Menu

Terugblik opening studiejaar 2013-2014

Kopafbeelding

September 2013.
In het kader van de komst van de Dode Zeerollen naar Nederland (zie: Drents Museum) werd op zaterdag 31 augustus 2013 in Assen een congres gehouden over de Dode Zeerollen en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Het Evangelisch College had zich hierbij aangesloten en opende op deze dag het nieuwe studiejaar met bestuur, docenten en medewerkers. Ook diverse studenten en cursisten waren als deelnemer aanwezig op het congres.

Verslag

Hieronder volgt een verslag van het congres (overgenomen van de organisatie van het congres).

Hoe betrouwbaar is de Bijbel voor u?”
Deze prikkelende vraag staat centraal tijdens het congres rond de Dode Zeerollen dat op 31 augustus geopend werd in Assen. Een interkerkelijke werkgroep zag in de komst van de Dode Zeerollen naar het Drents Museum een unieke kans om vanuit verschillende invalshoeken de betrouwbaarheid van de Bijbel voor het voetlicht te brengen. De bedoeling van het congres is om bevindingen uit (wetenschappelijk) onderzoek te delen met bezoekers en hierover in gesprek te gaan en de dialoog te zoeken.

Startzaterdag congres inspirerend en veelbelovend
Theaterzaal De Schalm van het ICO in Assen zat met ongeveer 200 aanwezigen bijna vol tijdens de eerste bijeenkomst van het congres. Op deze dag stond het belang van de Dode Zeerollen centraal.

Ing. Stef Heerema, een van de initiatiefnemers, opende het congres met woorden vol belofte uit de zogenaamde Messiaanse Apocalyps, stukje 4Q521 uit de Dode Zeerollen, momenteel te bewonderen in het Museum, waarin staat: “Want Hij zal gevangenen bevrijden, blinden genezen en gebogenen oprichten. Heerlijke dingen die nooit eerder zijn gebeurd zal de Heer doen. Hij zal zwaargewonden genezen, de doden doen herleven en armen verzadigen.”

Lezing dr. Lalleman
In zijn bijdrage stelde Nieuwtestamenticus dr. Lalleman van Spurgeon’s College in Londen dat de rollen veel kennis bieden over het Jodendom. Ook bevestigen ze volgens hem de betrouwbaarheid van overgeleverde Bijbelteksten. In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn bijvoorbeeld relatief weinig wijzigingen in het Oude Testament doorgevoerd naar aanleiding van de vondsten. Christus verwees naar “de schriften”, kennelijk in die tijd ook al een afgebakend begrip. En over het Johannes-evangelie is altijd veel discussie geweest. Het zou eerder Grieks dan Joods zijn vanwege het dualisme. Lalleman gaf in zijn lezing aan dat deze opvatting achterhaald is nu uit de Dode Zeerollen is gebleken dat het thema licht/duister juist wél Joods was. De waarde van de Dode Zeerollen is volgens hem niet zozeer normatief, omdat de groep uit Qumran de Bijbelse geschriften op hun eigen manier interpreteerde, zoals iedere groep geneigd is te doen.

Lezing prof. dr. Paul
Prof. Dr. Paul van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven behandelde de Canon in relatie tot tekstoverlevering van het Oude Testament. De Heilige geschriften werden destijds in de tempel opgeborgen. De geschriften in Qumran bevatten geen uitspraak over hun status en het is goed mogelijk dat de canon (de omvang van het OT) al vast stond voor het ontstaan van de gevonden rollen. In de traditionele visie van de kerk werd de Canon al vastgelegd door (de schrijver van het boek) Ezra in de vijfde eeuw voor Christus. En volgens de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus (eerste eeuw na Christus) zouden de Joden het niet wagen iets aan “de schriften” toe te voegen, te verwijderen of te veranderen. Wat blijkt uit de Qumran-rollen is hoe zorgvuldig de geschriften werden overgeschreven door Joodse overschrijvers.

Lezing drs. Hobrink
Drs. Hobrink ging in op Moderne wetenschap en de Bijbel. Hij stelde dat de wetten van Mozes de moderne wetenschap ver vooruit waren en illustreerde dit met diverse sprekende voorbeelden. Zo liet Mozes bijvoorbeeld noteren dat mensen hun behoeften buiten de kampeerplaats moesten begraven. In de Middeleeuwen volgde men deze raad niet op, zo is gebleken, met alle gevolgen van dien. De Bijbel is de wetenschap al 3500 jaar vooruit.

Bron: www.geloofjijhet.com.