / 45

Ik heb geleerd hoe ik nog meer kan samenwerken met de Heilige Geest. Ik ben gegroeid in het luisteren naar Zijn stem, voor mezelf en voor anderen.
Jaron Jongeneel, theologiestudent

Retraites

De retraites zijn gericht zijn op persoonlijke vorming en het wederzijds leren kennen van elkaar en het bijdragen aan relatie-/groepsvorming.

Vakomschrijvingen

Onderstaande vakomschrijvingen zijn nog onder voorbehoud, maar geven wel een goede indicatie van de inhoud en beoogde leerdoelen van de vakken.

Verhaal van het Koninkrijk: Groeien in Gods Woord

Beschrijving

Dit vak bevat een introductie in de Bijbelse theologie van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God blijkt de rode draad te zijn van het héle verhaal wat de Bijbel ons wil vertellen. Het gaat onder meer over de groeiende verwachting van de komst van Gods Koninkrijk in het Oude Testament en de komst van het Koninkrijk in het leven en de bediening van Christus, vooral volgens de synoptische Evangeliën en Handelingen van de Apostelen. Hier vanuit wordt het Koninkrijk gedefinieerd als ‘enacted, inaugurated
eschatology’. Met deze definitie in het achterhoofd, verdiepen we ons in het Koninkrijk in het leven van de christen, vooral aan de hand van de Paulinische theologie.

Leerdoelen

 • Je kunt de verhalen vertellen die samen de rode draad van de Bijbel vormen.
 • Je kunt herkennen hoe het ene verhaal antwoorden geeft op vragen die een eerder verhaal onbeantwoord laat en op die manier zien hoe door goddelijke logica de verschillende delen in elkaar passen en een geheel vormen.
 • Je kunt zelf het ‘Grote Verhaal van de Bijbel’ vertellen.
 • Je begrijpt hoe elke tekst uitgelegd kan worden volgens de drie niveaus van een narratief.
 • Je kunt acht overkoepelende thema’s van de Bijbel noemen en deze herkennen in de verhaallijn van de Bijbel.
 • Je kunt de missie en boodschap van Jezus Christus beschrijven.
 • Je kunt uitleggen wat de drie toenemende ‘ramen’ van de oudtestamentische verwachting van het Koninkrijk zijn.
 • Je kunnt uitleggen hoe de gebeurtenissen van kruis, opstanding en hemelvaart dienen als de
  grootste momenten van ‘enacted, inaugurated eschatology’.
 • Je kunt uitleggen hoe het Koninkrijk doorwerkt in het christelijke leven, zoals begrepen vanuit de theologie van Paulus.
 • Je kunt uitleggen wat het evangelie van het Koninkrijk van God, dat Christus verkondigde, inhoudt.
 • Je kunt de verkondiging en daden van Jezus Christus plaatsen tegen de achtergrond van het Judaïsme van de eerste eeuw en enkele symbolen van koninkrijk in de bediening van Christus benoemen.
 • Je kunt verantwoorden dat de christen zowel geroepen als gemachtigd is om het Koninkrijk aan te kondigen zoals Christus deed.
Theologie van het Koninkrijk: Groeien in begrijpen en uitleggen

Beschrijving

Dit vak verkent de (systematisch-theologische) kenmerken van de Koninkrijkstheologie. De bedoeling is om deze theologie zorgvuldig te definiëren als ‘enacted, inaugurated eschatology’ en de implicaties voor de praktijk te bepalen. We onderzoeken de oorsprong en verdere ontwikkeling van dit gedachtegoed. Daarvoor beginnen we bij John Wimber en zijn theologische reis, waarbij hij door verschillende eigentijdse christelijke stromingen gaat om uiteindelijk zijn vernieuwende en unieke ‘smaak’ van theologie en praktijk te ontwikkelen. We kijken tevens naar hoe deze theologie verder ontwikkeld en versterkt kan worden. Daarbij komen ook theologen als Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg, Thomas Weinandy en Frank D. Macchia ter sprake. Kortom: in dit vak verkennen we de contouren van een robuuste, systematische theologie van het Koninkrijk van God.

Leerdoelen

 • Je kunt de charismatische vernieuwing van Vineyard en New Wine zowel historisch als theologisch plaatsen binnen de bredere context van pentecostale en charismatische ‘golven’ van de afgelopen 150 jaar.
 • Je hebt geleerd hoe John Wimber tot zijn theologie kwam en welke theologische invloeden hierin een rol hebben gespeeld. Je kunt uitleggen welke theologische groepen/tradities of theologen vormend zijn geweest voor enkele kernnoties in de theologie en praxis van Wimber (denk aan ‘everyone gets to play’, ‘non-hype, waiting on the Spirit’, ‘the mystery of the Kingdom’, ‘culturally relevant’, ‘Word and works’).
 • Je kunt helder uitleggen wat we verstaan onder ‘enacted, inaugurated eschatology’. Je kunt aangeven wat hierin onderscheidend is ten aanzien van andere charismatische stromingen. En je begrijpt hoe deze drie termen sturend zijn voor onze kernwaarden en geloofspraktijken (en onze duiding daarvan), bijvoorbeeld rond profetie, genezing en sociale/ecologische gerechtigheid.
 • Je kunt op hoofdlijnen vertellen hoe het ‘Koninkrijk van God’ werd begrepen vanaf het einde van de 19e eeuw, aan de hand van Weiss, Schweitzer, Dodd, Bultmann, Cullmann, Kümmel, Ridderbos, Ladd, Wright.
 • Je begrijpt hoe ‘de spanning van het Koninkrijk’ (‘reeds’ en ‘nog niet’) bepalend is voor de geloofspraktijken en je kunt helder onderscheiden wat er scheef gaat wanneer die spanning wordt opgeheven (door een ‘underrealized’ of ‘overrealized eschatology’), concreet bijvoorbeeld in geloofspraktijken rond profetie, genezing en sociale/ecologische gerechtigheid.
 • Je kunt de hoofdlijnen schetsen van een systematisch-theologisch verstaanskader voor charismatische vernieuwing, waarbij je
  • Het verband kunt uitleggen tussen eschatologie en pneumatologie;
  • Het heil van God kunt uitleggen in termen van pneumatologie en van eschatologie;
  • Kunt uitleggen hoe dit gegrond kan worden in een sociale triniteitsleer (perichoresis);
  • Kunt verwijzen naar enkele relevante theologen, die bijdragen aan zo’n systematisch-theologisch verstaanskader.
  • Je begrijpt hoe Wimber de doop in/met de Heilige Geest opvatte en hoe dit zich onderscheidt van de klassieke pentecostale leer (je kent de termen ‘situational’ en ‘constitutional understanding of the spiritual gifts’, ‘subsequence’, ‘first evidence’). Je kunt de doop in/met de Geest ook uitleggen vanuit eschatologisch en soteriologisch perspectief.
Gebed van het Koninkrijk: Groeien in luisterend bidden

Beschrijving

Dit vak zet de stap van theologie naar praktijk, gericht op profetie en luisterend gebed in de context van een bediening in de (missionaire) gemeente of daarbuiten. Hoe kun je groeien in het verstaan van de stem van God? Hoe kun je de leiding van de Heilige Geest leren onderscheiden? En hoe kun je een profetische cultuur bevorderen in een gemeente? Een belangrijk onderdeel van dit blok is het vormgeven en leiden van een cursus ‘Luisterend bidden’ voor een groep deelnemers. Tijdens de werkcolleges is er ruim de tijd om samen de praktijk van het leren luisteren voor jezelf en elkaar te verkennen en te oefenen.

Leerdoelen

 • Je hebt het belang en de basis geleerd van een vertrouwelijke omgang met God, zoals ook Jezus dicht bij de Vader leefde en steeds luisterde naar zijn stem.
 • Je beseft dat je bent geroepen om mee te werken met God, in de gaven van zijn
  Geest, tot opbouw, troost en bemoediging van elkaar.
 • Je hebt weet van verschillende manieren waarop God kan spreken en kunt dit ook herkennen in je eigen leven.
 • Je weet hoe je Gods stem kunt onderscheiden binnen een voortgaand leerproces, vanuit ontspanning, al doende lerend, in de veiligheid van een gemeente.
 • Je hebt geleerd hoe je een profetie zorgvuldig kunt delen en je bent je bewust van de valkuilen en de richtlijnen om elkaar liefdevol te dienen.
 • Je bent gegroeid in een luisterende levenshouding, je hebt geleerd hoe je dit vorm kunt geven in je eigen leven en hoe je ook anderen hierin kunt uitnodigen.
 • Je hebt geleerd hoe je luisterend kunt Bijbellezen en kunt dit ook faciliteren voor en overbrengen op anderen.
 • Je hebt een gebedsmodel geleerd dat een handreiking biedt voor luisterend bidden met elkaar.
 • Je kunt een groep door een cursus ‘Luisterend bidden’ leiden en op hen overbrengen wat je zelf tijdens dit blok hebt geleerd.
 • Je weet hoe je luisterend gebed/profetie een plek kunt geven binnen een gemeente en kunt cultiveren binnen een cultuur van discipelschap en missie.
Heelheid van het Koninkrijk: Groeien in bidden om genezing

Beschrijving

In dit vak wordt vanuit de theologie van het Koninkrijk een Bijbelse en theoretische basis gelegd voor de genezingsbediening in de christelijke gemeente. De verschillende facetten van genezing – naar geest, ziel, lichaam, in relaties met God en met elkaar – komen ter sprake, inclusief concrete handvatten voor ministrygebed volgens het 5-step-prayermodel. Elk werkcollege omvat veel oefenruimte, waarin we voortbouwen op de praktijkoefeningen in het laatste vak van Jaar 1 (Gebed van het Koninkrijk).

Leerdoelen

Het doel van dit vak is om het Bijbels paradigma van Gods Koninkrijk in relatie tot ziekte en genezing te leren en te ontdekken en ervaren wat daarvan de praktische implicaties voor ons leven en onze bediening zijn.

 • Je kunt het verband uitleggen tussen wereldbeschouwing (‘world view’) en visie op genezing en de genezingsbediening en dit toepassen op je eigen houding te aanzien van de genezingsbediening.
 • Je kunt helder en kernachtig beschrijven wat we verstaan onder het Bijbelse (Hebreeuwse) mensbeeld en de Bijbelse kijk op ziekte en genezing die daaruit voortvloeit (Venter: ‘wholistic’), in onderscheid met een dualistisch (Grieks) mensbeeld. Je kunt uitleggen wat enkele implicaties hiervan zijn voor de praktijk van ministrygebed en de genezingsbediening.
 • Je bent vertrouwd met het verstaanskader van de theologie van het Koninkrijk voor de
  genezingsbediening, en je kunt:

   

  • Onderbouwen waarom de genezingsbediening tot de kern behoort van de verkondiging van Gods Koninkrijk, en waarom profetie daar onlosmakelijk mee verbonden is.
  • Het verschil uitleggen tussen ‘inaugurated eschatology’ en ‘enacted, inaugurated eschatology’ in het omgaan met ziekte en gebed voor genezing.
  • Uitleggen wat we verstaan onder ‘het mysterie van het Koninkrijk’ en wat dit betekent voor de praktijk van de genezingsbediening.
 • Je kunt uitleggen op welke manier Jezus het rolmodel is voor onze genezingsbediening (kernnoties, stijl), en in het bijzonder wat we in dit verband leren van het Johannesevangelie. Je kunt daarbij de vier aspecten van ‘Spirit intimacy’ noemen en toelichten (Venter).
 • Je kunt de vijf stappen in het gebedsmodel van Vineyard/New Wine beschrijven en toepassen. Je kunt anderen hierin trainen.
 • Je kunt de zes dimensies van ziekte en genezing die Venter noemt beschrijven en aangeven wat dit betekent voor de benadering in het ministrygebed. Je kunt dit toepassen in de praktijk van het ministrygebed. Je kunt anderen hierin trainen.
Gemeenschap van het Koninkrijk: Groeien in kerk-zijn

Beschrijving

Dit vak is erop gericht om met elkaar na te denken over het wezen en de praktijk van het gemeente-zijn vanuit de theologie van het Koninkrijk. We gaan samen aan de slag met het leren vormgeven van een praktisch model voor het opbouwen van een gemeente of bediening. Het samen zoeken naar Gods wil is daarin essentieel en gaat op een organische manier samen met een goede organisatiestructuur. Een kennistoets, een praktijktoets, en praktijkopdracht en reflectie omtrent Pursuing God’s Will Together zijn belangrijke onderdelen van dit vak.

Leerdoelen

 • Je weet wat er wordt bedoeld met een Philosophy of Ministry en hoe je een kerk van onderop opbouwt (bottom-up).
 • Je weet je wat de implicaties van het Koninkrijk van God zijn voor de kerk.
 • Je kunt drie sociologische modellen (fuzzy, bounded, centered set) toepassen op de kerk en lidmaatschap of betrokkenheid.
 • Je kent  de zes verschillende stappen in het opbouwen van een kerk (purpose, values, priorities, practices, personnel, programmes) en je kunt deze uitleggen en toepassen.
 • Je kunt een uitgebreide missie en visie statement voor je kerk of bediening schrijven.
 • Je hebt een manier geleerd om samen met anderen Gods wil te onderscheiden en te volgen in je bediening of gemeente.
Eenheid van het Koninkrijk: Groeien in liefdevol onderscheiden

Beschrijving

Dit vak gaat over (charismatische) visies op de realisatie van het Koninkrijk van God die afwijken van de Koninkrijkstheologie zoals die in dit studietraject aangeboden wordt. Klassieke en moderne gnostiek krijgen daarbij de meeste aandacht. We kijken naar hoe deze in de geschiedenis voor zijn gekomen, wat het Nieuwe Testament erover leert en wat hedendaagse vormen van gnostiek zijn. Een visie op openbaring en een praktijk van profetie spelen daarbij een sleutelrol. We bestuderen een model om dergelijke stromingen te evalueren en we kijken naar enkele concrete eigentijdse verschijningsvormen.

Leerdoelen

 • Je hebt helder inzicht in het geloofssysteem en wereldbeeld van het klassieke gnosticisme, zijn wortels, belangrijkste tegenstanders en zijn theologische implicaties.
 • Je hebt een duidelijk begrip van opkomend gnosticisme als een probleem dat door de schrijvers van het Nieuwe Testament wordt geadresseerd.
 • Je begrijpt de aard van de apologetiek tegen gnostische ideeën, die door elk van de nieuwtestamentische schrijvers wordt ontwikkeld.
 • Je kunt de ontwikkeling van klassieke gnostische overtuigingen naar de moderne tijd traceren.
 • Je kunt gnostische elementen in delen van de hedendaagse christelijke kerk en de problematische levenswijzen die door zulke overtuigingen worden voortgebracht onderscheiden.
 • Je hebt een model in handen om (christelijke) stromingen te evalueren.
 • Je bent in staat om een positieve en gezonde theologie van openbaring te verwoorden, die het onderwerp niet overgeeft aan gnostische ideeën van openbaring.
 • Je kunt christelijke openbaring plaatsen binnen de context van het historische, oecumenische, evangelicale geloof.
 • Je hebt kennisgemaakt met diverse (charismatische) visies, praktijken en theorieën die raken aan de theologie van het Koninkrijk en kun je deze zelfstandig wegen op hun houdbaarheid, gezien vanuit de Theologie van het Koninkrijk.