Curriculum

De 3-jarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening is opgebouwd uit drie gevarieerde leerjaren. In ieder jaar worden zowel bijbels-theologische vakken als praktisch-theologische vakken aangeboden. Daarnaast loop je ieder jaar een deel van je stage en maak je praktijkopdrachten. Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.
  • EC = European Credits; 1 EC = 28 studie-uren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten 

Leerjaar 1

Vak EC CU
Bijbels- theologische vakken
Inleiding in de Bijbel 3 3
Pentateuch 3 3
Evangeliën 3 6
Bibliologie 2 3
Eigenlijke theologie 2 3
Exegese en hermeneutiek 3 9
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 1 5 15
Spiritualiteit 2 3
Inleiding ethiek 4 9
Gesprekstechniek 2 6
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten 2,5
Stage 1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
34  60

Leerjaar 2

Vak EC CU
Bijbels- theologische vakken
Historische boeken 3 3
Koningen en profeten 3 3
Handelingen 2 3
Paulinische brieven 3 6
Christologie / soteriologie 3 6
Kosmologie / antropologie 3 6
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 2 5 15
Psychologie 3 6
Huwelijk en echtscheiding 2 6
Groepsdynamica 2 6
Praktijk en stage
Praktijkopdrachten 2,5
Stage 1,5
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
34  60

Leerjaar 3

Vak EC CU
Bijbels- theologische vakken
Dichterlijke boeken 3 6
Boeken rond de ballingschap 2 6
Algemene brieven / Openbaring 3 3
Pneumatologie 2 3
Ecclesiologie 2 3
Eschatologie 2 3
Praktisch- theologische vakken
Pastoraat 3 5 15
Conflicthantering 2 6
Bijbelstudiemethoden 1 3
Homiletiek 2 3
Nederlandse kerkgeschiedenis 2 6
Praktijk en stage
Stage 3
Eindopdracht 2
Diverse (o.a. praktijkdag, mentoraat en intervisie) 1
32  57
Intervisie
In het tweede en derde studiejaar wordt intervisie aangeboden. In kleine groepjes wordt er een casus besproken die een student aanlevert (bijvoorbeeld vanuit de stage). Met intervisie is het doel om te leren met elkaar, van elkaar en door elkaar. Door verschillende visies, gedachten en gezichtspunten is intervisie enerzijds zeer waardevol voor de casusinbrenger, maar  net zo goed voor de anderen van de groep.
Mentoraat
In het eerste leerjaar is er een aantal keer per jaar een mentoraatuur ingeroosterd, wat als doel heeft een stukje begeleiding te bieden aan de student. Deels kan de student klassikaal aangeven of ze ergens tegenaan lopen maar er kan ook om een persoonlijk gesprek gevraagd worden. Vragen wat betreft studie en stage en overig kunnen hier aan bod komen. Ook is er een soms een moment om voor elkaar in kleine groepjes te bidden.
Praktijkdag
Elk studiejaar is er een praktijkdag waarop het pastorale gesprek geoefend wordt door middel van rollenspellen om zo de pastorale vaardigheden te trainen. In het eerste leerjaar moet de student 1 casus voorbereiden. In het tweede leerjaar drie gesprekken en in het laatste leerjaar worden door de student vijf gesprekken voorbereid, waaruit de docent een keuze maakt welke casus er wordt uitgespeeld. Beurtelings is de student de pastoraalwerker of de pastorant zodat ook de zijde van een hulpvrager even ervaren kan worden. De feedback van elkaar is helpend en leerzaam.