Menu

Evangelisch College behoudt ANBI-status

Kopafbeelding

Augustus 2014.
De fiscus honoreert bezwaren Evangelisch College en maakt intrekking ANBI-status met terugwerkende kracht ongedaan.

► Belangrijke mededeling voor (potentiële) donateurs en legatoren van het Evangelisch College

In september 2013 besloot de Belastingdienst geheel onverwachts de ANBI-status van het Evangelisch College in te trekken. Na een uitvoerige bezwaarprocedure heeft de belastingdienst medio juli 2014 alsnog besloten om het Evangelisch College de ANBI-status te laten behouden. 

Dit bericht verheugt ons zeer, omdat daarmee onze argumenten tegen de intrekking van de ANBI-status per 1 juli 2013 uiteindelijk toch op waarde zijn geschat. Het bezwaarschrift tegen de intrekking van de ANBI-status, dat reeds begin oktober 2013 door het Evangelisch College (EC) werd ingediend, is nu door de belastingdienst gehonoreerd. Zoals uit het tijdsverloop blijkt was dit een langdurig en intensief proces, waarin we als EC tot het uiterste zijn gegaan (inclusief een hoorzitting en een veelheid aan toegezonden documenten ter onderbouwing van onze standpunten) om aan te tonen dat het Evangelisch College wel degelijk een algemeen nut beogende instelling is. Het doet ons deugd dat onze inspanningen niet tevergeefs zijn geweest en we zijn verheugd dat de vele gebeden (ook uit onze achterban) zijn verhoord.

De belastingdienst heeft nu aangegeven dat de onderwijsactiviteiten van het Evangelisch College (EC) wél (voor minimaal 90%) gericht zijn op het algemeen belang. Het feit dat door cursisten/studenten betaald wordt voor het onderwijs vormt daarbij geen belemmering, omdat op lange termijn giften en legaten noodzakelijk zijn, aangezien de opbrengsten uit collegegelden en studiematerialen niet kostendekkend zijn. Wat betreft het vermogen dat de stichting aanhoudt, erkent de fiscus dat dit de functie heeft van een (goed onderbouwde) continuïteitsreserve.

Het Evangelisch College blijft daarmee (vanaf 1 januari 2008) aangemerkt als ANBI, waarmee de aanvankelijke intrekking van de ANBI-status per 1 juli 2013 nu met terugwerkende kracht teniet is gedaan. Dit betekent dat:

  • giften aan het Evangelisch College (ETA/EPS/ETS) voor donateurs aftrekbaar blijven in de inkomstenbelasting;
  • giften en legaten voor het Evangelisch College niet belast zijn met eventuele schenkbelasting resp. erfbelasting. 

Kortom: de fiscale vrijstellingen die verbonden zijn aan de ANBI-status blijven voor zowel donateur/legator als voor het EC volledig gelden. Dit geldt dus óók voor giften die zijn gedaan na 12 augustus 2013 (= de formele intrekkingsdatum die nu is komen te vervallen). Deze giften zijn nu alsnog aftrekbaar, wat bij de betreffende donateurs wellicht tot een herziening van de aftrekpost giften in de aangifte over 2013 moet leiden. Graag uw attentie daarvoor (voor zover van toepassing)!

Mocht u over dit bericht inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met , de adjunct-directeur financiën van het EC.

Namens bestuur en directie,

drs. Cees van Nes, algemeen directeur

PS: Bovenstaand bericht zullen we ook, voor zover wij over de adresgegevens beschikken, per brief aan onze donateurs meedelen.