Vanuit welke theologisch perspectief wordt dit studietraject aangeboden?

Het theologisch perspectief dat de partners hanteren is die van de ‘Theologie van het  Koninkrijk van God’ ofwel ‘Koninkrijkstheologie’, zoals ontstaan en doorontwikkeld binnen de verwante internationale bewegingen Vineyard en New Wine en inmiddels breed aanvaard in
allerlei kerken en bewegingen. De kern hiervan laat zich definiëren als “enacted, inaugurated eschatology”. De Bijbel leert dat Gods Koninkrijk doorbreekt in onze wereld. Het werk van de Heilige Geest speelt daarbij een essentiële rol. De kerk leeft als het ware in twee tijden tegelijk: die van de huidige gebroken en in zonde gevallen wereld en die van het volmaakte Koninkrijk van God op aarde. Dat Koninkrijk is al aangebroken in Christus maar de volledige vervulling ervan laat nog op zich wachten tot zijn wederkomst. De partners weten zich geroepen om zich actief uit te strekken naar de verdere doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde en de komst van het Koninkrijk te proclameren en te demonstreren in de kracht van de Heilige Geest.

Wat is de motivatie achter dit studietraject dat gezamenlijk wordt aangeboden?

De participerende partijen delen het verlangen naar de doorbraak van Gods Koninkrijk in onze tijd en in ons land, een grotere eenheid onder kerken en christenen in Nederland en een gedegen theologische en praktijkgerichte toerusting van (toekomstige) leiders. Samenwerking
versterkt de realisatie van dit gedeelde verlangen.

Wanneer kan ik gebruik maken van het Studiefonds?

Het Evangelisch College streeft ernaar om haar niet-gesubsidieerde opleidingen tegen een zo laag mogelijk bedrag aan te bieden. Dit is onder meer mogelijk door giften van kerken en vrienden van de stichting, maar vooral ook door de belangeloze inzet, of acceptatie van slechts beperkte salariëring, van een aantal vaste medewerkers en docenten. Desondanks is het volgen van één van de opleidingen voor menig student een financieel offer.

Om studenten die de opleiding niet kunnen bekostigen, financieel tegemoet te komen, heeft het Evangelisch College een studiefonds: Het ‘Van der Perk Studiefonds’. De oprichting van dit fonds werd mogelijk gemaakt in het academiejaar 2012-2013 dankzij een legaat uit de nalatenschap van dhr. P.J. van der Perk.

Studenten die kunnen aantonen dat zij over onvoldoende inkomsten beschikken om het collegegeld te betalen, kunnen uit dit fonds een tegemoetkoming aanvragen middels een digitaal aanvraagformulier. De tegemoetkoming bedraagt maximaal de helft van het verschuldigde collegegeld. De beoordeling van de aanvragen en de toewijzing van de tegemoetkomingen vinden plaats door de directie van het Evangelisch College. De toewijzing vindt plaats voor de periode van één jaar en dient daarna desgewenst opnieuw te worden aangevraagd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Van der Perk Studiefonds

 

Kan ik mijn studiekosten aftrekken bij de aangifte van mijn inkomstenbelasting?

We maken je erop attent dat studiekosten (onder voorwaarden) aftrekbaar kunnen zijn als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor kan sprake zijn van een belastingteruggave, waardoor je netto-studiekosten lager uitvallen. Als studiekosten komen zowel collegegelden als studiematerialen in aanmerking, waarbij sprake is van een bepaald drempelbedrag dat in ieder geval niet aftrekbaar is.

Let op: de fiscale aftrek van studiekosten geldt in ieder geval t/m 2018. Vanaf 2019 wordt deze fiscale faciliteit waarschijnlijk gewijzigd.

Of de studiekosten (boven het drempelbedrag) in uw geval aftrekbaar zijn kunnen wij niet voor u beoordelen. Voor specifieke informatie daarover kunt u het best contact opnemen met een belastingadviseur of de belastingdienst. Voor globale informatie over de aftrekbaarheid van studiekosten kunt u bij het Evangelisch College contact opnemen met dhr. Jan Kranendonk (adjunct-directeur financiën).

Tot wanneer kan ik annuleren?

Wanneer je de voorgenomen studie vóór 1 september annuleert, dan ben je geen verdere kosten aan het Evangelisch College verschuldigd anders dan het inschrijfgeld.

Na 1 september ben je als student het collegegeld van één jaar (voor de opleiding waarvoor je bent ingeschreven) plus de kosten van het lesmateriaal (de studiemodulen) aan het Evangelisch College verschuldigd. Je dient dit bedrag te betalen ongeacht het aantal colleges dat je tijdens het collegejaar volgt. Er kan dus geen teruggave van dit gefactureerde bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook. Zie voor meer informatie de Opleidingsovereenkomst.

Opleidingsovereenkomst

Is er gespreide betaling mogelijk?

Op het Aanmeldingsformulier kan je aangeven of je het collegegeld en het lesmateriaal (studiemodulen) in één keer wilt betalen of middels een gespreide betaling. Bij gespreide betaling heb je de keuze uit:

  • Gespreide betaling in 10 termijnen: € 50,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).
  • Gespreide betaling in 3 termijnen (eind september, eind november, eind januari): € 25,- toeslag (ongeacht de factuuromvang).

NB Bij voortijdige studiebeëindiging blijft de termijnbetaling van toepassing, totdat het volledige collegegeld + lesmateriaal van het betreffende collegejaar is betaald.

Voor eventueel bestelde studieboeken e.d. ontvang je als student tijdens het collegejaar per email één of meerdere facturen. Het bedrag dat op de factuur vermeld staat, wordt aan het einde van de maand waarin de factuur verkregen wordt via automatische incasso door het Evangelisch College geïnd.

Hoe worden vakken getoetst?

Dat verschilt sterk per vak. In de meeste gevallen horen er één of meerdere verwerkingsopdrachten bij een vak en soms zal je een schriftelijk tentamen moeten maken. De opdrachten zijn soms meer theoretisch van aard (een exegese of paper) en soms meer op de praktijk gericht. De instructies hiervoor staan beschreven op de vakomschrijvingendie bij aanvang van het jaar worden uitgedeeld.

Welke toelatingseisen gelden er voor de Sprekersroute?

Voor het volgen van de Sprekersroute geldt de toelatingseis van een werk- of denkniveau op havo niveau of mbo-niveau 3/4. Je moet dit op papier kunnen aantonen. Daarbij is ook een redelijke beheersing van de Engelse taal vereist.

Voldoe je niet aan deze eis? Kijk dan eens onze andere opleidingen. Deze kan je volgen als toehoorder of op A-niveau en daarvoor geldt geen toelatingseis.