Opleidingsovereenkomst

Versie: juni 2021


Beste (kandidaat) student, graag heten we je hartelijk welkom bij het Evangelisch College (EC)!
Geweldig dat je je aan wilt melden voor één van onze opleidingen of cursussen. Omdat we alles volgens de Nederlandse wet willen doen en naar jou toe zo transparant mogelijk willen zijn, hebben we onze studiespelregels op een rijtje gezet, zodat je weet waar je aan toe bent en waarmee je akkoord gaat als je bij ons komt studeren. Wel zo mooi om dit vooraf te weten (en niet achteraf te vernemen).

Met het verzenden van het aanmeldingsformulier weet je (en ga je akkoord met) het volgende.

 • Je meldt je aan voor de opleiding die op het aanmeldingsformulier door jou is aangegeven.
 • Je onderschrijft de geloofsbelijdenis van het EC (zie: www.evangelisch-college.nl/identiteit).
 • Je bent bekend met de kosten van de door jou gekozen opleiding (studiegeld, studiematerialen, tentamenkosten, e.d., zoals die bij de opleiding vermeld staan op de website), die hierna worden genoemd ‘studiekosten’.
 • Je bent bereid en zegt toe de financiële verplichting voor de studiekosten volledig op je te nemen.
 • Je gaat akkoord met de incasso van de jaarlijkse kosten van de EC-Studiepas (deze kosten staan ook bij je gekozen opleiding vermeld op de website).
 • Je aanvaardt de betalingswijze van de studiekosten: automatische incasso.
  Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving, dan is het mogelijk het bedrag binnen 56 dagen via de bank te laten terugboeken; dit is wettelijk zo geregeld.
 • Je aanvaardt ook de volgende betalingsvoorwaarden:
  • Je draagt er zorg voor dat er voldoende geld staat op de door jou opgegeven bankrekening, zodat de studiekosten geïncasseerd kunnen worden. Als dit incasseren namelijk niet mogelijk blijkt (vanwege geldtekort of om andere redenen), dan moet het EC hiervoor extra kosten aan de bank betalen (zogenaamde stornokosten) en hebben we extra administratieve werkzaamheden te doen. Deze kosten moeten we dan helaas aan jou doorberekenen. De eerste keer dat dit voorkomt, bedragen de kosten € 10,-.
  • Als het in een studiejaar meer dan één keer voorkomt, dat een incasso niet kan worden uitgevoerd, dan worden deze kosten € 20,- per extra benodigde incasso-opdracht en/of per aanmaning.
   Probeer deze kosten dus te voorkomen door er voor te zorgen dat er voldoende geld op je rekening staat. Door onze informatie (via factuur, informatiebrief en/of website) weet je altijd wanneer de incasso plaatsvindt. Bij reguliere (maand)termijnen kun je ervan uitgaan dat de incasso plaatsvindt in de laatste week van de maand (rond de 26e van de maand).
  • Als we een incasso meerdere keren niet kunnen incasseren en/of als je op onze aanmaningen niet of nauwelijks reageert, dan moeten we een erkend gerechtsdeurwaarder c.q. incassobureau inschakelen om de (studie)kosten toch te kunnen innen. Ook is het dan zo dat er met terugwerkende kracht wettelijke rente wordt berekend over het openstaande bedrag, vanaf het moment dat je dit bedrag verschuldigd was. Zowel deze (helaas hoge) incassokosten áls de wettelijke rente zijn kosten die voor jouw rekening komen.
   Deze onnodige kosten kun je dus voorkomen: enerzijds door er voor te zorgen dat er steeds voldoende geld op je rekening staat, of anderzijds, als dit door omstandigheden niet mogelijk is, tijdig met ons contact op te nemen over je financiële situatie.
  • Het spreekt vanzelf dat zolang er nog betalingsverplichtingen zijn, je de incassomachtiging niet kunt intrekken.
 • Mocht je door onvoorziene omstandigheden je opleiding op enig moment willen beëindigen, dan zijn er de volgende annuleringsregels.
  • Vanaf het moment dat je het aanmeldingsformulier verstuurt, heb je nog een bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering binnen deze 14 dagen ben je ons alleen € 15,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Bij annulering na deze eerste 14 dagen maar vóór 1 september ben je alleen het inschrijfgeld verschuldigd.
  • Bij annulering na 1 september ben je de studiekosten van één jaar, voor de opleiding of cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, verschuldigd, ongeacht of je nog wel of niet de lessen volgt.
   Er kan dan dus geen teruggave van de studiekosten van dat studiejaar plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie ook.
   • Alleen in wel heel bijzondere omstandigheden kan hiervan wat betreft het studiegeld worden afgeweken, bijvoorbeeld in geval van een overlijden. In een dergelijke situatie kan er een restitutieaanvraag worden ingediend, op grond waarvan de adjunct-directeur financiën zal beoordelen of restitutie mogelijk en redelijk is. Indien restitutie wordt toegekend, dan zal bij opzegging tussen 1 september en de eerste lesdag maximaal 50% van het studiegeld worden gerestitueerd en bij opzegging vóór 1 januari maximaal 25% van het studiegeld worden gerestitueerd. Andere kosten, zoals studiematerialen, worden niet gerestitueerd.
  • Je gaat ermee akkoord dat we er van uitgaan dat je jaarlijks op dezelfde manier als in het lopende studiejaar je studie in het volgende studiejaar voortzet. Wil je echter de studie op een andere wijze voortzetten, of wil je met ingang van het nieuwe studiejaar de studie voortijdig beëindigen, of rond je je studie af, dan moet je dit zelf vóór 1 juni van het lopende studiejaar aangeven. Deze wijziging, voortijdige beëindiging of afronding van de studie geef je aan door middel van het daarvoor bestemde mutatie- of afmeldingsformulier, dat je op het Studieportaal aantreft.
   Als je geen wijziging, beëindiging of afronding vóór 1 juni hebt aangegeven, betekent dit dus dat je op dezelfde manier als het lopende studiejaar staat ingeschreven voor het volgend studiejaar. Hierbij gelden dan ook de daarbij behorende betalingsverplichtingen.
   • Een uitzondering hierop geldt bij de ETS-Bijbelcursus. Voor deze cursus geldt dat je bij beëindiging na 1 juni, maar vóór 1 september niet het gehele bedrag van de studiekosten van het komende studiejaar verschuldigd bent, maar alleen een bedrag van 10% van het voor dat jaar geldende cursusgeld.
 • Je bent ervan op de hoogte dat de opleidingen of leslocaties altijd onder voorbehoud worden aangeboden. Mocht een opleiding niet aangeboden kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers), dan ben je geen studiekosten hiervoor verschuldigd.
 • Ook weet je dat het EC als opleidingsinstituut wijzigingen kan doorvoeren in het opleidingsaanbod en de studiekosten. Als hiervan sprake is, dan word je hierover uiterlijk medio mei op de hoogte gebracht.
 • Je aanvaardt en respecteert het copyright op alle uitgereikte studiematerialen.
 • Je weet dat cijfers en studiepunten in principe 10 jaar geldig blijven. Deze 10 jaar betreft de periode vanaf het kalenderjaar waarin het cijfer/studiepunt is behaald. Na deze periode van 10 jaar mag het EC het cijfer/studiepunt laten vervallen als er geen certificaat of diploma mee is behaald.
 • Je weet dat het EC het recht heeft de opleidingsovereenkomst te wijzigen, waardoor de bestaande overeenkomst komt te vervallen. Het EC verplicht zich echter deze wijziging vóór medio mei van het lopende studiejaar aan jou te laten weten.
 • Je bent ermee bekend dat het EC deze opleidingsovereenkomst mag ontbinden, als:
  • jij je niet houdt aan de afspraken van deze opleidingsovereenkomst;
  • jij op welke manier ook fraude pleegt bij (de opleidingen van) het EC;
  • jij je financiële verplichtingen t.a.v. het EC niet nakomt;
  • je het benodigde niveau voor een opleiding aantoonbaar niet aankunt en de studieadviezen van de opleidingscoördinator naast je neerlegt;
  • je van storende invloed bent in de lessituatie, waardoor dit ten koste gaat van de kwaliteit van de lessen en de onderlinge verhouding met medestudenten;
  • jouw levensgedrag niet (meer) overeenkomt met de christelijke geloofsleer en levenswandel zoals omschreven staat in de geloofsbelijdenis en in het identiteitsdocument van het EC op onze website: www.evangelisch-college.nl/identiteit.
 • Als het EC om één of meerdere van bovengenoemde redenen genoodzaakt is de opleidingsovereenkomst te ontbinden, dan vervallen daarmee niet je eventuele resterende betalingsverplichtingen.

Als Evangelisch College geven we met het aannemen van jou als student te kennen dat wij ons verantwoordelijk weten voor:

 • De administratie, organisatie en coördinatie van de aangeboden opleidingen.
 • De kwaliteitsbewaking van de aangeboden opleidingen.
 • Het in woord en daad uiting geven aan onze evangelische identiteit.
 • Het doen van al het mogelijke om de door jou gekozen opleiding aan te (blijven) bieden, zodat je gelegenheid hebt om de aangeboden opleiding waarvoor je je hebt aangemeld ook af te kunnen ronden (binnen de hiervoor gestelde termijn).
 • Het zodanig omgaan met onze financiële middelen dat ook op langere termijn de door jou gekozen opleiding aangeboden kan blijven worden. Mede om deze reden wordt de jaarrekening jaarlijks ter beoordeling voorgelegd aan een accountantskantoor.
 • Het je tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen aangaande curriculum, opleidingsaanbod, leslocaties, studiekosten en opleidingsovereenkomst.
 • Het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens, zodat we deze niet zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, zoals we dat hebben vastgelegd in onze privacyverklaring.
 • Het zorgdragen voor een veilige (leer)omgeving.
 • Het beschikken over een formele klachtenprocedure.
 • Het werken aan duurzame relaties met andere christelijke opleidingsinstituten en organisaties en voor het opbouwen van een positieve naam in ‘christelijk Nederland’.

Opleidingsovereenkomst, versie januari 2020

Het opleidingsinstituut Evangelisch College (EC) en student (diegene die zich aanmeldt voor een opleiding bij één van de scholen van het EC) komen het volgende overeen.

De student geeft met het insturen van het aanmeldingsformulier te kennen:

 • Zich te willen aanmelden voor de opleiding die op het aanmeldingsformulier is aangegeven.
 • De geloofsbelijdenis van het opleidingsinstituut te onderschrijven.
 • Bekend te zijn met de kosten van de opleiding (studiegeld en studiematerialen, hierna aangeduid met ‘studiekosten’) en deze financiële verplichting volledig op zich te nemen.
 • Akkoord te gaan met de jaarlijkse kosten van de EC-Studiepas.
 • Akkoord te gaan met de betalingswijze van de studiekosten: automatische incasso.
  Indien de student het niet eens is met een afschrijving, is het mogelijk het bedrag binnen 56 dagen via de bank te laten terugboeken.
 • Akkoord te gaan met de volgende betalingsvoorwaarden:
  • De student dient er zorg voor te dragen dat er voldoende tegoed staat op de opgegeven bankrekening, zodat de studiekosten door het opleidingsinstituut geïncasseerd kunnen worden. Indien de incasso als gevolg van onvoldoende tegoed wordt geweigerd, wordt er vanwege de extra werkzaamheden en bankkosten € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
  • Indien het in een studiejaar voorkomt, dat er meer dan één incasso niet kan worden uitgevoerd, worden de administratiekosten verhoogd met € 20,- per extra benodigde incasso opdracht en/of per aanmaning.
  • Indien een incasso herhaaldelijk niet kan worden geïncasseerd en/of op aanmaningen niet adequaat wordt gereageerd door de student, is het opleidingsinstituut genoodzaakt een erkend gerechtsdeurwaarder c.q. incassobureau in te schakelen. De (hoge) kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de student. Tevens wordt er met terugwerkende kracht wettelijke rente berekend over het openstaande bedrag, vanaf het moment dat dit verschuldigd was.
  • Zolang er nog betalingsverplichtingen zijn, kan de student de incassomachtiging niet intrekken.
 • Akkoord te gaan met de volgende annuleringsvoorwaarden bij aanmelding:
  • De student heeft na het insturen van het aanmeldingsformulier een bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering binnen deze 14 dagen is de student geen kosten verschuldigd, behalve € 12,50 administratiekosten.
  • Bij annulering na 14 dagen en vóór 1 september is de student alleen het inschrijfgeld en/of de aanbetalingskosten verschuldigd.
  • Bij annulering na 1 september is de student de volledige studiekosten van één jaar, voor de opleiding waarvoor is ingeschreven, verschuldigd. De student dient dit bedrag te betalen, ongeacht of er wel of geen lessen tijdens het studiejaar worden gevolgd. Er kan dus geen  teruggave van dit bedrag plaatsvinden (noch geheel, noch gedeeltelijk) bij verandering in de studie, bij vroegtijdige studiebeëindiging, of bij welke andere situatie dan ook.
   • Een uitzondering hierop geldt bij de ETS-Bijbelcursus. Voor deze cursus geldt dat er bij beëindiging vóór 1 oktober een restitutie plaatsvindt van het cursusgeld (excl. aanbetaling). Bij opzegging vóór 1 januari ontvangt men een restitutie van 50% van het cursusgeld (excl. aanbetaling).
   • Een mogelijke uitzondering hierop geldt bij de overige deeltijdopleidingen in geval van uitzonderlijke, onvoorziene of bijzondere omstandigheden die tot annulering van de studie leiden. In dat geval dient een restitutieaanvraagformulier te worden ingediend, op grond waarvan de adjunct-directeur financiën zal beoordelen of restitutie mogelijk en redelijk is. Indien restitutie wordt toegekend, dan zal bij opzegging tussen 1 september en de eerste lesdag maximaal 50% van het collegegeld worden gerestitueerd en bij opzegging vóór 1 januari maximaal 25% van het collegegeld worden gerestitueerd.
  • Akkoord te gaan dat de school er van uitgaat dat een student jaarlijks op gelijke wijze (met dezelfde status) de studie voortzet, tenzij de student zelf vóór 1 juni van het lopende studiejaar aangeeft de studie op een andere wijze te willen voortzetten of met ingang van het nieuwe studiejaar de studie te willen beëindigen. Deze wijziging of beëindiging dient middels het daarvoor bestemde formulier van de betreffende school te worden doorgegeven. Indien de student dit niet vóór 1 juni heeft aangegeven, staat de student (met dezelfde status) ingeschreven voor het volgend studiejaar en gelden de daarbij behorende betalingsverplichtingen. Deze regeling geldt ook als de student de studie heeft afgerond.
   • Een uitzondering geldt bij de ETS-Bijbelcursus. Bij afmelding tussen 1 juli en 1 september is de student € 25,- administratiekosten verschuldigd. Bij afmelding na 1 september geldt de bovenstaande annuleringsregeling.
 • Akkoord te gaan dat de opleidingen of leslocaties altijd onder voorbehoud worden aangeboden. Mocht een opleiding niet aangeboden kunnen worden (bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers), dan is de student geen kosten verschuldigd aan de school.
 • Akkoord te gaan met de mogelijkheid dat het opleidingsinstituut wijzigingen kan doorvoeren in het opleidingsaanbod en de studiekosten. De student wordt hierover bijtijds in kennis gesteld.
 • Akkoord te gaan het copyright op alle uitgereikte studiematerialen te eerbiedigen.
 • Akkoord te gaan dat cijfers en studiepunten 10 jaar geldig blijven, ingaand op het jaar dat het cijfer/studiepunt is behaald, en daarna vervallen (indien er geen certificaat of diploma is behaald).
 • Akkoord te gaan dat het opleidingsinstituut het recht heeft, indien noodzakelijk, de opleidingsovereenkomst jaarlijks te wijzigen, waarmee de voorgaande overeenkomst komt te vervallen. Het opleidingsinstituut dient de student hierover vóór 1 juli te informeren.
 • Akkoord te gaan dat het opleidingsinstituut het recht heeft deze opleidingsovereenkomst te ontbinden, indien:
  • de student zich niet houdt aan de afspraken van deze opleidingsovereenkomst; de student de financiële verplichtingen t.a.v. het opleidingsinstituut niet nakomt.
  • de student het benodigde niveau voor een opleiding aantoonbaar niet aankan en de studieadviezen van de opleidingscoördinator naast zich neerlegt;
  • de student een storende invloed heeft in de lessituatie waardoor dit ten koste gaat van de kwaliteit van de lessen en de onderlinge verhouding met medestudenten;
  • het gedrag van de student niet strookt met de christelijke geloofsleer en levenswandel zoals deze omschreven staat in de geloofsbelijdenis en in het Identiteitsdocument van het Evangelisch College.
 • Indien het opleidingsinstituut om bovengenoemde redenen genoodzaakt is de opleidingsovereenkomst te ontbinden, vervallen daarmee niet de eventuele resterende betalingsverplichtingen van de student.

Het opleidingsinstituut geeft met het aannemen van een student te kennen:

 •  Zich verantwoordelijk te weten voor de administratie, organisatie en coördinatie van de aangeboden opleidingen.
 • Zich verantwoordelijk te weten voor de kwaliteitsbewaking van de aangeboden opleidingen.
 • Zich verantwoordelijk te weten om in woord en daad uiting te geven aan haar evangelische identiteit.
 • Zich verantwoordelijk te weten er alles aan te zullen doen een student de gekozen opleiding te (blijven) aanbieden, zodat de student gelegenheid heeft om de aangeboden opleiding waarvoor is ingeschreven ook af te kunnen ronden (binnen de hiervoor gestelde termijn).
 • Te beschikken over een formele klachtenprocedure.
 • Op verantwoorde wijze om te gaan met haar financiële middelen ten einde ook op langere termijn de opleidingen te kunnen (blijven) aanbieden. Ter controle wordt de jaarrekening jaarlijks ter beoordeling voorgelegd aan een accountantskantoor.
 • De student tijdig op de hoogte te brengen van wijzigingen aangaande curriculum, opleidingsaanbod, leslocaties, studiekosten en opleidingsovereenkomst.
 • Zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en deze niet zonder toestemming van de student aan derden te verstrekken.
 • Zich in te zetten voor duurzame relaties met andere christelijke opleidingsinstituten en een positieve naam op te bouwen in ‘Christelijk Nederland’.