Curriculum

De 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is opgebouwd uit drie gevarieerde leerjaren. In ieder jaar worden zowel bijbels-theologische vakken als praktisch-theologische vakken aangeboden. Daarnaast loop je ieder jaar een deel van je stage en maak je praktijkopdrachten. Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.
  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerjaar 1

VakECCU
Bijbels- theologische vakken
Inleiding in de Bijbel33
Pentateuch33
Evangeliën36
Bibliologie23
Eigenlijke theologie23
Exegese en hermeneutiek39
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 1515
Spiritualiteit23
Inleiding ethiek49
Gesprekstechniek26
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten2,5
Stage1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
34 60

Leerjaar 2

VakECCU
Bijbels- theologische vakken
Historische boeken33
Koningen en profeten33
Handelingen23
Paulinische brieven36
Christologie / soteriologie36
Kosmologie / antropologie36
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 2515
Psychologie36
Huwelijk en echtscheiding26
Groepsdynamica26
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten2,5
Stage1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
34 60

Leerjaar 3

VakECCU
Bijbels- theologische vakken
Dichterlijke boeken36
Boeken rond de ballingschap26
Algemene brieven / Openbaring33
Pneumatologie23
Ecclesiologie23
Eschatologie23
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 3515
Conflicthantering26
Bijbelstudiemethoden13
Homiletiek23
Nederlandse kerkgeschiedenis26
Praktijk en stage
Stage3
Eindopdracht2
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie)1
32 57
Intervisie
In het tweede en derde studiejaar wordt intervisie aangeboden. In kleine groepjes wordt er een casus besproken die een student aanlevert (bijvoorbeeld vanuit de stage). Met intervisie is het doel om te leren met elkaar, van elkaar en door elkaar. Door verschillende visies, gedachten en gezichtspunten is intervisie enerzijds zeer waardevol voor de casusinbrenger, maar  net zo goed voor de anderen van de groep.
Mentoraat
In het eerste leerjaar is er een aantal keer per jaar een mentoraatuur ingeroosterd, wat als doel heeft een stukje begeleiding te bieden aan de student. Deels kan de student klassikaal aangeven of ze ergens tegenaan lopen maar er kan ook om een persoonlijk gesprek gevraagd worden. Vragen wat betreft studie en stage en overig kunnen hier aan bod komen. Ook is er een soms een moment om voor elkaar in kleine groepjes te bidden.
Praktijkdag
Elk studiejaar is er een praktijkdag waarop het pastorale gesprek geoefend wordt door middel van rollenspellen om zo de pastorale vaardigheden te trainen. In het eerste leerjaar moet de student 1 casus voorbereiden. In het tweede leerjaar drie gesprekken en in het laatste leerjaar worden door de student vijf gesprekken voorbereid, waaruit de docent een keuze maakt welke casus er wordt uitgespeeld. Beurtelings is de student de pastoraalwerker of de pastorant zodat ook de zijde van een hulpvrager even ervaren kan worden. De feedback van elkaar is helpend en leerzaam.