Stichting Evangelisch College

De Belastingdienst heeft Stichting Evangelisch College aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan het Evangelisch College aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

 Stichting Evangelisch College
RSIN (fiscaal nummer):0094.80.109
Adres:Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
Telefoonnummer:078-6190037
Website:www.evangelisch-college.nl
Bestuur:drs. F.S.L. Koopmans, voorzitter
drs. E.J. Tigelaar AA, penningmeester
Mevr. W. Bal-Plomp, vice-voorzitter
Mevr. G.B. Houter-Seinen, secretaris
Historische achtergrond:Stichting Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen Stichting Evangelische Bijbelscholen (opgericht in 1972) en Stichting Evangelische Theologische Academie (opgericht in 1985). ► Lees meer.
Doelstelling:Stichting Evangelisch College beoogt niet het maken van winst en heeft tot doel: het verstrekken van onderwijs op de in de statuten vermelde grondslag, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Stichting Evangelisch College geeft invulling aan deze doelstelling middels het onderwijsaanbod dat zich primair richt op diegenen die vanwege hun werk, gezin of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een voltijdse opleiding te volgen, maar toch het verlangen hebben hun geloof te versterken, het effectief uit te dragen en/of zichzelf te bekwamen tot een taak in de christelijke gemeente of anderszins.
Strategie en beleid:Het beleid van Stichting Evangelisch College richt zich in de periode 2022-2025 op de volgende drie hoofdpunten:
1. Duidelijke(re) profilering en groeiende naamsbekendheid
2. Investeren in personeel
3. Verbetering van financiële positie
Beloningsbeleid:Stichting Evangelisch College is overheidsonafhankelijk en ontvangt derhalve geen subsidies. Hierdoor is de stichting (naast de inkomsten uit collegegelden en studiematerialen) mede afhankelijk van giften en legaten. Ook wordt er een (zeer) sober beloningsbeleid gevoerd. Niet alleen de stichting is missiegedreven, maar ook haar werknemers, freelance-docenten en bestuursleden: omwille van de missie van de stichting nemen zij genoegen met een beloning die ver beneden markt- en opleidingsniveau ligt. In concreto betekent dit:
Werknemers (afhankelijk van het aantal dienstjaren) krijgen een salaris dat varieert tussen minimumloon en 125% daarvan (naar rato van de omvang van het dienstverband).
De directie ontvangt een salaris tussen 175% en 200% van het minimumloon (naar rato van de omvang van het dienstverband). Voor werknemers (inclusief directie) is bovendien geen sprake van een pensioenregeling.
Freelance-docenten (niet-werknemers) worden in principe vergoed binnen de grenzen van de zogenaamde vrijwilligersregeling.
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden; uitsluitend hun reiskosten worden vergoed.

Documenten