Menu

Evangelische Theologische Academie

Deeltijdopleidingen theologie op HBO-niveau

Terugblik studiedag Vastentijden: onthouden of vergeten?

Zwijndrecht, 6 februari 2016

In het weekend voorafgaand aan de veertigdagentijd organiseerde de ETA een studiedag getiteld: ‘Vastentijden: onthouden of vergeten?’ Met het oog op de groeiende belangstelling binnen christelijk Nederland voor het vasten had deze dag als doelstelling om de achtergronden van het vasten in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis bloot te leggen én om de actualiteit van het vasten vandaag de dag te bespreken.

De dag bestond uit vier lezingen en een afsluitend forum. De eerste lezing werd verzorgd door dr. Gieneke van Veen onder de titel: ‘De rol en functie van het vasten binnen het Oude Testament en het vroege Jodendom.’ Daarin bood ze een overzicht van de vormen, motieven en gebruiken rondom het vasten in het OT. Centraal daarin stond de combinatie van het vasten met een innah nefesj, een verootmoedigd innerlijk. Vasten is niet maar een uiterlijk gebruik, maar geeft juist uitdrukking aan een innerlijke toestand van verootmoediging voor God.

LEZING #1 De plaats en functie van het vasten binnen het Oude Testament en het vroege Jodendom
Spreker: Dr. A.A. van Veen-Vrolijk
Opname:
Download
 

De tweede lezing werd verzorgd door dr. Marten van Willigen onder de titel: ‘De plaats en functie van de vastentijd in de Vroege Kerk en de daarbij horende nieuwtestamentische achtergronden.’. Hij gaf in vogelvlucht weer waar in het Nieuwe Testament het vasten naar voren komt. Daarna nam hij het publiek mee naar enkele inkijkjes van hoe het vasten werd beleefd en theologische geduid in de Vroege Kerk. Hij gaf sprekende voorbeelden uit het werk van kerkvader Ambrosius van Milaan, Johannes Chrysostomus en bij de monnikken in de woestijn.

LEZING #2 De plaats en functie van vastentijd in de Vroege Kerk en de daarbij horende nieuwtestamentische achtergronden
Spreker: Dr. M.A. van Willigen
Opname:
Download
 

De derde lezing kwam van de hand van ds. Harrie de Hullu genaamd ‘De plaats van de veertigdagentijd binnen de protestantse identiteit, spiritualiteit en liturgie.’. Hij gaf een historische schets hoe het vasten onder de protestanten, vanaf Ulrich Zwingli en via Calvijn, steeds minder de aandacht kreeg op enkele uitzonderingen in de afgelopen eeuwen na. Vervolgens gaf hij een drietal theologische oorzaken voor die verminderde aandacht: angst voor werkheiligheid, moeite met lichamelijke, spirituele vormen en verzet tegen een opgelegd ritueel. Hij sloot af met enkele tips voor de invulling van de veertigdagentijd als opmaat voor Pasen.

LEZING #3 De plaats van de veertigdagentijd binnen de protestantse identiteit, spiritualiteit en liturgie
Spreker: Ds. A.M. de Hullu
Opname:
Download
 
Powerpoint:

Tenslotte nam dr. Frank Bosman het woord en gaf ‘een respons op de groeiende belangstelling binnen evangelisch-protestants Nederland voor de jaarlijkse vastentijd.’ Met prikkelende humor pleitte hij voor een herwaardering van het leven in zowel vasten als het bijbehorende carnaval en ging hij in op het gebruik van het askruisje op Aswoensdag. “Wie goed wil kunnen vasten, moet ook goed carnaval kunnen vieren.” 

LEZING #4 Een respons op de groeiende belangstelling binnen evangelisch-protestants Nederland voor de jaarlijkse vastentijd
Spreker: Dr. F.G. Bosman
Opname:
Download
 

De dag werd afgesloten door de sprekers te laten reageren op enkele stellingen en vragen waaronder ‘The man that never fasts, is no more on the way to heaven than the man that never prays.’ (John Wesley). Ook werden enkele vragen uit het publiek aan de sprekers gesteld.

FORUM Forumdiscussie en beantwoording vragen
Spreker: O.l.v. Evert Leeflang MA
Opname:
Download
 

Lees ook de verslagen in het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

Foto's diplomeringsdienst 2015

28 november 2015 - Diplomering ETS (ochtend), ETA & EPS (middag)

ETA start opleiding Gemeente Werk

De Evangelische Theologische Academie (ETA) breidt haar onderwijsaanbod uit met de 3-jarige deeltijdopleiding Gemeente Werk. In september gaat de opleiding op vier locaties in Nederland van start.

Foto's diplomering ETA & EPS 2015

Op zaterdag 24 januari en vrijdag 7 februari werden er in Meppel en Zwijndrecht diploma's en certificaten uitgereikt aan diverse studenten van de ETA en het EPS.


ETA sluit doorstroomovereenkomst met Redcliffe College

Kopafbeelding

Januari 2015.
De Evangelische Theologische Academie (ETA) heeft voor haar opleiding Missionair Werk een doorstroomovereenkomst gesloten met Redcliffe College in Gloucester, Engeland. In deze overeenkomst is vastgelegd dat ETA-studenten na de 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk kunnen doorstromen naar een (erkend) Master programma van Redcliffe College.

Kadercursus verhuist naar Zwijndrecht

Kopafbeelding

Juli 2014.
De 1-jarige Kadercursus van de ETA wordt in het collegejaar 2014-2015 aangeboden in Zwijndrecht (ipv Amersfoort).

Nieuwe website Evangelisch College

Kopafbeelding

Juni 2014.
Het Evangelisch College heeft haar website vernieuwd. Hadden voorheen de scholen (ETA/EPS/ETS) een eigen website, nu is alles ondergebracht in één nieuwe, frisse website, waardoor het totale opleidingsaanbod van het Evangelisch College overzichtelijk(er) wordt gepresenteerd aan de bezoeker.

CHE en ETA maken nieuwe afspraken

Kopafbeelding

Mei 2014.
Doorstroom van ETA-studenten naar CHE-GPW en CHE-GL blijft mogelijk.

Nieuwe studievariant: studeren op A-niveau

April 2014.
Met ingang van het studiejaar 2014-2015 biedt de ETA bij de 5-jarige opleiding Bachelor Theologie en de 2-jarige opleiding Bijbelse Theologie de mogelijkheid om te studeren op A-niveau.

Interview met Henk ten Voorde: "Tijd voor bezinning over de evangelische samenkomst"

Januari 2014
"Binnen evangelische samenkomsten ligt traditioneel een grote nadruk op aanbiddingsliederen. Voor andere elementen, zoals klaagliederen, is hierdoor minder aandacht. Met onze cursus willen we de bezinning over de liturgie, waar ook liedkeuze bij hoort, op gang brengen," zegt Henk ten Voorde.