Menu
 • Opleiding Theologie

  5-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
  Aangeboden in:
  - Amersfoort (zaterdag)
  - Meppel (zaterdag)
  - Rotterdam (donderdagavond)
  - Zwijndrecht (vrijdag)
  en via het gestructureerd afstandsonderwijs.
 • Doelgroep

  De Opleiding Theologie is bedoeld voor diegenen die zich willen verdiepen in het brede spectrum van de christelijke theologie en toegerust willen worden om hiermee (al dan niet beroepsmatig) een bijdrage te leveren aan de kerkelijke gemeente, christelijke organisaties en de samenleving.
 • Opleiding Theologie

  De opleiding kenmerkt zich door een nadruk op Bijbelse en systematisch-theologische vakken. Ook de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks maken onderdeel uit van het curriculum.
 • Docenten

  De lessen worden verzorgd door ervaren en bevlogen docenten, met een hart voor God en Zijn Woord.
 • Student aan het woord

  “Eindelijk kan ik gehoorzaam zijn aan het verlangen dat God al zo lang in me heeft gelegd: me verdiepen in Zijn Woord en me laten toerusten voor een taak in Zijn Koninkrijk.”
  - Gerard Mourik

Waarom kiezen voor de ETA?

De ETA streeft er naar om evangelisch-theologisch onderwijs beschikbaar te stellen voor de drukbezette, moderne christen die naast de verantwoording voor een baan en/of gezin vaak ook nog eens actief betrokken wil zijn (en blijven) bij de activiteiten in de kerkelijke gemeente. Dit vraagt om een structurering en organisatie van het onderwijsaanbod waarin maximaal rekening wordt gehouden met deze specifieke omstandigheden. Bij de ETA wordt dit op minstens zeven punten tot uitdrukking gebracht.

 1. Het aanbod is zeer gevarieerd.
 2. Er is een spreiding van tijd en plaats.
 3. Er is keuze tussen deeltijd- of afstandsonderwijs.
 4. Er zijn doorstroommogelijkheden.
 5. Kerkelijke activiteiten worden in de studie betrokken.
 6. Men kan deelnemen als 'toehoorder'.
 7. Het studiemateriaal is zowel schriftelijk als digitaal beschikbaar.

1. Het aanbod is zeer gevarieerd

Dit komt in de eerste plaats tot uitdrukking in de flexibele wijze waarop het aanbod van onderwijs is gestructureerd. De aspirant-student kan een keuze maken uit de volgende programma’s:

2. Er is een spreiding van tijd en plaats

Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:
In de tweede plaats streeft de ETA in haar aanbod van onderwijs een zekere spreiding naar plaats en tijd na. Hierdoor wordt de student zoveel mogelijk de gelegenheid geboden om het onderwijs te volgen in de eigen woonomgeving en/of op het meest geschikte moment. Als aanzet hiertoe wordt het onderwijs (bij voldoende belangstelling) op de volgende plaatsen en tijden gegeven:

 • in Amersfoort (met eenmaal in de twee á drie weken colleges op de zaterdag),
 • in Rotterdam (met wekelijks colleges op de donderdagavond),
 • in Meppel (met eenmaal in de twee á drie weken colleges op de zaterdag),
 • in Zwijndrecht (met eenmaal in de twee á drie weken colleges op de vrijdagmiddag en -avond).

3. Er is keuze tussen deeltijd- of afstandsonderwijs

In de derde plaats biedt de ETA de mogelijkheid een keuze te maken tussen studie met of zonder colleges. Het deeltijdonderwijs is met colleges, het afstandsonderwijs is zonder colleges. Het afstandsonderwijs is met name bedoeld voor hen die geen gelegenheid hebben om de colleges te bezoeken (maar wel de discipline van zelfstudie kunnen opbrengen). Tevens biedt het afstandsonderwijs aan de deeltijdstudent die over extra tijd beschikt de mogelijkheid om de studietijd te bekorten en/of vakken op een later tijdstip te herkansen.

4. Er zijn prima doorstroommogelijkheden

In de vierde plaats wordt studenten de mogelijkheid geboden door te stromen.

 • Studenten van de 2-jarige opleidingen kunnen, na afronding van hun opleiding, doorstromen naar de 5-jarige opleiding Theologie. Zij krijgen dan vrijstelling voor alle vakken die zij reeds hebben afgerond.

 • De ETA heeft  met verschillende opleidingen een convenant gesloten, waardoor ETA-studenten, indien gewenst, een overheidserkende Bachelorgraad (CHE) of een erkende Mastergraad (ETF of TUK) kunnen behalen.
  ► Doorstroomtrajecten.

 • Ook met andere onderwijsinstellingen zijn doorstroomprogramma's mogelijk. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. 

5. Kerkelijke activiteiten worden in de studie betrokken

In de vijfde plaats is het onderwijsprogramma van de ETA zodanig opgezet, dat de student de activiteiten die binnen de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, bij de studie (met name via het praktijk-leergedeelte en het portfolio) kan betrekken. Dit houdt in:

 • dat de student als werker niet ‘verloren’ gaat voor de plaatselijke gemeente;
 • dat de student als student zijn werkzaamheden in de gemeente optimaal kan benutten;
 • dat gemeente en student beiden gebaat zijn met de leermomenten die aan deze activiteiten worden gekoppeld.

6. Men kan deelnemen als ‘toehoorder’

Ook wordt de mogelijkheid geboden om als toehoorder in te schrijven voor een selectie van het onderwijsaanbod. In vergelijking met de student beschikt de toehoorder weliswaar over een maximale vrijheid, maar kan deze niet deelnemen aan het praktijk-leergedeelte, kan geen tentamens afleggen en kan de colleges bijbeltalen niet volgen.

7. Studiemateriaal: Schriftelijk en/of digitaal

De ETA biedt bij elke opleiding de keus het studiemateriaal schriftelijk en/of digitaal te ontvangen.
Studiemateriaal: Schriftelijk of Digitaal.