Menu

ANBI-status ingetrokken; bezwaarprocedure loopt

Kopafbeelding

16 september 2013. De belastingdienst heeft medio augustus 2013 besloten de ANBI-status van het Evangelisch College met terugwerkende kracht in te trekken.

► Belangrijke mededeling voor (potentiële) donateurs en legatoren van het Evangelisch College

In mei 2013 had de belastingdienst al geheel onverwachts aangegeven dat men voornemens was de bestaande ANBI-status in te trekken. Naar de mening van de belastingdienst zijn de activiteiten van het Evangelisch College (EC) niet primair en rechtstreeks gericht op het algemeen belang, maar vooral gericht op het persoonlijk belang van de studenten. Ons inziens voldoet het EC echter wel degelijk aan de criteria van een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Voorafgaand aan de formele beschikking hadden we (samen met onze fiscalist) van de ons geboden mogelijkheid gebruik gemaakt om schriftelijk uitgebreid en met redenen omkleed aan te geven waarom we het niet eens waren met het voornemen van de fiscus. Aan onze argumenten werd echter helaas (vooralsnog) geen gehoor gegeven. Na de vakantieperiode heeft de fiscus de formele beschikking over de intrekking van de ANBI-status opgelegd, tot onze verbazing met terugwerkende kracht.

Als EC werken we nu aan een formeel bezwaarschrift (zowel tegen het besluit zelf als tegen de ingangsdatum). Dit bezwaar zal worden behandeld door een andere belastinginspecteur. Mocht ook dit niet tot een verandering leiden, dan zullen we overwegen de zaak in een beroepsprocedure voor de rechter te brengen.

Hoewel de bezwaarprocedure dus nog loopt, willen wij u nu reeds van de stand van zaken op de hoogte brengen, omdat een en ander direct gevolgen heeft voor de fiscale behandeling van giften of legaten die ons vanaf 12 augustus 2013 (= de formele intrekkingsdatum) zijn of worden geschonken:

  • giften aan het Evangelisch College (ETA/EPS/ETS) zijn voor donateurs voortaan niet meer aftrekbaar in de inkomstenbelasting;
  • giften en legaten zijn voor het Evangelisch College voortaan (afhankelijk van de hoogte) belast met schenkbelasting resp. erfbelasting. {update oktober 2013: Om dit bezwaar te ondervangen heeft het bestuur besloten dat het Evangelisch College bij het vervallen van de ANBI-status in ieder geval de status van SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aanneemt, op grond waarvan (evenals bij ANBI’s) géén schenk- en erfbelasting is verschuldigd over ontvangen schenkingen en erfenissen.}

Kortom: vooralsog vervallen de fiscale vrijstellingen die verbonden zijn aan de ANBI-status voor zowel donateur/legator als voor het EC.

Graag hadden we onze trouwe donateurs dit vooraf willen melden, maar omdat de belastingdienst haar beslissing met terugwerkende kracht laat ingaan, hebben we dit niet tijdig kunnen doen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie reeds gedane giften van na 12 augustus 2013 willen terugvorderen en/of de afgegeven incassomachtiging (op grond waarvan we tot op heden uw periodieke gift incasseerden) willen intrekken, dan hebben we daar begrip voor. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze financieel medewerker Marjan van den Herik ().

We hopen echter dat onze (potentiële) donateurs het EC, ook bij het wegvallen van fiscale faciliteiten, financieel willen blijven ondersteunen, om onze missie ‘Bijbel(getrouw) onderwijs’ mede mogelijk te blijven maken.
Mocht u over dit bericht inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u het beste contact opnemen met Jan Kranendonk, de adjunct-directeur financiën van het EC.

Uw voorbede in deze zaak wordt door ons op prijs gesteld.

Namens bestuur en directie,

drs. Cees van Nes, algemeen directeur

PS: Bovenstaand bericht zullen we ook, voor zover wij over de adresgegevens beschikken, per brief aan onze donateurs meedelen.