Stichting Vrienden van de EBS

De Belastingdienst heeft Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan deze stichting aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

 Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool
RSIN (fiscaal nummer):8161.16.350
Post- en bezoekadres:Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
Telefoonnummer:078-6190037
Website:www.vriendenebs.nl
Bestuur:drs. F.S.L. Koopmans, voorzitter
drs. E.J. Tigelaar AA, penningmeester
Mevr. W. Bal-Plomp, vice-voorzitter
Mevr. G.B. Houter-Seinen, secretaris
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden; uitsluitend reiskosten worden vergoed.
Personeel:De stichting heeft geen directie- of andere personeelsleden in dienst.
Historische achtergrond:Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool is opgericht op 22 oktober 2001 voor onder meer het werven van fondsen ten behoeve van stichting Evangelische Bijbelscholen (EBS), waaronder indertijd de volgende scholen vielen: de Evangelische Toerusting School (ETS) en de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH).
Inmiddels is de ETH onderdeel geworden van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), een school die door de overheid wordt gesubsidieerd.
De ETS is ondergebracht bij stichting Evangelisch College (EC), een onderwijsinstelling die is ontstaan in 2011 middels een fusie van stichting Evangelische Bijbelscholen en stichting Evangelische Theologische Academie (ETA). Omdat deze instelling niet door de overheid gesubsidieerd wordt, richt stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool zich sinds 2011 uitsluitend op de ondersteuning van het Evangelisch College.
Doelstelling van de stichting:Het op materiële en immateriële wijze leveren van bijdragen aan uitsluitend de stichting Evangelische Bijbelscholen (en haar rechtsopvolger: stichting Evangelisch College) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Dit gebeurt onder meer door het geven van daadwerkelijke en financiële steun, bijvoorbeeld op grond van verkregen schenkingen, erfstellingen, legaten, giften en donaties.
Financiële verantwoording:Vanwege het onderbrengen van de ETH bij de CHE en vanwege de fusie met de ETA (zie historische achtergrond), hebben de activiteiten van stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool tijdelijk stilgelegen en zijn er weinig financiële transacties geweest, zoals blijkt uit de jaarrekening. Na de totstandkoming en opstart van het Evangelisch College heeft de stichting haar activiteiten weer opgepakt en wil zij vanaf 2014 actief aan haar doelstelling werken.
Strategie en beleid
(2022-2025):
Het beleid van Stichting Vrienden van de Evangelische Bijbelschool richt zich op het werven van fondsen (vooral in de vorm van donaties en legaten) bij particulieren, kerken en bedrijven ten behoeve van het financieel ondersteunen van stichting Evangelisch College.
Hiertoe ontplooit de stichting de volgende activiteiten:
– Het verzorgen van (s)preekbeurten en lezingen;
– Het verspreiden van wervend foldermateriaal;
– Het gebruikmaken van (een deel van) de uitgave van het EC-Magazine.
Het vermogen dat dankzij donaties en legaten ontvangen wordt, wordt beheerd door de penningmeester van de stichting. Betalingen e.d. vinden onder verantwoordelijkheid van de penningmeester plaats door de boekhouding van het Evangelisch College.

Documenten

  Naam Beschrijving Datum
VvdEBS jaarrekening 31-8-15.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-15.pdf Jaarrekening 2014-2015 20-02-2019
VvdEBS jaarrekening 31-8-16.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-16.pdf Jaarrekening 2015-2016 20-02-2019
VvdEBS jaarrekening 31-8-17.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-17.pdf Jaarrekening 2016-2017 20-02-2019
VvdEBS jaarrekening 31-8-18.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-18.pdf Jaarrekening 2017-2018 20-02-2019
VvdEBS jaarrekening 31-8-19.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-19.pdf Jaarrekening 2018-2019 10-02-2020
VvdEBS jaarrekening 31-8-20.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-20.pdf Jaarrekening 2019-2020 22-02-2021
VvdEBS jaarrekening 31-8-21.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-21.pdf Jaarrekening 2020-2021 22-02-2022
VvdEBS jaarrekening 31-8-22.pdf VvdEBS jaarrekening 31-8-22.pdf Jaarrekening 2021-2022 18-02-2023