Veelgestelde vragen

 

Inschrijving en studievoortgang

Inschrijven voor de opleiding is normaal gesproken mogelijk tot de eerste lesdag (volgend op de landelijke startdag) van de door jouw gekozen leslocatie. Een dergelijke late inschrijving is echter verre van ideaal. Met het oog op de administratieve verwerking van je inschrijving en het gereed maken van het benodigde studiemateriaal is het wenselijk dat jouw inschrijving voor 1 juli bij ons binnen is. Bovendien is deelname aan de landelijke startdag belangrijk voor een goede start van je studie. In een zeer uitzonderlijk geval kan je na de eerste lesdag je ook nog inschrijven. Dit heeft wel als gevolg dat je al een achterstand hebt bij de lopende vakken en dat je je studiematerialen niet op tijd binnen hebt. Neem altijd eerst contact op met de opleidingscoördinator om je situatie door te spreken.

Nee, het is niet mogelijk om halverwege het jaar nog een opleiding aan te vangen.

Wel is het mogelijk om je tijdens het collegejaar in te schrijven voor één of enkele vakken die later in het collegejaar van start gaan. Het verschilt per leslocatie welke vakken dit betreft. Op de lesroosters van de verschillende leslocaties kun je zien welke vakken dit betreft. Neem contact op met de coördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) voor verdere afstemming.

Dit hangt af van het niveau waarop je de studie wilt gaan volgen.

Voor het volgen van de opleiding op B-niveau geldt een vooropleidingseis van minimaal een opleiding op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Wanneer je niet beschikt over een vooropleiding op dit niveau is het mogelijk om alsnog toegelaten te worden. Dit kan bijvoorbeeld door een toelatingstest af te leggen. Op basis van een goede uitslag van deze toelatingstest is toelating tot de opleiding op B-niveau ook mogelijk. Neem contact op met de studentcoördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl) om je situatie en mogelijkheden door te spreken.

Voor het volgen van de opleiding op A-niveau of als toehoorder gelden geen toelatingsvoorwaarden. Echter, om van de colleges en het studiemateriaal het meeste profijt te hebben, is een algemene ontwikkeling op havo niveau aanbevolen.

 

Ja, dat kan. Na afloop van ieder collegejaar kun je jouw inschrijving wijzigen naar een ander studieniveau, een andere locatie, of een andere opleiding binnen ons aanbod. Deze wijziging moet wel vóór 1 juni in het lopende collegejaar aan ons zijn doorgegeven, middels het mutatieformulier.

Wijzigingen in jouw studie tijdens het collegejaar zijn ook mogelijk. Wat hierin mogelijk is verschilt echter per student. Wanneer je gedurende het collegejaar een wijziging in jouw studie door wilt voeren, kun je hierover het beste contact opnemen met de coördinator studentenzaken.

Ja, dit is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om na afloop van het collegejaar een tussenjaar in te lassen. Gedurende dit tussenjaar blijf je, op basis van je EC-studiepas, bij ons ingeschreven staan. Je betaalt echter geen collegegeld.

Ook tijdens het collegejaar kun je jouw inschrijving omzetten naar een tussenjaar. Er wordt dan echter geen collegegeld teruggegeven. Ook wanneer je het collegegeld in termijnen betaald, blijven deze betalingen doorgaan tot en met de laatste termijnbetaling van het lopende collegejaar.

Het kan voorkomen dat je, om wat voor redenen dan ook, niet meer in staat bent verder te studeren of dit niet meer wilt. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

  1. Je kiest er voor om op een ander studieniveau te gaan studeren. Wisselen van studieniveau kan soms een oplossing bieden.
  2. Je kiest er voor om een andere opleiding of cursus binnen het Evangelisch College te gaan volgen. Hierbij is omzetting van het reeds betaalde collegegeld bespreekbaar.
  3. Je kiest er voor om de studie tijdelijk stop te zetten. Een jaar of meerdere jaren later pak je dan de draad weer op.
  4. Je kiest er voor je studie voortijdig te beëindigen.

Welke gevolgen je keuze heeft voor het betaalde collegegeld en welke voorwaarden hier aan vastzitten kan je lezen in onze voorwaarden.

Opleiding Theologie

Nee, het Evangelisch College kiest er bewust voor overheidsonafhankelijk te zijn. Hierdoor hebben we de vrijheid om de inhoud van onze opleidingen vorm te geven vanuit onze eigen identiteit en onderwijsvisie.

Onze opleidingen zijn echter wél maatschappelijk en kerkelijk erkend en er bestaan doorstroommogelijkheden vanuit onze opleidingen naar erkende scholen.

Lees meer

Ja, wanneer je aan een andere theologische opleiding (HBO of WO) hebt gestudeerd, dan kan je vrijstellingen aanvragen voor een (gelimiteerd) aantal vakken die je met een voldoende hebt afgesloten, op voorwaarde dat het inhoudelijk om soortgelijke leerstof gaat en dat het een vergelijkbare studiebelasting betreft.

Procedure

Omwille van een voorspoedige afhandeling wordt geadviseerd om het verzoek tot vrijstelling tegelijk in te dienen met het aanmeldingsformulier (je kunt je aanvraag sturen naar administratie@evangelisch-college.nl). De aanvraag kan echter pas in behandeling worden genomen nadat je inschrijving volledig is verwerkt (inclusief de betaling van het inschrijfgeld). Nadere instructies over de aan te dragen bewijslast en de procedure worden ter zijner tijd verstrekt.
Vrijstellingen leiden niet tot een vermindering van het collegegeld.

Alle docenten die bij ons lesgeven sluiten aan bij de evangelische identiteit van het Evangelisch College. Daar kan je meer over lezen in ons identiteitsdocument.

De theologie-opleidingen van het Evangelisch College onderscheiden zich als volgt van andere opleidingen:

  1. Onze theologie-opleidingen zijn interkerkelijk en niet aan een denominatie gebonden. Er wordt lesgegeven vanuit een brede, evangelische identiteit. Onze studenten komen uit alle hoeken van de kerk: van traditioneel gereformeerd tot evangelisch en van baptistisch tot pinkster-charismatisch. Af en toe schuiven ook rooms-katholieke studenten aan.
  2. Onze theologie-opleidingen zijn overheids-onafhankelijk. Hierdoor hebben we de volledige vrijheid om de samenstelling van ons curriculum zelf vorm te geven. Daarbij richten we ons op hetzelfde kwaliteitsniveau als in het reguliere HBO, maar sluiten we inhoudelijk aan op onze evangelische identiteit. We hebben daarnaast doorstroommogelijkheden naar erkende opleidingen.
  3. Onze theologie-opleidingen kennen een hoge mate van flexibiliteit. Zo studeer je in deeltijdvorm en kan je ook besluiten onze opleidingen op afstand volgen. Daarnaast hebben we verschillende studieniveaus en de ruimte om een tussenjaar in te lassen of later vakken die deels of geheel niet-afgerond zijn nog te repareren. Neem gerust contact op met onze coördinator om de opties door te spreken of doe de Studieadvies-test.

Ja, wanneer je als student na afloop van de officiële studieduur de opleiding nog niet hebt afgerond, dan heb je de mogelijkheid om de studie voort te zetten via het afstandsonderwijs. Wanneer je in deze periode colleges wilt volgen, dan wordt je bijdrage berekend volgens het tarief van de afzonderlijke vakken.

Ja, hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  1. Losse vakken volgen via het deeltijdonderwijs (je volgt colleges van het gewenste vak op één van onze leslocaties)
  2. Losse vakken volgen via het afstandsonderwijs op A-niveau (je bestelt via onze webshop een studiemodule, bestudeert deze zelfstandig en legt vervolgens tentamen af).

Zie voor meer informatie hierover met nadere uitleg:

Losse vakken volgen

Ja, dit kan via het Gestructureerd Afstandsonderwijs (GAO). Je volgt dan geen lessen en studeert op basis van een vastgelegd studie-programma. Een coördinator biedt op afstand ondersteuning bij het studeren. Opdrachten worden digitaal ingeleverd en tentamens worden via een online toetsomgeving afgenomen. Bij aanvang is er een startdag op locatie en jaarlijks is er een contactdag (beide in Zwijndrecht). Deze zijn in principe verplicht (maar zeldzame uitzonderingen zijn mogelijk).

Daarnaast is het ook mogelijk om via het Afstandsonderwijs (AO) enkele losse vakken van de opleiding te volgen, dit kan alleen op A-niveau (alleen tentamens).

De meeste vakken sluit je af met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens staan vermeld op de lesroosters, die aan het begin van het collegejaar worden uitgereikt. Je zult naast het schriftelijk tentamen vaak ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijving, die bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Dit verschilt per leslocatie. Op de locaties Amersfoort en Zwijndrecht bestaat de groep uit ongeveer 25-30 studenten. De locaties Rotterdam en Meppel hebben een iets kleinere groep: ongeveer 15-20 studenten.

Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een aantal kerkelijke denominaties. Dit betreft de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten (ABC-gemeenten) en de Kerk van de Nazarener, Nederland. Deze partijen erkennen de kwaliteit van de door het Evangelisch College aangeboden opleidingen. Doorstromen naar de pre-master van erkende opleidingen als de Theologische Universiteit Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee bestaat ook tot de mogelijkheden  Lees hier meer.

Uit de praktijk blijkt dat alumni, naast binnen de genoemde denominaties, ook een plek vinden als voorganger in een (zelfstandige) evangelische of pinkstergemeente of kerkelijk werker worden in de Protestantse Kerk (al dan niet via een traject bij de CHE).

De opleiding Bijbel & Exegese bevat geen stage. De opleidingen Gemeentewerk en Theologie hebben in hun curriculum een zogeheten praktijk-leergedeelte. Dit praktijk-leergedeelte bestaat uit twee fases van elk twintig opdrachten. De eerste fase betreft een oriëntatie op het functioneren van de gemeente: observatie van en meningsvorming over de kerkelijke praktijk. De tweede fase is gericht op het participeren in de gemeente: dan gaat de student daadwerkelijk onder supervisie aan de slag (bijv. in het pastoraat, onderwijs en missionair werk).

Naast het praktijk-leergedeelte kent de opleiding Theologie ook een stage-onderdeel binnen de specialisatie (meer info over de specialisatie onderaan deze pagina). Tijdens dit stage-onderdeel gaat de student onder supervisie van een stagebegeleider in een eigen gekozen, aan de inhoud van de gekozen specialisatie gerelateerde, praktijk aan de slag.

Voor het volgen van onze opleidingen is het nodig dat je teksten kunt lezen op een redelijk tempo en op een computer gebruik kunt maken van email, websites en een tekstverwerker. Dit laatste is alleen nodig als je ook opdrachten maakt (B-niveau). Onze materialen zijn niet in braille beschikbaar en evenmin in groter lettertype (wel zijn ze digitaal in PDF beschikbaar). Voor het maken van tentamens is het bespreekbaar om uitvergrote versie te krijgen en ruimere tijd. Neem hiervoor eerst contact op met de coördinator (e.vandorp@evangelisch-college.nl).

Wanneer je de opleiding volgt op B-niveau is een redelijke beheersing van de Engelse taal nodig. Een klein deel van het studiemateriaal en verschillende bronnen die nodig zijn voor het maken van de opdrachten zijn namelijk Engelstalig. Wanneer je de opleiding als toehoorder of op A-niveau volgt, dan vervalt de noodzaak. De lessen zijn namelijk allemaal in het Nederlands en de tentamenstof eveneens.

Ja, wanneer je aan kunt tonen dat je gedurende een periode van minimaal vier jaar hebt deelgenomen aan het bestuur van een kerkelijke gemeente, dan wordt op jouw verzoek een gedeeltelijke vrijstelling verleend voor opdrachten van het Praktijkleergedeelte 1 (in de regel komen tien van de twintig opdrachten te vervallen).

Na aanmelding zal je hiervoor op het Studieportaal een aanvraagformulier aantreffen.

Ja, dat is mogelijk. Alle locaties van onze opleidingen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Ja, er worden tijdens de schoolvakanties geen lessen of deadlines ingeroosterd. Tijdens de schoolvakanties is het administratiekantoor in Zwijndrecht eveneens gesloten. Hetzelfde geldt voor de officiële feestdagen.

Nee, op dit moment is dat niet mogelijk. Verreweg het grootste deel van het studiemateriaal is in het Nederlands en de lessen worden ook in het Nederlands gegeven.

De makkelijkste manier om te bepalen wat je mogelijkheden zijn is het maken van onze Studieadvies-test. Daardoor wordt inzichtelijk wat je opties zijn binnen het niveau en de beschikbare tijd die je hebt. Daarnaast is het belangrijk goed voor ogen te houden waarom je wilt studeren. Wat is je doel? Zoek vervolgens de opleiding binnen jouw mogelijkheden die daar het nauwst op aansluit.

Kom je er nog steeds niet uit? Neem gerust contact ons op. Soms kan een persoonlijk gesprek veel duidelijk maken. We helpen je graag verder!

Ja, dat kan. De term ‘evangelisch’ in ‘Evangelisch College’ betekent niet dat je per se in een evangelische gemeente moet zitten. Met ‘evangelisch’ bedoelen we de brede evangelisch-protestantse identiteit die de meeste protestantse kerken met elkaar delen (denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord in de ‘Evangelische Omroep’). De studenten die bij ons een opleiding volgen komen dan ook uit de gehele breedte van kerkelijk Nederland. Lees hier meer over onze evangelische identiteit en wat het inhoudt.

Nee, dat is niet nodig. Er studeren bij ons ook studenten die momenteel niet lid zijn van een kerk. Wanneer je de opleiding op B-niveau doet, is het voor het uitvoeren van bepaalde (praktijk)opdrachten wel gemakkelijk om lid te zijn van een gemeente, omdat de opdrachten in een kerkelijke context plaatsvinden. Maar ook zonder lidmaatschap is het uitvoeren van deze opdrachten mogelijk.

Zie ook ons coronablog voor actuele informatie.

Ja, de 5-jarige opleiding Theologie, de 3-jarige opleiding Gemeentewerk en de 2-jarige opleiding Bijbel & Exegese zijn ook te volgen via het afstandsonderwijs.

Zie voor meer informatie bij de opleidingsinformatie onder Leslocaties en afstandsonderwijs

Veel gestelde vragen over studiematerialen

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. Deze studiemodulen zijn zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar.

De leerstof van de studiemodulen is helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen over hetgeen is behandeld, zodat men zelf kan inschatten of men het bestudeerde gedeelte heeft begrepen en beheerst. Met behulp van de toegevoegde literatuurlijst kan men desgewenst aanvullende literatuur raadplegen.

De studiemodulen zijn allemaal te vinden in de webshop, daar kunnen ook de inhoudsopgaven worden bekeken.

Ja, de aanschaf van de studiemodulen van het Evangelisch College maken een verplicht onderdeel uit van de studie.

Ja dit is mogelijk. In onze webshop kan het overgrote deel van het in de opleidingen gebruikte studiemateriaal besteld worden.

Ja, maar hierbij geldt de regeling dat zij een schriftelijke & digitale versie uitgereikt kunnen krijgen van de studiemodulen. Voor de digitale versie wordt € 12,50 per studiemodule gerekend.

Het studiemateriaal wordt bij aanvang van het studiejaar via pakketpost opgestuurd. Hierdoor heb je je materialen al voor de eerste lesdag in huis.

Stel je vraag

Heb je nog een vraag die niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.