Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Stichting Evangelisch College

Kopafbeelding

De Belastingdienst heeft Stichting Evangelisch College aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan het Evangelisch College aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

  Stichting Evangelisch College  
RSIN (fiscaal nummer): 0094.80.109  
Post- en bezoekadres: Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht  
Telefoonnummer: 078-6190037  
Website: www.evangelisch-college.nl  
Bestuur: drs. M.J. de Haan, voorzitter
drs. F.S.L. Koopmans, vice-voorzitter
drs. S.T.N. van der Pols, secretaris
dhr. P. van Hooidonk, penningmeester
 
Historische achtergrond:
Stichting Evangelisch College is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen Stichting Evangelische Bijbelscholen (opgericht in 1972) en Stichting Evangelische Theologische Academie (opgericht in 1984). ► Lees meer.
 
Doelstelling van de stichting:
Stichting Evangelisch College beoogt niet het maken van winst en heeft tot doel: het verstrekken van onderwijs op de in de statuten vermelde grondslag, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Evangelisch College geeft invulling aan deze doelstelling middels het onderwijsaanbod van de drie scholen waar de stichting verantwoordelijk voor is:

 • Evangelische Theologische Academie (ETA)
 • Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS)
 • Evangelische Toerusting School (ETS)

Deze scholen richten zich primair op diegenen die vanwege hun werk, gezin of andere omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om een voltijdse opleiding te volgen, maar toch het verlangen hebben hun geloof te versterken, het effectief uit te dragen en/of zichzelf te bekwamen tot een taak in de christelijke gemeente of anderszins. ► Lees meer.

 
Strategie en beleid
(2013-2018):
Het beleid van Stichting Evangelisch College richt zich in de periode 2013-2018 op de volgende vijf hoofdpunten:

1. Uitwerken en concretiseren van haar evangelische identiteit.
2. Ontplooien van onderwijsactiviteiten op het gebied van missionair werk.
3. Kwalitatief verbeteren en het uitbreiden van het onderwijsaanbod.
4. Toename van de naamsbekendheid van het Evangelisch College.
5. Professionaliseren en toekomstbestendig maken van de stichting.

Zie het document Beleidsplan 2013-2018 voor de concretisering van bovenstaande beleidspunten. 

 
Beloningsbeleid:
Stichting Evangelisch College is overheidsonafhankelijk en ontvangt derhalve geen subsidies. Hierdoor is de stichting (naast de inkomsten uit collegegelden en studiematerialen) mede afhankelijk van giften en legaten. Ook wordt er een (zeer) sober beloningsbeleid gevoerd. Niet alleen de stichting is missiegedreven, maar ook haar werknemers, freelance-docenten en bestuursleden: omwille van de missie van de stichting nemen zij genoegen met een beloning die ver beneden markt- en opleidingsniveau ligt. In concreto betekent dit:
 • Werknemers (afhankelijk van het aantal dienstjaren) krijgen een salaris dat varieert tussen minimumloon en 125% daarvan (naar rato van de omvang van het dienstverband). De adjunct-directeuren krijgen een salaris van 150% van het minimumloon en de algemeen directeur 200% van het minimumloon (naar rato van de omvang van het dienstverband). Op grond van afspraken en bestuursbesluiten uit het verleden is het salaris van de huidige algemeen directeur 300% van het minimumloon (naar rato van de omvang van zijn dienstverband, zijnde 80%).
  Voor werknemers (inclusief directie) is bovendien geen sprake van een pensioenregeling.
 • Freelance-docenten (niet-werknemers) worden in principe vergoed binnen de grenzen van de zogenaamde vrijwilligersregeling.
 • Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden; uitsluitend hun reiskosten worden vergoed.
 

Documenten

Documenten Stichting Evangelisch College

  Naam Beschrijving Datum
Beleidsplan_2013-2018.pdf Beleidsplan_2013-2018.pdf 19 aug 2014
EC_jaarrekening_31-8-12.pdf EC_jaarrekening_31-8-12.pdf Jaarrekening 2011/2012 07 feb 2015
EC_jaarrekening_31-8-13.pdf EC_jaarrekening_31-8-13.pdf Jaarrekening 2012/2013 07 feb 2015
EC_jaarrekening_31-8-14.pdf EC_jaarrekening_31-8-14.pdf Jaarrekening 2013/2014 07 feb 2015
EC_jaarrekening_31-8-15.pdf EC_jaarrekening_31-8-15.pdf Jaarrekening 2014/2015 11 feb 2016
EC_jaarrekening_31-8-16.pdf EC_jaarrekening_31-8-16.pdf Jaarrekening 2015/2016 22 feb 2017
EC_jaarrekening_31-8-17.pdf EC_jaarrekening_31-8-17.pdf Jaarrekening 2016/2017 27 feb 2018
EC_jaarverslag_2015-2016.pdf EC_jaarverslag_2015-2016.pdf Publieksjaarverslag 2015/2016 02 dec 2016
EC_jaarverslag_2016-2017.pdf EC_jaarverslag_2016-2017.pdf Publieksjaarverslag 2016/2017 10 jan 2018

Nieuwsberichten

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen