Veelgestelde vragen

 

Load More

Load More

Inschrijving en studievoortgang

Inschrijven voor de opleiding is normaal gesproken mogelijk tot de eerste lesdag (volgend op de landelijke startdag) van de door jouw gekozen leslocatie. Een dergelijke late inschrijving is echter verre van ideaal. Met het oog op de administratieve verwerking van je inschrijving en het gereed maken van het benodigde studiemateriaal is het wenselijk dat jouw inschrijving voor 1 juli bij ons binnen is. Bovendien is deelname aan de landelijke startdag belangrijk voor een goede start van je studie. In een zeer uitzonderlijk geval kan je na de eerste lesdag je ook nog inschrijven. Dit heeft wel als gevolg dat je al een achterstand hebt bij de lopende vakken en dat je je studiematerialen niet op tijd binnen hebt. Neem altijd eerst contact op met de opleidingscoördinator om je situatie door te spreken.

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog een opleiding aan te vangen.

Wel is het mogelijk om je tijdens het collegejaar in te schrijven voor één of enkele vakken die later in het collegejaar van start gaan. Het verschilt per leslocatie welke vakken dit betreft. Op de lesroosters van de verschillende leslocaties kun je zien welke vakken dit betreft. Neem contact op met de coördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) voor verdere afstemming.

Dit hangt af van het niveau waarop je de studie wilt gaan volgen.

Voor het volgen van de opleiding op B-niveau geldt een vooropleidingseis van minimaal een opleiding op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Wanneer je niet beschikt over een vooropleiding op dit niveau is het mogelijk om alsnog toegelaten te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een toelatingstest af te leggen. Op basis van een goede uitslag van deze toelatingstest is toelating tot de opleiding op B-niveau ook mogelijk. Neem contact op met de studentcoördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) om je situatie en mogelijkheden door te spreken.

Voor het volgen van de opleiding op A-niveau of als toehoorder gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo niveau aanbevolen.

 

Ja, dat kan. Na afloop van ieder collegejaar kun je jouw inschrijving wijzigen naar een ander studieniveau, een andere locatie, of een andere opleiding binnen ons aanbod. Deze wijziging moet wel vóór 1 juni in het lopende collegejaar aan ons zijn doorgegeven, middels het mutatieformulier.

Wijzigingen in jouw studie tijdens het collegejaar zijn ook mogelijk. Wat hierin mogelijk is verschilt echter per student. Wanneer je gedurende het collegejaar een wijziging in jouw studie door wilt voeren, kun je hierover het beste contact opnemen met de coördinator studentenzaken.

Ja, dit is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om na afloop van het collegejaar een tussenjaar in te lassen. Gedurende dit tussenjaar blijf je, op basis van je EC-studiepas, bij ons ingeschreven staan. Je betaalt echter geen collegegeld.

Ook tijdens het collegejaar kun je jouw inschrijving omzetten naar een tussenjaar. Er wordt dan echter geen collegegeld teruggegeven. Ook wanneer je het collegegeld in termijnen betaald, blijven deze betalingen doorgaan tot en met de laatste termijnbetaling van het lopende collegejaar.

Het kan voorkomen dat je, om wat voor redenen dan ook, niet meer in staat bent verder te studeren of dit niet meer wilt. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

  1. Je kiest er voor om op een ander studieniveau te gaan studeren. Wisselen van studieniveau kan soms een oplossing bieden.
  2. Je kiest er voor om een andere opleiding of cursus binnen het Evangelisch College te gaan volgen. Hierbij is omzetting van het reeds betaalde collegegeld bespreekbaar.
  3. Je kiest er voor om de studie tijdelijk stop te zetten. Een jaar of meerdere jaren later pak je dan de draad weer op.
  4. Je kiest er voor je studie voortijdig te beëindigen.

Welke gevolgen je keuze heeft voor het betaalde collegegeld en welke voorwaarden hier aan vastzitten kan je lezen in onze voorwaarden.

Load More

Algemeen

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Elske van Dorp (e.vandorp@evangelisch-college.nl).

Ja, ook deze wijziging moet je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier

Deze wijziging kun je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Het inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

Voor het inhalen of herkansen (buiten twee weken) van een opdracht geldt dat je een nieuwe opdrachtomschrijving krijgt. Let er dus ook hierbij op dat je dit product op tijd bestelt in de webshop, zodat je voldoende tijd hebt om deze opdracht te maken zodat je deze uiterlijk 31 augustus in kunt leveren.

Beëindiging studie

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Wanneer de resultaten na de zomervakantie pas bekend zijn, dan geldt voor tentamens de regel dat de herkansing van het tentamen uiterlijk binnen één maand moet worden gemaakt. Dit betekent dat uiterlijk twee weken na ontvangst van de onvoldoende, de herkansing aangevraagd moet zijn via de webshop. Voor opdrachten die onvoldoende zijn geldt dat je twee weken de tijd hebt om een herziene versie van de opdracht in te leveren. Hiervoor bestel je in de webshop het product ‘Opdracht herkansen’ (binnen twee weken).

Met deze regelingen lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden. Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni* duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ja, een certificaat of diploma kun je aanvragen middels het mutatieformulier. Wanneer je op het mutatieformulier kiest voor de optie ‘Ik wil stoppen met de studie’, krijg je de vraag of je een certificaat of diploma wilt ontvangen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Bijbeltalen

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden.

Ja, wanneer je in het nieuwe collegejaar geen Bijbeltaal meer wilt volgen, dan moet je dit middels het mutatieformulier aan ons doorgeven. 

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden. Wanneer je zowel het vak Inleiding Hebreeuws als Inleiding Grieks hebt afgerond, wordt je automatisch ingeschreven voor het daaropvolgende vak bij de groep Systematische Theologie.

Opleiding Theologie

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

 

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Alle docenten die bij ons lesgeven sluiten aan bij de evangelische identiteit van het Evangelisch College. Daar kan je meer over lezen in ons identiteitsdocument.

De theologie-opleidingen van het Evangelisch College onderscheiden zich als volgt van andere opleidingen:

  1. Onze theologie-opleidingen zijn interkerkelijk en niet aan een denominatie gebonden. Er wordt lesgegeven vanuit een brede, evangelische identiteit. Onze studenten komen uit alle hoeken van de kerk: van traditioneel gereformeerd tot evangelisch en van baptistisch tot pinkster-charismatisch. Af en toe schuiven ook rooms-katholieke studenten aan.
  2. Onze theologie-opleidingen zijn overheids-onafhankelijk. Hierdoor hebben we de volledige vrijheid om de samenstelling van ons curriculum zelf vorm te geven. Daarbij richten we ons op hetzelfde kwaliteitsniveau als in het reguliere HBO, maar sluiten we inhoudelijk aan op onze evangelische identiteit. We hebben daarnaast doorstroommogelijkheden naar erkende opleidingen.
  3. Onze theologie-opleidingen kennen een hoge mate van flexibiliteit. Zo studeer je in deeltijdvorm en kan je ook besluiten onze opleidingen op afstand volgen. Daarnaast hebben we verschillende studieniveaus en de ruimte om een tussenjaar in te lassen of later vakken die deels of geheel niet-afgerond zijn nog te repareren. Neem gerust contact op met onze coördinator om de opties door te spreken of doe de Studieadvies-test.

Ja, wanneer je als student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet hebt afgerond, dan heb je de mogelijkheid om de studie voort te zetten via het afstandsonderwijs. Wanneer je in deze periode colleges wilt volgen, dan wordt je bijdrage berekend volgens het tarief van de afzonderlijke vakken.

Ja, hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  1. Losse vakken volgen via het deeltijdonderwijs (je volgt colleges van het gewenste vak op één van onze leslocaties)
  2. Losse vakken volgen via het afstandsonderwijs op A-niveau (je bestelt via onze webshop een studiemodule, bestudeert deze zelfstandig en legt vervolgens tentamen af).

Zie voor meer informatie hierover met nadere uitleg:

Losse vakken volgen

Ja, dit kan via het Gestructureerd Afstandsonderwijs (GAO). Je volgt dan geen lessen en studeert op basis van een vastgelegd studie-programma. Een coördinator biedt op afstand ondersteuning bij het studeren. Opdrachten worden digitaal ingeleverd en tentamens worden via een online toetsomgeving afgenomen. Bij aanvang is er een startdag op locatie en jaarlijks is er een contactdag (beide in Zwijndrecht). Deze zijn in principe verplicht (maar zeldzame uitzonderingen zijn mogelijk).

Daarnaast is het ook mogelijk om via het Afstandsonderwijs (AO) enkele losse vakken van de opleiding te volgen, dit kan alleen op A-niveau (alleen tentamens).

De meeste vakken sluit je af met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens staan vermeld op de lesroosters, die aan het begin van het collegejaar worden uitgereikt. Je zult naast het schriftelijk tentamen vaak ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijving, die bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Dit verschilt per leslocatie. Op de locaties Amersfoort en Zwijndrecht bestaat de groep uit ongeveer 25-30 studenten. De locaties Rotterdam en Meppel hebben een iets kleinere groep: ongeveer 15-20 studenten.

Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een aantal kerkelijke denominaties. Dit betreft de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC-gemeenten) en de Kerk van de Nazarener, Nederland. Deze partijen erkennen de kwaliteit van de door het Evangelisch College aangeboden opleidingen. Doorstromen naar de pre-master van erkende opleidingen als de Theologische Universiteit Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee bestaat ook tot de mogelijkheden  Lees hier meer.

Uit de praktijk blijkt dat alumni, naast binnen de genoemde denominaties, ook een plek vinden als voorganger in een (zelfstandige) evangelische of pinkstergemeente of kerkelijk werker worden in de Protestantse Kerk (al dan niet via een traject bij de CHE).

De opleiding Bijbel & Exegese bevat geen stage. De opleidingen Gemeentewerk en Theologie hebben in hun curriculum een zogeheten praktijk-leergedeelte. Dit praktijk-leergedeelte bestaat uit twee fases van elk twintig opdrachten. De eerste fase betreft een oriëntatie op het functioneren van de gemeente: observatie van en meningsvorming over de kerkelijke praktijk. De tweede fase is gericht op het participeren in de gemeente: dan gaat de student daadwerkelijk onder supervisie aan de slag (bijv. in het pastoraat, onderwijs en missionair werk).

Naast het praktijk-leergedeelte kent de opleiding Theologie ook een stage-onderdeel binnen de specialisatie (meer info over de specialisatie onderaan deze pagina). Tijdens dit stage-onderdeel gaat de student onder supervisie van een stagebegeleider in een eigen gekozen, aan de inhoud van de gekozen specialisatie gerelateerde, praktijk aan de slag.

Voor het volgen van onze opleidingen is het nodig dat je teksten kunt lezen op een redelijk tempo en op een computer gebruik kunt maken van email, websites en een tekstverwerker. Dit laatste is alleen nodig als je ook opdrachten maakt (B-niveau). Onze materialen zijn niet in braille beschikbaar en evenmin in groter lettertype (wel zijn ze digitaal in PDF beschikbaar). Voor het maken van tentamens is het bespreekbaar om uitvergrote versie te krijgen en ruimere tijd. Neem hiervoor eerst contact op met de coördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl).

Wanneer je de opleiding volgt op B-niveau is een redelijke beheersing van de Engelse taal nodig. Een klein deel van het studiemateriaal en verschillende bronnen die nodig zijn voor het maken van de opdrachten zijn namelijk Engelstalig. Wanneer je de opleiding als toehoorder of op A-niveau volgt, dan vervalt de noodzaak. De lessen zijn namelijk allemaal in het Nederlands en de tentamenstof eveneens.

Ja, wanneer je aan kunt tonen dat je gedurende een periode van minimaal vier jaar hebt deelgenomen aan het bestuur van een kerkelijke gemeente, dan wordt op jouw verzoek een gedeeltelijke vrijstelling verleend voor opdrachten van het Praktijkleergedeelte 1 (in de regel komen tien van de twintig opdrachten te vervallen).

Na aanmelding zal je hiervoor op het Studieportaal een aanvraagformulier aantreffen.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij heb je de keuze uit een gespreide betaling in 3 of in 10 termijnen. Wanneer je kiest voor betaling in 3 termijnen dan geldt een toeslag van €25,-. Wanneer je kiest voor een betaling in 10 termijnen dan geldt een toeslag van €50,-.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of deadlines ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

De makkelijkste manier om te bepalen wat je mogelijkheden zijn is het maken van onze Studieadvies-test. Daardoor wordt inzichtelijk wat je opties zijn binnen het niveau en de beschikbare tijd die je hebt. Daarnaast is het belangrijk goed voor ogen te houden waarom je wilt studeren. Wat is je doel? Zoek vervolgens de opleiding binnen jouw mogelijkheden die daar het nauwst op aansluit.

Kom je er nog steeds niet uit? Neem gerust contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Ja, dat kan. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ betekent niet dat je per se in een evangelische gemeente moet zitten. Met ‘evangelisch’ bedoelen we de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Nee, dat is niet nodig. Er studeren bij ons ook studenten die momenteel niet lid zijn van een kerk. Wanneer je de opleiding op B-niveau doet, is het voor het uitvoeren van bepaalde (praktijk)opdrachten wel gemakkelijk om lid te zijn van een gemeente, omdat de opdrachten in een kerkelijke context plaatsvinden. Maar ook zonder lidmaatschap is het uitvoeren van deze opdrachten mogelijk.

Op dit moment bieden we ons onderwijs digitaal aan via Zoom en/of videocolleges. Zodra het weer is toegestaan om in groepen bij elkaar te komen, zullen de lessen op locatie weer doorgaan.

Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, de 5-jarige opleiding Theologie, de 3-jarige opleiding Gemeentewerk en de 2-jarige opleiding Bijbel & Exegese zijn ook te volgen via het afstandsonderwijs.

Zie voor meer informatie bij de opleidingsinformatie onder Leslocaties en afstandsonderwijs

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 2e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat de eerste twee studiejaren afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b, of omgekeerd. Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je allebei de jaren van de Bijbelse Theologie hebt gevolgd. Ditzelfde geldt voor de fase van de Systematische Theologie.

Ja, dit is mogelijk. Voor studenten op B-niveau geldt wel een overgangsnorm voor de overgang van de Bijbelse Theologie naar de Systematische Theologie. Studenten op B-niveau die willen starten met de vakken van de Systematische Theologie moeten minimaal de vakken Inleiding in de Bijbel, Inleiding in de Theologie en vijf andere vakken van de Bijbelse Theologie met een voldoende afgerond hebben.

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Elske van Dorp (e.vandorp@evangelisch-college.nl).

Ja, ook deze wijziging moet je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier

Deze wijziging kun je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

Het inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

Voor het inhalen of herkansen (buiten twee weken) van een opdracht geldt dat je een nieuwe opdrachtomschrijving krijgt. Let er dus ook hierbij op dat je dit product op tijd bestelt in de webshop, zodat je voldoende tijd hebt om deze opdracht te maken zodat je deze uiterlijk 31 augustus in kunt leveren.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden.

Ja, wanneer je in het nieuwe collegejaar geen Bijbeltaal meer wilt volgen, dan moet je dit middels het mutatieformulier aan ons doorgeven. 

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden. Wanneer je zowel het vak Inleiding Hebreeuws als Inleiding Grieks hebt afgerond, wordt je automatisch ingeschreven voor het daaropvolgende vak bij de groep Systematische Theologie.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Wanneer de resultaten na de zomervakantie pas bekend zijn, dan geldt voor tentamens de regel dat de herkansing van het tentamen uiterlijk binnen één maand moet worden gemaakt. Dit betekent dat uiterlijk twee weken na ontvangst van de onvoldoende, de herkansing aangevraagd moet zijn via de webshop. Voor opdrachten die onvoldoende zijn geldt dat je twee weken de tijd hebt om een herziene versie van de opdracht in te leveren. Hiervoor bestel je in de webshop het product ‘Opdracht herkansen’ (binnen twee weken).

Met deze regelingen lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden. Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni* duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ja, een certificaat of diploma kun je aanvragen middels het mutatieformulier. Wanneer je op het mutatieformulier kiest voor de optie ‘Ik wil stoppen met de studie’, krijg je de vraag of je een certificaat of diploma wilt ontvangen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Reparatiejaar

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 2e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat de eerste twee studiejaren afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b, of omgekeerd. Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je allebei de jaren van de Bijbelse Theologie hebt gevolgd. Ditzelfde geldt voor de fase van de Systematische Theologie.

Ja, dit is mogelijk. Voor studenten op B-niveau geldt wel een overgangsnorm voor de overgang van de Bijbelse Theologie naar de Systematische Theologie. Studenten op B-niveau die willen starten met de vakken van de Systematische Theologie moeten minimaal de vakken Inleiding in de Bijbel, Inleiding in de Theologie en vijf andere vakken van de Bijbelse Theologie met een voldoende afgerond hebben.

Tussenjaar

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

Veelgestelde vragen mutaties einde collegejaar

Voor de inschrijving ‘Tussenjaar’ betaal je enkel €15,- voor de studiepas.

Ja, dit is mogelijk. Tijdens een Tussenjaar kun je in de webshop de producten bestellen voor het repareren van een of meerdere vakken. In dat geval wordt jouw inschrijving automatisch overgezet naar ‘Reparatiejaar’. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Je betaalt hetzelfde bedrag voor het repareren van een vak als studenten die staan ingeschreven voor een Reparatiejaar.

De kosten van een Reparatiejaar zijn afhankelijk van het aantal vakken dat je gaat repareren en of je gebruik maakt van het Reparatietraject-op-maat. In de webshop vind je de prijzen voor het repareren van een vak. Wanneer je gebruik maakt van een reparatietraject-op-maat krijg je 25% korting op deze prijzen. Daarnaast betaal je €15,- voor de studiepas.

Nee, tijdens een Reparatiejaar volg je geen lessen op een leslocatie. De lessen van het vak/de vakken die je gaat repareren heb je reeds in een eerder collegejaar gevolgd.

Wanneer het vak dat je gaat repareren wordt aangeboden op een leslocatie, dan kun je ervoor kiezen om de colleges opnieuw te volgen. Je schijft je dan in voor dit specifieke vak op de leslocatie en je betaalt collegegeld volgens het tarief voor het volgen van losse vakken.

Ja, dit is mogelijk.  

Een reparatiejaar start op 1 september.

Op 1 september start het reparatiejaar. Wanneer je gebruik wilt maken van het Reparatietraject-op-maat dan is het verstandig om uiterlijk in september jouw planning voor het reparatiejaar in te leveren bij de coördinator van het Afstandsonderwijs. Het inschrijfformulier waarmee je deze planning door kunt geven vind je op het studieportaal onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

Ja, dit is mogelijk. De keuze die je voor 1 juni* moet maken betreft alleen de wijze waarop je volgend collegejaar staat ingeschreven bij de opleiding. Je kunt kiezen voor een reparatietraject-op-maat, zonder direct al een planning hiervoor in te leveren. Meer informatie over het insturen van jouw planning voor een reparatietraject-op-maat vind je op het studieportaal, onder het tabblad ‘Opleidingsinformatie’.

*In verband met de Corona-maatregelen is dit voor 2020 opgeschoven naar 1 juli.

Ja, dit is mogelijk. In dit geval geef je middels het mutatieformulier aan ons door welk(e) vak(ken) je wilt volgen op de leslocatie. Bij de opmerkingen kun je dan aangeven dat je ook enkele andere vakken wilt repareren.

Nee, het is in dit geval beter om door te gaan naar het 2e jaar op de leslocatie. De opleiding is zo opgebouwd dat de eerste twee studiejaren afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a verzorgd en het jaar daarop volgend de vakken van fase 1b, of omgekeerd. Wanneer je nu een reparatiejaar gaat doen en na één jaar weer instroomt op de leslocatie, dan worden daar dezelfde vakken aangeboden als de vakken die je dit jaar hebt gevolgd. Een reparatiejaar kun je het beste inlassen nadat je allebei de jaren van de Bijbelse Theologie hebt gevolgd. Ditzelfde geldt voor de fase van de Systematische Theologie.

Ja, dit is mogelijk. Voor studenten op B-niveau geldt wel een overgangsnorm voor de overgang van de Bijbelse Theologie naar de Systematische Theologie. Studenten op B-niveau die willen starten met de vakken van de Systematische Theologie moeten minimaal de vakken Inleiding in de Bijbel, Inleiding in de Theologie en vijf andere vakken van de Bijbelse Theologie met een voldoende afgerond hebben.

Het mutatieformulier staat op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is niet mogelijk. Je vindt het mutatieformulier op het studieportaal, onder het tabblad ‘Formulieren’.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Wanneer je geen mutatieformulier instuurt voor 1 juni, wordt jouw inschrijving van het huidige collegejaar automatisch overgezet naar het nieuwe collegejaar. Na 1 juni* kun je geen wijzigingen in jouw inschrijving meer aan ons doorgeven. Je bent dan ook verplicht het bijbehorende collegegeld van het nieuwe collegejaar in zijn geheel te betalen.

Wel kun je ervoor kiezen jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’, middels het mutatieformulier. Je kunt dan later alsnog, voor de start van het collegejaar in september, aangeven dat je toch enkele of alle vakken op een leslocatie wilt volgen.

Wanneer je vragen hebt over de wijze waarop je jouw studie hebt beste voort kunt zetten, dan kun je contact opnemen met de coördinator studentenzaken Elske van Dorp (e.vandorp@evangelisch-college.nl).

Ja, ook deze wijziging moet je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier

Deze wijziging kun je aan ons doorgeven middels het mutatieformulier.

Wanneer je al jouw andere vakken met een voldoende hebt afgerond, dan zal het gaan om 1 of 2 vakken die je moet repareren. In dat geval kun je het beste doorgaan naar het volgende studiejaar en in dat jaar deze 1 of 2 vakken repareren. In dit geval hoef je geen mutatieformulier in te vullen.

Wanneer je in het laatste jaar zit van je studie, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar deze 1 of 2 vakken repareren.

Je hebt tot en met 31 augustus de tijd om tentamens te maken en/of opdrachten in te leveren. Zie de vraag over inhalen/herkansen voor een toelichting op het tijdig aanvragen van het inhalen/herkansen van een tentamen en/of opdracht via de webshop.

Het inhalen of herkansen van een tentamen en/of opdracht kun je aanvragen via de webshop. Je hebt tot 31 augustus de tijd om een tentamen te maken en/of een opdracht in te leveren.

Voor het aanvragen van een tentamen geldt een verwerkingstijd van twee weken (de vakantieperiode wordt niet meegerekend). Ook geldt dat je geen tentamens in kunt plannen in de vakantieweken. Let er dus op dat je op tijd het tentamen aanvraagt via de webshop. Een goede richtlijn is om het tentamen uiterlijk 1 juli aan te vragen.

Voor het inhalen of herkansen (buiten twee weken) van een opdracht geldt dat je een nieuwe opdrachtomschrijving krijgt. Let er dus ook hierbij op dat je dit product op tijd bestelt in de webshop, zodat je voldoende tijd hebt om deze opdracht te maken zodat je deze uiterlijk 31 augustus in kunt leveren.

De vakken die je in het huidige collegejaar niet hebt afgerond, kun je afronden via een reparatietraject in een later collegejaar.

Nee, dit is niet mogelijk.

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden.

Ja, wanneer je in het nieuwe collegejaar geen Bijbeltaal meer wilt volgen, dan moet je dit middels het mutatieformulier aan ons doorgeven. 

Nee, dit is niet nodig. In het nieuwe collegejaar word je automatisch weer ingeschreven voor de Bijbeltaal die op jouw leslocatie wordt aangeboden. Wanneer je zowel het vak Inleiding Hebreeuws als Inleiding Grieks hebt afgerond, wordt je automatisch ingeschreven voor het daaropvolgende vak bij de groep Systematische Theologie.

Ja, dit is mogelijk. Hierbij is het wel van belang dat je bij uitschrijving ervoor kiest om de studiepas te behouden. Dit kun je aangeven op het mutatieformulier.

Ook bij vakken die na 1 juni worden afgerond heb je de mogelijkheid om deze te herkansen binnen het huidige collegejaar. Wanneer de resultaten na de zomervakantie pas bekend zijn, dan geldt voor tentamens de regel dat de herkansing van het tentamen uiterlijk binnen één maand moet worden gemaakt. Dit betekent dat uiterlijk twee weken na ontvangst van de onvoldoende, de herkansing aangevraagd moet zijn via de webshop. Voor opdrachten die onvoldoende zijn geldt dat je twee weken de tijd hebt om een herziene versie van de opdracht in te leveren. Hiervoor bestel je in de webshop het product ‘Opdracht herkansen’ (binnen twee weken).

Met deze regelingen lukt het vaak wel om ook de laatste vakken van het collegejaar binnen de inschrijving van het huidige collegejaar af te ronden. Wanneer je twijfelt of dit jou lukt, dan kun je ervoor kiezen om jouw inschrijving over te zetten naar ‘Tussenjaar’. Voor een ‘Tussenjaar’ inschrijving betaal je alleen €15,- voor de studiepas. Mocht na 1 juni* duidelijk worden dat je nog vakken moet repareren, dan kun je jouw inschrijving voor ‘Tussenjaar’ overzetten naar ‘Reparatiejaar’. Je kunt dan in het nieuwe collegejaar de laatste vakken repareren.

Het is mogelijk om als toehoorder een getuigschrift van deelname te ontvangen. Middels het mutatieformulier kun je aan ons doorgeven dat je een getuigschrift wilt ontvangen.

Op basis van de studiepas van het Evangelisch College blijf je bij ons ingeschreven staan. Hierdoor blijft je studentendossier, inclusief cijfers en behaalde studiepunten, bewaard. Mocht je op een later moment de studie weer op willen pakken, dan hoef je hierdoor niet opnieuw inschrijfgeld (van €50,-) te betalen. Ook blijf je met de studiepas toegang houden tot het Studieportaal, inclusief de Online Studiebijbel en heb je met korting toegang tot de ETS-studiedagen in Veenendaal. Daarnaast wordt er regelmatig korting gegeven op andere studiedagen van het Evangelisch College. Tevens ondersteun je met de studiepas de werkzaamheden van het Evangelisch College. De kosten voor de studiepas bedragen jaarlijks € 15,-.

Ja, een certificaat of diploma kun je aanvragen middels het mutatieformulier. Wanneer je op het mutatieformulier kiest voor de optie ‘Ik wil stoppen met de studie’, krijg je de vraag of je een certificaat of diploma wilt ontvangen.

In oktober ontvang je per mail de uitnodiging voor de diplomeringsdienst. De diplomering vindt normaliter plaats op de derde zaterdag van november. Houdt deze zaterdag alvast vrij in je agenda.

Load More

Studiematerialen

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. Deze studiemodulen zijn zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar.

De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

De studiemodulen zijn allemaal te vinden in de webshop, daar kunnen ook de inhoudsopgaven worden bekeken.

Ja, de aanschaf van de studiemodulen van het Evangelisch College maken een verplicht onderdeel uit van de studie.

Ja dit is mogelijk. In onze webshop kan het overgrote deel van het in de opleidingen gebruikte studiemateriaal besteld worden.

Ja, maar hierbij geldt de regeling dat zij een schriftelijke & digitale versie uitgereikt kunnen krijgen van de studiemodulen. Voor de digitale versie wordt € 12,50 per studiemodule gerekend.

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van het studiejaar via pakketpost opgestuurd. Hierdoor heb je je materialen al voor de eerste lesdag in huis.

Load More

Stel je vraag

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.