Menu

Theoretisch gedeelte

Het curriculum van de 3-jarige deeltijdopleiding Gemeentewerk is modulair opgebouwd en ingedeeld in twee fasen:

  1. Fase 1a/b: twee jaar Bijbelse Theologie, bestaande uit in totaal 14 vakken. Hier ligt het accent op de inhoud en het verstaan van de Bijbel.

  2. Fase 2: één jaar Praktische Theologie, bestaande uit 12 vakken (+ 1 keuzevak). Hier ligt het accent op het functioneren van en in de gemeente.

Tentamens afleggen en werkstukken maken
De meeste vakken worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Deze tentamens staan vermeld op de lesroosters, welke aan het begin van het collegejaar worden uitgereikt.
Veelal zal de student naast het schriftelijk tentamen ook één of meerdere verwerkingsopdrachten moeten maken. De instructies hiervoor staan beschreven op de Vakomschrijving welke bij aanvang van elk vak wordt uitgedeeld en toegelicht door de docent.

Praktijk-leergedeelte

Naast aandacht voor de theoretische vakken dient de student gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit te voeren. Hiertoe zijn twee praktijk-werkboeken samengesteld, dat bij aanvang van de studie aan de student wordt uitgereikt. De opdrachten die hierin staan beschreven, kunnen (grotendeels) in de eigen kerkelijke gemeente worden verricht, maar het staat de student vrij om een andere gemeente te verzoeken hieraan medewerking te verlenen. De supervisie ten aanzien van het praktijkgedeelte dient echter bij voorkeur te worden ondergebracht bij een leidinggevende van de eigen kerkelijke gemeente.

Het praktijk-leergedeelte is opgebouwd uit de volgende fasen:

  1. Oriëntatiefase (PB01), gericht op het functioneren van de gemeente (leerjaar 1*, twintig opdrachten),

  2. Participatiefase (PB02), gericht op het functioneren in de gemeente; het zwaartepunt ligt in deze fase op de uitvoerende taken (leerjaar 2*, twintig opdrachten).

* Het is niet verplicht om in leerjaar 1 en/of 2 alle opdrachten al afgerond te hebben. De opdrachten mogen doorgeschoven worden naar een volgend leerjaar.

Bijbeltalen

De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Gemeentewerk. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en derhalve ook op het rooster staan van de opleiding GemeentewWerk (eerste twee leerjaren worden gezamelijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden.

Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het diploma Gemeentewerk worden toegevoegd.