Mutatieformulier – Informatie en voorwaarden

Om een goede afwikkeling van zaken te bewerkstelligen, willen we je op een aantal zaken wijzen. Kies welke situatie voor jou van toepassing is:
1. Beëindiging studie tijdens lopend collegejaar
Je hebt om persoonlijke redenen besloten de studie te beïndigen tijdens het lopend collegejaar en per direct de studie stop te zetten en, indien van toepassing, geen colleges meer te volgen. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • Zoals in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) staat aangegeven, kan bij voortijdige beëindiging van de studie helaas geen collegegeld worden teruggegeven. Dit betekent in geval van termijnbetaling dat de maandelijkse betalingen blijven doorgaan tot en met de laatste termijnbetaling en daarna wordt de termijnbetaling automatisch stopgezet.
 • Ook al ben je gestopt met de studie, voor de colleges waarvoor je betaald hebt, behoud je tot aan het einde van het collegejaar het recht om deze als toehoorder bij te wonen.
 • Vanaf het moment van je berichtgeving is het aanmaken van studiemateriaal stopgezet. Indien je het overige materiaal, dat dit jaar mogelijkerwijs nog aan de studenten wordt uitgedeeld, toch in je bezit wilt hebben, kun je de administratie hierom vragen. De kosten hiervan, inclusief de kosten van verpakking en verzending, zullen je dan per factuur worden berekend. Indien je een studie volgt waarbij de studiematerialen zijn inbegrepen bij het collegegeld, is dit punt niet van toepassing. Mits voldaan is aan de financiele verplichtingen, heb je recht op de studiematerialen.
 • Van het materiaal dat reeds aan je is uitgereikt (of gereed ligt en nog niet door je is opgehaald) – en nog niet gefactureerd is – ontvang je te zijner tijd alsnog een factuur. Indien je niet in staat bent om dit eventueel gereed liggend studiemateriaal op te komen halen, willen we je deze materialen nazenden. De kosten van verpakking en verzending worden je dan middels dezelfde factuur berekend.
 • Eventueel gemaakte en nog niet terug ontvangen tentamens en/of werkstukken worden in één zending toegezonden. Dit vindt normaliter plaats in de eerste periode van het nieuwe collegejaar wanneer het door de docenten gecorrigeerde tentamenmateriaal (van het afgelopen collegejaar) door ons ontvangen is en verwerkt in het cijferregistratiesysteem. Bij verwerking van de laatste cijfermutatie krijg je automatisch de meest recente cijferlijst gemaild.
 • Indien je in aanmerking meent te komen voor één of meerdere certificaten en deze ook daadwerkelijk in ontvangst wilt nemen (zie het OER voor de voorwaarden), kun je dit aangeven op het mutatieformulier. De uitreiking vindt normaliter plaats op een zaterdag in november van het volgende collegejaar.
 • Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat tijdens de deeltijdstudie behaalde studiepunten ook geldig zijn bij het afstandsonderwijs. Ook modulen die je tijdens de deeltijdstudie hebt aangeschaft, kunnen voor het afstandsonderwijs gebruikt worden (mits recent qua inhoud). Voor informatie over omschakeling van deeltijdstudie naar afstandsonderwijs, kun je bij de administratie terecht.
 • In geval je te kennen hebt gegeven volgend collegejaar opnieuw aan de deeltijdstudie te willen beginnen, of de studie wilt voortzetten, ontvang je van ons eind augustus/begin september een uitnodiging voor het nieuwe collegejaar.
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen als je – wanneer dan ook – de studie weer zou willen voortzetten. Je cijfers blijven bewaard (cijfers blijven tien jaar geldig) en je studentdossier blijft geactiveerd. Ook blijf je door de studiepas toegang houden tot het Studentenplaza, ontvang je uitnodigingen voor een symposium e.d., ontvang je korting op de toegangsprijs van een symposium en op studiematerialen, en wordt het EC-Magazine je toegezonden, waardoor je op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen en studiemogelijkheden van het Evangelisch College.
 • Voor het lopende jaar heb je de kosten van de studiepas reeds betaald. Bij aanvang van een nieuw collegejaar zullen de kosten (€15,-) van je rekening worden afgeschreven. Zou je om welke reden ook het gebruik van de Studiepas willen stopzetten (waardoor je dus niet meer ingeschreven staat), dan kun je dit op eenvoudige wijze aangeven via de website.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
2. Beëindiging studie na afronding lopend collegejaar
Je hebt om persoonlijke redenen besloten de studie te beëindigen, maar nog wel het lopend collegejaar af te maken. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • Eventueel gemaakte en nog niet terug ontvangen tentamens en/of werkstukken worden in één zending toegezonden. Dit vindt normaliter plaats in de eerste periode van het nieuwe collegejaar wanneer het door de docenten gecorrigeerde tentamenmateriaal (van het afgelopen collegejaar) door ons ontvangen is en verwerkt in het cijferregistratiesysteem. Bij verwerking van de laatste cijfermutatie krijg je automatisch de meest recente cijferlijst gemaild.
 • Indien je in aanmerking meent te komen voor één of meerdere certificaten en deze ook daadwerkelijk in ontvangst wil nemen (zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER)  voor de voorwaarden), kun je dit aangeven op het mutatieformulier. De uitreiking vindt normaliter plaats in november van het volgende collegejaar.
 • Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat tijdens de deeltijdstudie behaalde studiepunten ook geldig zijn bij het afstandsonderwijs. Ook modulen die je tijdens de deeltijdstudie hebt aangeschaft, kunnen voor het afstandsonderwijs gebruikt worden (mits recent qua inhoud). Voor informatie over omschakeling van deeltijdstudie naar afstandsonderwijs, kun je bij de administratie terecht.
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen als je – wanneer dan ook – de studie weer zou willen voortzetten. Je cijfers blijven bewaard en je studentdossier blijft geactiveerd. Ook blijf je door de studiepas toegang houden tot het Studentenplaza, ontvang je uitnodigingen voor een symposium e.d., ontvang je korting op de toegangsprijs van een symposium en op studiematerialen, en wordt het EC-Magazine je toegezonden, waardoor je op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen en studiemogelijkheden van het Evangelisch College.
 • Voor het lopende jaar heb je de kosten van de studiepas reeds betaald. Bij aanvang van een nieuw collegejaar zullen de kosten (€15,-) van je rekening worden afgeschreven. Zou je om welke reden ook het gebruik van de studiepas willen stopzetten (waardoor je dus niet meer ingeschreven staat), dan kun je dit op eenvoudige wijze aangeven via de website.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
3a. Wijziging status: van DO of GAO naar reparatietraject (‘tussenjaar’) of vice versa – met specialisatie
Deze situatie doet zich voor wanneer je studeert via het deeltijdonderwijs of gestructureerd afstandsonderwijs en besluit een tussenjaar in te lassen om de studie bij te werken, met name door gemiste of met een onvoldoende afgesloten vakken te herkansen, en tegelijkertijd aan je specialisatie werkt. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • De grootste verandering betreft het feit dat je bij het reparatietraject niet langer collegegeld betaalt, maar betaalt per vak. Zowel aanschaf van studiemateriaal als aanvraag van tentamens verloopt via de webshop. Voor alle informatie over het afstands- en deeltijdonderwijs, zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
 • Voor de begeleiding van de specialisatie betaal je jaarlijks een zogenoemde ‘continueringsbijdrage’ (zie studieportaal).
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
3b. Wijziging status: van DO of GAO naar reparatietraject (‘tussenjaar’) of vice versa – zonder specialisatie
Deze situatie doet zich voor wanneer je studeert via het deeltijdonderwijs of gestructureerd afstandsonderwijs en besluit een tussenjaar in te lassen om de studie bij te werken, met name door gemiste of met een onvoldoende afgesloten vakken te herkansen. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • De grootste verandering betreft het feit dat je bij het reparatietraject niet langer collegegeld betaalt, maar betaalt per vak. Zowel aanschaf van studiemateriaal als aanvraag van tentamens verloopt via de webshop. Voor alle informatie over het afstands- en deeltijdonderwijs, zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
4a. Wijziging status: naar reparatietraject (‘aanvullend jaar’) – met afronding specialisatie
Als je alle colleges van het deeltijdonderwijs hebt gevolgd, of via het gestructureerd afstandsonderwijs hebt gestudeerd, maar nog bepaalde vakken moet inhalen of herkansen om voor een certificaat of diploma in aanmerking te komen en tevens bezig bent met afronding van de specialisatie, behoor je tot deze categorie. Via het afstandsonderwijs volg je dan een ‘reparatietraject’ om de studie geheel af te ronden. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • De grootste verandering betreft het feit dat je bij het reparatietraject niet langer collegegeld betaalt, maar betaalt per vak. Zowel aanschaf van studiemateriaal als aanvraag van tentamens verloopt via de webshop. Voor alle informatie over het afstands- en deeltijdonderwijs, zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
 • Voor de begeleiding van de specialisatie betaal je jaarlijks een zogenoemde ‘continueringsbijdrage’ (zie website).
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
4b. Wijziging status: naar reparatietraject (‘aanvullend jaar’) – zonder afronding specialisatie
Als je alle colleges van het deeltijdonderwijs hebt gevolgd, of via het gestructureerd afstandsonderwijs hebt gestudeerd, maar nog bepaalde modulen moet inhalen of herkansen om voor een certificaat of diploma in aanmerking te komen, behoor je tot deze categorie. Via het afstandsonderwijs volg je dan een ‘reparatietraject’ om de studie geheel af te ronden. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • De grootste verandering betreft het feit dat je bij het reparatietraject niet langer collegegeld betaalt, maar betaalt per module. Zowel aanschaf van studiemateriaal als aanvraag van tentamens verloopt via de webshop. Voor alle informatie over het afstands- en deeltijdonderwijs, zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
5. Wijziging status: GAO naar DO of vice versa
Je hebt besloten om vanaf volgend collegejaar over te stappen van gestructureerd afstandsonderwijs naar deeltijdonderwijs of vice versa. Dit kan zijn omdat je gewoonweg liever op afstand studeert, of juist behoefte hebt aan colleges. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • Aangezien het curriculum van het deeltijd- en het afstandsonderwijs volledig identiek is, blijven behaalde cijfers en studiepunten gewoon geldig en kunnen ook de modulen die voor het deeltijdonderwijs zijn aangeschaft (mits recent qua inhoud) worden gebruikt voor het afstandsonderwijs en andersom. Alleen zijn de opdrachten van het afstandsonderwijs niet van toepassing bij het deeltijdonderwijs, omdat de docent eigen opdrachten zal verstrekken. Voor alle informatie over het afstands- en deeltijdonderwijs, zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER).
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Niet elke studie(wijze) kent hetzelfde financiële plaatje. Een verandering van studie(wijze) kan derhalve leiden tot een verandering van financiële verplichtingen. Zie de website voor de actuele prijzen.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
6. Wijziging status: van toehoorder naar student of vice versa
Je hebt besloten om vanaf volgend collegejaar over te stappen van toehoorder naar student of vice versa. De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • Van toehoorder naar student: Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen.
 • Van student naar toehoorder: Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen als je – wanneer dan ook – de studie weer als student zou willen voortzetten. Je cijfers blijven bewaard en je studentdossier blijft geactiveerd.
 • De kosten van student-zijn of toehoorderschap verschillen. Raadpleeg de website voor de actuele financiële verplichtingen die een verandering van toehoorder naar student of vice versa met zich meebrengt.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
7. Wijziging studielocatie
Je hebt besloten om vanaf volgend collegejaar te wijzigen van studielocatie i.v.m. verhuizing of om andere (praktische) redenen. In principe is dit geen probleem en brengt dit, afgezien van de locatiewisseling, geen extra wijzigingen met zich mee (behalve als je natuurlijk tegelijkertijd ook de overstap maakt van toehoorder naar student of vice versa). Echter, aangezien de programma’s van de verschillende locaties niet perse synchroon lopen, is het verstandig te informeren bij de administratie in hoeverre je overstap wat betreft curriculum goed aansluit. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het komend jaar op de nieuwe locatie dezelfde vakken worden aangeboden als die je in het vorig jaar op de oude locatie al hebt gevolgd. In een dergelijk geval is het weinig zinvol de overstap te maken. Je kunt dan heroverwegen alsnog op de huidige locatie te blijven, of overstappen naar het gestructureerd afstandsonderwijs.
8. Afronding studie
Na dit lopende collegejaar is je studie afgerond en kom je in aanmerking voor één of meerdere certificaten of een diploma (Indien je voldoet aan alle vereisten voor een certificaat, maar doorstudeert voor een volgende, wordt normaliter pas overgegaan tot uitreiking wanneer je daadwerkelijk stopt met studeren; je ontvangt dan alle behaalde certificaten tegelijkertijd.) Ook indien je na de zomervakantie nog een enkele module zal herkansen, maar zicht hebt op afstuderen in januari van het volgend collegejaar, val je in deze categorie. (Indien je wel alles hebt gevolgd via het deeltijd- of afstandsonderwijs, maar nog bepaalde modulen moet inhalen of herkansen en dit normaliter niet gerealiseerd kan worden voor de eerstvolgende diplomering in januari van het volgende collegejaar, val je in categorie 3: reparatietraject, zie boven.) De volgende voorwaarden zijn op jouw situatie van toepassing.
 • Eventueel gemaakte en nog niet terug ontvangen tentamens en/of werkstukken worden in één zending toegezonden. Dit vindt normaliter plaats in de eerste periode van het nieuwe collegejaar wanneer het door de docenten gecorrigeerde tentamenmateriaal (van het afgelopen collegejaar) door ons ontvangen is en verwerkt in het cijferregistratiesysteem. Bij verwerking van de laatste cijfermutatie krijg je automatisch de meest recente cijferlijst gemaild.
 • Indien je een certificaat, certificaten of een diploma in ontvangst wilt nemen (zie het Onderwijs- en Examenreglement (OER) voor de voorwaarden), kun je dit aangeven op het mutatieformulier. De uitreiking vindt normaliter plaats in november van het volgende collegejaar.
 • Indien je in aanmerking komt voor een diploma zal er ofwel vóór ofwel na de zomervakantie (maar vóór medio november) een eindgesprek plaatsvinden (zie het OER voor meer info).
 • Wellicht ten overvloede wijzen we er op dat tijdens de deeltijdstudie behaalde studiepunten ook geldig zijn bij het afstandsonderwijs. Ook modulen die je tijdens de deeltijdstudie hebt aangeschaft, kunnen voor het afstandsonderwijs gebruikt worden (mits recent qua inhoud). Voor informatie over omschakeling van deeltijdstudie naar afstandsonderwijs, kun je bij de administratie terecht.
 • Op basis van je EC-studiepas blijf je bij ons ingeschreven staan. Je hoeft dus niet opnieuw inschrijfgeld te betalen als je – wanneer dan ook – de studie weer zou willen voortzetten. Je cijfers blijven bewaard en je studentdossier blijft geactiveerd. Ook blijf je door de studiepas toegang houden tot het Studentenplaza, ontvang je uitnodigingen voor een symposium e.d., ontvang je korting op de toegangsprijs van een symposium en op studiematerialen, en wordt het EC-Magazine je toegezonden, waardoor je op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen en studiemogelijkheden van de ETA.
 • Voor het lopende jaar heb je de kosten van de studiepas reeds betaald. Bij aanvang van een nieuw collegejaar zullen de kosten (€15,-) van je rekening worden afgeschreven.
 • Mocht je nog vragen hebben over de bovengenoemde punten, of over andere zaken, neem dan gerust contact met ons op.
 

Versie: oktober 2018