Doorstroomtrajecten

Het Evangelisch College biedt vanuit de Opleiding Theologie diverse doorstroomtrajecten aan naar hogescholen en universiteiten, waardoor studenten kunnen toewerken naar het behalen van een overheidserkende bachelor- (CHE of BS) of mastergraad (ETF of TUK).

Doorstroom | Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Via het Evangelisch College kun je doorstromen naar de CHE. Op basis van het aan het EC doorlopen traject (en eventuele andere eerder verworven competenties), kom je aan de CHE in aanmerking voor vrijstellingen. Door middel van een op-maat-gemaakt studieprogramma, vastgesteld m.b.v. een assessmenttraject, kun je dan toewerken naar het behalen van het overheidserkend hbo-diploma Theologie (Associate Degree of Bachelor) of Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing (GL).

Na de Opleiding Theologie aan het EC moet, afhankelijk van de persoonlijke situatie, rekening worden gehouden met ca. 2 jaar studie aan de CHE voor het behalen van je Bachelor Theologie. De Associate Degree opleiding is een kortere opleiding.

De CHE heeft convenanten met verschillende kerkgenootschappen gesloten, die in de eindfase van de opleiding een (afgerond) deel van hun kerkelijke opleiding verzorgen voor studenten die daarvoor kiezen. Dit betreft de volgende kerkgenootschappen:

 • ABC gemeenten (Alliantie van Baptisten en Camagemeenten)
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten
 • Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten
 • KvdN (Kerk van de Nazarener)
 • PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Unie van Baptisten Gemeenten

Voor meer informatie over het studie aanbod van de CHE, zie www.che.nl.
EC-studenten kunnen voor meer informatie direct contact opnemen met theologie@che.nl.

Doorstroom | Evangelische Theologische Faculteit (ETF)

Via de doorstroomroute naar de ETF (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven) kan een erkende Master Theologie worden behaald. Hiervoor volgt de student aan het Evangelisch College de Bijbelse Theologie (leerjaar 1 en 2) en de Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4), inclusief de Bijbeltalen (Hebreeuws I en II, Grieks I en II). Op basis hiervan kan de student bij de ETF instromen in de pre-Master, die toegang biedt tot de Master Theologie (Engelstalig) met verschillende afstudeerrichtingen.

De pre-master en kan voltijds worden gevolgd in Leuven of in deeltijd via het afstandsonderwijs van ETF Open University. Via het voltijds masterprogramma kunnen verschillende masters worden gevolgd, via ETF Open University is de master Bible and Theology toegankelijk.

Voor meer informatie over het studie aanbod van de ETF, zie www.etf.edu.

Doorstroom | Theologische Universiteit Kampen (TUK)

Via de doorstroomroute naar de TUK (Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken, Kampen) kan een erkende Master Theologie worden behaald. Hiervoor volgt de student de Bijbelse Theologie (leerjaar 1 en 2) en de Systematische Theologie (leerjaar 3 en 4), inclusief de Bijbeltalen (Hebreeuws I en II, Grieks I en II) en 8 EC aan keuzevakken. Op basis hiervan kan de student bij de TUK instromen in de pre-Master (40 EC), die toegang biedt tot de Master Theologie Algemeen (60 EC), met verschillende afstudeerrichtingen.

Voor meer informatie over het studie aanbod van de TUK, zie www.tukampen.nl.

 

Overzicht

Onderstaand overzicht is gebaseerd op het curriculum van de Opleiding Theologie.

Leerjaar Opleiding
Theologie
Doorstroom
CHE
Doorstroom
ETF**
Doorstroom
TUK**
Jaar 1 + 2

Bijbelse Theologie
96 ec

+ Hebreeuws 1
+ Grieks 1
+ 8 keuzevakken
+ Praktijk (PB01)

Traject op maat*

Bijbelse
Theologie
68ec+ Hebreeuws 1
+ Grieks 1
– 8 keuzevakken
– Praktijk (PB01)
Jaar 3 + 4

Systematische Theologie
96 ec

+ Hebreeuws 2
+ Grieks 2
+ Praktijk (PB02)
+ Specialisatie

Systematische
Theologie
64 ec+ Hebreeuws 2
+ Grieks 2
– Praktijk (PB02)
– Specialisatie
Jaar 5

Praktische Theologie
48 ec

+ Specialisatie

Pre-master
60 ec
Pre-master
35 ec

Jaar 6 (+)

 

  Master Theologie
120 ec
Master Theologie
60 ec
  Diploma AD of Bachelorgraad  Mastergraad Mastergraad

* Afhankelijk van de gevolgde vakken bij het EC en eventuele andere eerder verworven competenties. Via een assessment zal aan de CHE het exacte nog te volgen studietraject worden vastgesteld.‘
** Uitgaande van een VWO-diploma of HBO-propedeuse als vooropleiding.

Samenwerking kerkgenootschappen

Naast de convenanten met bovenstaande opleidingsinstituten heeft het Evangelisch College voor haar Opleiding Theologie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de volgende kerkgenootschappen:

 • Unie-ABC
 • Kerk van de Nazarener

Zie hieronder voor meer inhoudelijk informatie over de verschillende samenwerkingen.

Samenwerking | Unie-ABC

Juni 2018

Het Evangelisch College (EC) en het Baptisten Seminarium van de Unie-ABC (BS) komen in hun onderlinge samenwerking overeen dat studenten die de Opleiding Theologie van het EC volgen, dit kunnen combineren met de kerkelijke HBO van het BS, onder de volgende voorwaarden.

 1. De student volgt alle vakken van de eerste twee jaar van het EC-curriculum (Bijbelse Theologie, excl. de keuzevakken, zie onder).
 2. Vanaf jaar 3 van het EC-programma (Systematische Theologie) vervalt de Specialisatie (32 ec). Deze wordt vervangen door stage en onderzoek bij het BS (totaal 32 ec).
 3. De student volgt vanaf jaar 5 van zijn EC-studie de 30 ec-minor aan het BS. Ter compensatie ontvangt hij/zij van het EC vrijstelling van de keuzevakken (16 ec) en van een aantal vakken uit fase 2b en fase 3 (11 ec, zie onder).
 4. Indien de student aan alle vereisten onder 2 en 3 heeft voldaan, alsmede alle verplichte onderdelen van het EC-programma heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma van de Opleiding Theologie van het EC.
 5. De kosten voor studie aan het BS zijn geheel voor rekening van de student. Indien een student in aanmerking komt voor een diploma, ontvangt deze van het EC een (bescheiden) financiële restitutie ter compensatie voor het aantal niet genoten EC’s. Ook de vrijstelling van de keuzevakken komt ten gunste van de financiële situatie van de student, omdat deze apart berekend worden.
 6. Zij die predikant willen worden binnen de Unie van Baptistengemeenten of de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten) kunnen na het volgen van het post-HBO programma aan het BS (24 ec) een seminariumdiploma behalen, waarmee een beroepbaarstelling als predikant kan worden aangevraagd.

Overzicht vervanging en aanvulling EC-vakken door BS-vakken

Ingevuld vanaf jaar 3 van de Opleiding Theologie
EC-vakken die vervallen ec BS-vakken ec
Specialisatie, jaar 3 10 Stage en supervisie* 24
Specialisatie, jaar 4 10 Onderzoek 8
Specialisatie, jaar 5 12    
Subtotaal 32 Subtotaal 32
Ingevuld vanaf jaar 5 van de Opleiding Theologie
EC-vakken die vervallen ec BS-vakken ec
Ecclesiologie, jaar 4 3 Doing Theology the Baptist Way 6
Spiritualiteit, jaar 5 3 Spiritueel-Liturgische Vorming 6
Leiderschap, jaar 5 3 Vrijkerkelijke Ecclesiologie 6
Evangelistiek, jaar 5 2 Missie in context 6
Keuzevakken Praktische Theologie 16 Pionierend Leiderschap 6
Subtotaal 27 Subtotaal 30
Totaal 59 Totaal 62

N.B.: Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

* Een student kan desgewenst een verzoek indienen bij het EC en het BS om de stage bij het BS uit te breiden van 24 naar 34 ec, in plaats van het volgen van het Praktijk-leergedeelte 2 bij het EC. Het volgen van een (externe) minor van minimaal 10 ec behoort ook tot de mogelijkheid.

Samenwerking | Kerk van de Nazarener

Juni 2017

Het Evangelisch College (voorheen de ETA) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) – het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener – hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van het EC.

In de samenwerkingsovereenkomst is verder vastgelegd dat beide partijen elkaars opleidingsprogramma’s erkennen, zodat er wederzijds vrijstellingen gegeven worden. Op deze manier kunnen studenten van het EC ervoor kiezen om via het EuNC opgeleid te worden tot voorganger of gemeentewerker in de Kerk van de Nazarener. Studenten van het EuNC kunnen op hun beurt ervoor kiezen om door te studeren aan het EC om zo het volledige diploma Opleiding Theologie (van 240 ECTS) te behalen en/of gebruik te maken van de doorstroommogelijkheden die het EC heeft.


Nadere toelichting voor studenten van het EuNC

In de samenwerkingsovereenkomst tussen het Evangelisch College (EC) en het EuNC is vastgelegd dat studenten van het EuNC-programma Diploma in Christian Ministry (DCM) en Certificate in Spiritual Formation (CSF) een deel van hun vakken volgen bij de opleiding Theologie van het EC.

Cluster A (Bible)

Het betreft hierbij de vakken uit Cluster A (Bible) van het EuNC-programma die bij het EC gevolgd kunnen worden en waarvan het behaalde eindcijfer en de studiepunten (EC) overgenomen worden bij het EuNC:

Vakken EuNC EC Vakken EC EC Toelichting
Introduction to OT
Introduction to NT
5
5
Inleiding in de Bijbel
Exegese Oude Testament
Exegese Nieuwe Testament
4
3
3
Het gemiddelde cijfer van de drie EC-vakken, wordt overgenomen bij beide EuNC-vakken
Pentateuch 5 Pentateuch 6
OT Prophets 5 Koningen en profeten 5
Synoptic Gospels 5 Evangeliën 6
Pauline Literature 5 Paulinische brieven 5
30 32 De 2 extra EC leveren voor 2 EC vrijstelling op bij het EuNC-vak ‘Foundations for Biblical Studies’.

Studenten van het EuNC volgen deze vakken als Student (B-niveau) bij het EC. Deze vakken worden aangeboden in de fase Bijbelse Theologie (leerjaar 1 en 2 van de Opleiding Theologie) en aangeboden op vier verschillende leslocaties.

Overige vakken

Naast de vakken uit Cluster A (Bible), bestaat de mogelijkheid om andere EC-vakken te volgen, die specifiek door het EuNC zijn geratificeerd.

Vakken EuNC EC Vakken EC EC Toelichting
Preaching 5 Homiletiek 5 Deze  beide vakken worden bij het EC gedoceerd door dr. Erik Groeneveld, coördinator van het EuNC.
Christian Ethics 3 Gemeente-ethiek 3
8 8

Studenten van het EuNC volgen deze vakken als Toehoorder (verwerkingsopdrachten en beoordeling voor dit vak lopen via het EuNC) bij het EC. Deze vakken worden aangeboden in de fase Praktische Theologie (leerjaar 5 van de Opleiding Theologie) en aangeboden op de leslocatie in Amersfoort.