In het kort

2-jarig programma hbo-niveau 16 ec
Aangeboden op twee studieniveaus
Circa 2,5 tot 5 uur studiebelasting per week
4 collegedagen op zaterdagen in Amersfoort
Jaarlijkse retraitedag
Theorie en praktijk gaan samen op
€ 795,-

Inleiding

Vanuit een unieke samenwerking tussen het Evangelisch Werkverband, New Wine Nederland, Rafäel Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, Vineyard Benelux en het Evangelisch College, wordt een studietraject aangeboden gericht op de doordenking van de theologie van het Koninkrijk van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in de praktijk van de kerkelijke gemeente.

Samenwerkingspartners
Het Evangelisch Werkverband is een visiebeweging in de Protestantse Kerk in Nederland die gelooft dat de kerk zich kan blijven vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Zij adviseren en begeleiden gemeenten en bieden onderwijs, training, inspiratiedagen en lesmaterialen aan. Ook organiseren ze events in het land, om gelovigen toe te rusten, te bemoedigen en te inspireren.
New Wine is een beweging van kerken die elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk. Dit doen ze o.a. door conferenties en het aanbieden van onderwijs en trainingen.
Rafaël Nederland is een landelijke denominatie, waar bijna veertig gemeenten bij aangesloten zijn. Zij zijn verbonden aan de International Church of the Foursquare Gospel, een van de wereldwijde pinksterdenominaties.
De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijke denominatie waar 120 gemeenten bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 360.000 gemeenten zijn aangesloten met zo’n 67 miljoen leden wereldwijd.
Vineyard is een gemeentestichtende beweging met een verlangen om in elke grote stad in de Benelux een Vineyard te stichten en op die manier het Koninkrijk van God verder te zien uitbreiden. Er zijn op dit moment een twaalftal Vineyard-kerken en -initiatieven in de Benelux. Vineyard Benelux is deel van de wereldwijde Vineyard-beweging die uit zo’n 2.500 kerken op zes continenten bestaat.
Achtergrond

In het studiejaar 2018-2019 werd dit studietraject vanuit een samenwerking tussen Vineyard Benelux en New Nederland Wine voor het eerst onder de naam ‘Koninkrijkstheologie’ aangeboden als minor aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Om dit studietraject een groter bereik te geven en in de toekomst te kunnen uitbouwen, is het traject in het studiejaar 2019-2020 ondergebracht bij het Evangelisch College en zijn er samenwerkingsverbanden aangegaan met het Evangelisch Werkverband (EWV), Rafaël Nederland en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

Studenten aan het woord

Doelgroep

De doelgroep van dit studietraject zijn (toekomstige) predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden binnen de kerkelijke gemeente of theologiestudenten die zich willen verdiepen in de theologie van het Koninkrijk van God, zoals dat wordt uitgedragen door de samenwerkende organisaties die dit studietraject aanbieden (zie: uitgangspunten).

De studie kan gevolgd worden als een zelfstandig traject, of als onderdeel van de deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College, of voor predikanten en kerkelijk werkers in het kader van permanente educatie.

  • Je wilt een theologisch fundament ontwikkelen onder je visie op Gods Koninkrijk, de werking van de Heilige Geest en het spanningsveld tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’.
  • Je verlangt er naar theologie en praktijk met elkaar te verbinden.
  • Je wilt je uitstrekken naar de werking van de Heilige Geest in en door jou heen.
  • Je bent actief als leidinggevende in je kerkelijke gemeente of in een christelijke organisatie.

New Wine groeit en we willen graag studenten, kerken en predikanten dienen met gedegen theologisch onderwijs over het Koninkrijk van God.
Jan-Maarten Goedhart, bestuursvoorzitter New Wine Nederland

Inhoud

In dit programma gaan we de diepte in en bestuderen we de Bijbelse, systematische en praktische theologie van het Koninkrijk van God. Onze Koninkrijkstheologie is geënt op het denken van o.a. Oscar Cullmann, George Ladd en de manier waarop John Wimber dit doorontwikkelde en toepaste als een van de grondleggers van de Vineyard. In de te bestuderen literatuur zal je in aanraking komen met werk van onder meer Derek Morphew, Alexander Venter, Bill Jackson en Doug Erickson. Ook komen veelgelezen theologen als Graham Tomlin, Jürgen Moltmann en Tom Wright ter sprake. In de praktisch-theologische vakken oefenen we ons in het verstaan van Gods stem, in gebedsministry en de bediening van genezing.

Zie voor meer informatie: Uitgangspunten

Verlangen naar meer van de kracht van Gods Geest én een gezonde theologie gaan bij ons hand in hand. DIt studietraject is daar een zichtbare uitdrukking van.
Menno Helmus, nationaal directeur Vineyard Benelux

Praktische informatie

Studieprogramma
Het traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest is een tweejarig studieprogramma dat is opgebouwd uit zes vakken. De vakken bestaan uit videocolleges, werkcolleges, literatuurstudie en praktijkopdrachten.

Zie voor meer informatie: Curriculum

Studieniveau
De opleiding kan gevolgd worden op twee niveaus. Studenten van beide studieniveaus volgen gezamenlijk de colleges. De te bestuderen literatuur, de toetsing en studiebelasting verschillen van elkaar.

Student (B-niveau)Student (A-niveau)
Indicatie studieniveauHBO-niveauMBO-niveau 3/4
Studiebelasting8 EC per jaar (± 5 uur p/w)*4 EC per jaar (± 2,5 uur p/w)*
DoelgroepPredikanten, voorgangers, kerkleiders, theologie-studentenOudsten, diakenen, taakgroepleiders
ToetsingLeesopdrachten, theoretische toetsing (open boek tentamens) en verwerkingsopdrachtenLeesopdrachten en verwerkingsopdrachten
StudiemateriaalStudiemateriaal en videocolleges zowel Engels- als NederlandstaligNederlandstalig studiemateriaal
*1 European Credit = 28 studie-uren

Colleges en toetsing
De colleges worden gegeven in het Nederlands en zijn bedoeld om de te lezen literatuur samen te vatten en hier gezamenlijk op te reflecteren door groepsgesprek en oefeningen. De literatuur en videocolleges bestudeer je zelfstandig. Afhankelijk van je gekozen studieniveau is het studiemateriaal Nederlandstalig en (voor studenten op B-niveau) ook Engelstalig.
De vakken worden afgerond met een leesopdracht, tentamen (alleen studenten B-niveau), en/of een verwerkingsopdracht.

Studiebelasting
In beide studiejaren bedraagt de studiebelasting 8 EC (B-niveau) of 4 EC (A-niveau); 1 EC staat voor 28 studie-uren. Verspreid over een studiejaar is dit ongeveer 5 uur of 2,5 uur studie per week (inclusief de vier collegedagen en de retraitedag).

Nederland

Leslocatie
De colleges worden verspreid over het jaar aangeboden op 4 zaterdagen in Amersfoort. Elk studiejaar wordt afgesloten met een gezamenlijke retraitedag.

Zie voor meer informatie: Leslocatie en lesdata.

Een groot pluspunt was voor mij de combinatie van theorie en praktijk. Niet alleen de boeken in, maar ook gewoon doen!
– 

Jasper Knol, godsdienstdocent

Na de studie

Diplomering
Als je de zes vakken met een voldoende afrondt en deel hebt genomen aan de twee retraitedagen ontvang je een certificaat van het Evangelisch College.

Vervolgstudie
Ook zijn er goede mogelijkheden om door te studeren. Je behaalde studiepunten van dit traject geven je vrijstelling voor de keuzevakken binnen de Opleiding Theologie van het Evangelisch College. Ook zal het mogelijk worden om dit studietraject te gebruiken als invulling van de specialisatie binnen de Opleiding Theologie.

Student aan het woord