Menu

Cursusprogramma

De ETS heeft een 4-jarige cyclische opbouw waardoor alle cursisten op alle locaties jaarlijks hetzelfde programma volgen. Aanmelden kan elk cursusjaar.

    Jaar 1 (cursusjaar 2018-2019)
    Oude Testament Nieuwe Testament
september   Namen en eigenschappen van God  Verhouding OT/NT
oktober   Genesis 1-11 Mattheüs 1-16a
november   Genesis 12-50 Mattheüs 16b-28
december   Exodus Marcus 1-8
januari   Leviticus Marcus 9-16
februari   Numeri Lucas 1-10
maart   Deuteronomium Lucas 11-24
april   Jozua   Johannes 1-12
mei   Richteren, Ruth Johannes 13-21

    Jaar 2 (cursusjaar 2015-2016)
    Oude Testament Nieuwe Testament
september   Genres in de de Bijbel Bijbelvertalingen
oktober   1 Samuël Handelingen 1-12
november   2 Samuël Handelingen 13-28
december   1 & 2 Koningen Inleiding op Paulus
januari   1 & 2 Kronieken Romeinen 1-8
februari   Job  Romeinen 9-11
maart   Psalmen Romeinen 12-16
april   Spreuken, Prediker Galaten
mei   Hooglied Filippenzen

    Jaar 3 (cursusjaar 2016-2017)
    Oude Testament Nieuwe Testament
 september   Canon van de Bijbel De Bijbel als openbaring
 oktober   Jesaja 1-39  1 & 2 Timothëus 
 november   Jesaja 40-66  Titus & Filémon 
 december   Hosea Hebreeën 1-7 
 januari   Joël, Amos Hebreeën 8-13 
 februari   Micha Jacobus 
 maart   Obadja, Jona, Nahum 1 Petrus 
 april   Jeremia 1-25 2 Petrus, Judas 
 mei   Jeremia 26-52, Klaagliederen  1 & 2 & 3 Johannes 

    Jaar 4 (cursusjaar 2017-2018)  
    Oude Testament  Nieuwe Testament 
 september   Deutero-canonieke boeken Betrouwbaarheid van de Bijbel
 oktober   Habakuk, Zefanja  1 Corinthiërs 
 november   Ezechiël 1-24  2 Corinthiërs
 december   Ezechiël 25-48  Efeziërs 
 januari   Daniël  Colossenzen 
 februari   Ezra, Nehemia 1 & 2 Thessalonicenzen 
 maart   Esther Openbaring 1-5
 april   Haggaï, Zacharia Openbaring 6-14
 mei   Maleachi Openbaring 15-22 

Bekijk het volledige curriculum (incl. thema's per les).