Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Intertestamentaire periode

Het is opmerkelijk hoe weinig men stilstaat bij wat zich in de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament heeft afgespeeld. Ongemerkt gaan velen er van uit dat de beide Testamenten één doorlopend verhaal vormen, en dat er in de tussenliggende periode geen noemenswaardige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Niets is echter minder waar. Deze periode kenmerkt zich door een groot aantal turbulente ontwikkelingen, die de toenmalige wereld - en dus ook de wereld van het Nieuwe Testament - ingrijpend hebben veranderd. Deze veranderingen worden zelfs bij een oppervlakkige lezing van de Evangeliën snel duidelijk. Zo vernemen we bijvoorbeeld dat Palestina is bezet door de Romeinen en dat de omgangstaal het Grieks is. Verder blijkt de hogepriester ook een belangrijke politieke rol te vervullen en treden er diverse nieuwe maatschappelijke groeperingen op. Ook zien we dat er naast de gebruikelijke tempeldiensten religieuze bijeenkomsten worden gehouden in zogenoemde ‘synagogen’.
Het ligt voor de hand dat we de herkomst van al deze zaken moeten zoeken in de intertestamentaire periode. Door kennis te nemen van wat zich in dit tijdvak heeft voorgedaan, krijgt men een beter begrip van de wereld van het Nieuwe Testament.
In deze cursus wordt daarom allereerst aandacht besteed aan de politieke ontwikkelingen, die zich in deze periode hebben voorgedaan en de mate waarin het volk hierdoor is beïnvloed.
Vervolgens wordt er stilgestaan bij de sociaal-culturele ontwikkelingen en de manier waarop het Joodse volk op de veranderde omstandigheden heeft willen inspelen.
Ten slotte wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen en veranderingen in het denken, die onder meer tot uitdrukking komen in de literatuur die in deze periode is geschreven.
Aan het einde van de cursus dient de student kennis te hebben van de hoofdlijnen van de geschiedenis van deze periode.
Men dient zich bewust te zijn van de invloeden die de gebeurtenissen op het volk hebben uitgeoefend en moet deze ook kunnen verwoorden.
Daarnaast is kennis vereist van de inhoud van de belangrijkste literaire werken uit deze periode en de genres die zij vertegenwoordigen.

Inhoudsopgave Intertestamentaire Periode

Prijs per stuk:

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen